sant francesc
Any 1685. En el carrer de sant Llorenç a Santa Creu, la casa més important era la del mercader Gabriel Xambó, en el nombre 16 i valorada en 900 lliures. En el mateix 16 hi havia una algorfa de Jaume Thomàs i una casa d'Elisabet Ferrer. Vora Santa Creu hi vivien Anna Valls, viuda i Magdalena Caimari que tenia una botiga (cases enderrocades en el segle XVIII) ; en el 6 habitava Antònia Singala; en el 8 hi havia les algorfes de Paula Garí que hi tenia una botiga i del mariner Bartomeu Capó; en el 10 hi havia les botigues de Jeroni i Joan Barceló-saboneria- i les algorfes de Jeroni Barceló i Margalida Padrines; en el 12 hi habitava Francesc Servera; en el 14 els hereus de Magdalena Jonquera; en el 18 hi tenia una casa i algorfa el picapedrer Francesc Pi; en el 20 hi havia una botiga del moliner Rafel Sitges i una casa del patró Joan Costabella; en el 22 hi vivia Bartomeu Minguet que tenia també botiga i algorfa, i també hi havia un estudi de Joan Alemany.

Any 1685- En el carrer de les Corralasses hi habitava el mercader Miquel Thomàs que hi tenia la casa i dues botigues i algorfes.

Any 1685- Joan Francesc Vallespir, ciutadà militar, té un patrimoni que consta de “Unes cases amb corral en el carrer den garriga (700 lliures) Cases y possessió de Son Suredot (3.900) Cases i possessió dita Son Carrió (3.800) Cases y possessió dita Son Ramon, Son Pasqual y Viña (4.200) Deu quarterades de terra a les pedreres de Son Real (2.050) Una pessa de terra als molins de Fertaritx (170) Un cortó de terra a dit lloc Son Alou (30) Pesa de terra al camí de Felanitx (285) Terra junt a dit lloc qui era de Marti Vadell (60)” (A. M. de Manacor. Cadastre 1685. T.3, f.301v)

Any 1685-Fundició de la campana grossa de l'església parroquial de Pollença.

Any 1685-La casa principal del carrer de sant Pere era la del prevere Joanot Mesquida que vivia al 16. Elionor Ricard hi tenia també un estudi i una algorfa, i el sastre Mateu Bosch la seva casa. Una casa no menys importants era la de Pere Joan Munar en el nombre 14 que també hi tenia un estudi i una botiga.En el nombre 10 del carrer de sant Pere hi havia dues botigues, un estudi i una algorfa de Joana Rovira, una algorfa de Josep March, un estudi i una botiga dels hereus del capità Bernat Sunyer, una botiga i estudi de Catalina Alòs i una botiga i algorfa de Magdalena Bolleta.


Any 1685. Només els propietaris amb més de 1000 lliures de renda poden accedir al nobiliari. A Mallorca només hi ha cinc propietaris pertanients a la mà major que superin aquesta renda.5 de gener de 1685- El capità Pere Antoni Ferragut Cànaves , de Son Pere de Sa Pobla, fa donació al monestir de Lluc, de dues possessions que tenia a Escorca: Menut, de 492 quarterades, i Binifaldò, de 518 quarterades.

3 d’abril de 1685 - “Foren ajuntats en la vila de Soller los Mag.chs Señors Pere Juan Morell de Pere Juan Morell de Pastorix, Pere Jordi Amengol ciutadans,Gabriel Palou de Comassema mercader, y Damia Cassa ferrer estimadors de la Ciutat y los honors Pere Canals de Son Bertran de la vila de Deyá, Salvador Bisquerra de Gebelli de la vila de Campanet y Gregori Calafat de la vila de Valldemossa estimadors de la part forana de la part de la Muntaña per effecte de fer los estims de dita vila de Soller”.(ARM D 1254 folis 1295 -1361).

Les possessions més preuades de Sóller són: Can Prohom de Bartomeu Estada (15.000 lliures), Montreial i altres de Vicenç Mut (13.300 liures), Binibassí de Baltasar Nadal Serra (12.000 lliures), los Colls de Joan Deià Canals i El Port de Joan Ballester (10.000 lliures), Son Angelats de Francesc Truyols Angelats (9000 lliures),La Heretat del mercader Francesc Canyelles (8.000 lliures), Bàlitx d'Amunt d'Antoni Mayol (7.000 lliures), Bàlitx d'Enmig d'Antoni Pau Mayol i la Torrella de Francesc Bauzà (6.400 lliures), Rafal d'Alconasser de J.B.Estada (6.200 lliures), la Cavelleria d'En Poquet, de Pere Joan Andreu, Son Puça d'Antoni Custurer i la Casa Nova de Jeroni Estada i hereus (6.000 lliures), Olivars del Ginjolar d'Antoni Custurer (5.670 lliures), la Costa i la Vidala del Col·legi de Monti-sion (5.400 lliures), la possessió de Pere Bernat (5.200 lliures), l'Alqueria Blanca de Llorenç Bauçà i La Piera de Josep Saydia (5.000 lliures), Muleta Gran d'Antoni Vicenç Deià (4.800 lliures), possessió d'Ildefons Bauçà (4.760 lliures), lo Pinet, son ferragut i Son Sales de Joan Penya (4.600 lliures), les Forces Paranys de Miquel Borràs i la Tanca d'en Proc de Lluc Antoni Pons (4.400 lliures), Son Boscos de Pere Bernat (4.000 lliures), Son Mico d'Antoni Roig d'Olives (3.980 lliures), Muleta de Joan Deià (3.800 lliures), Son Llampaies de Francesc Bauçà (3.600 lliures), Sa Coma de s'hereu de Joan Ballester (3.500 lliures), Son Ferragut de Miquel Bauçà (3.400 lliures), possessió de Magí Deià que és de Joan Baptista Estada "Prohom" (3.300 lliures),l'Alqueria Blanca de Joan Moragues, la possessió de Joan Benet Bernat Verí,  Can Palou de Tuent d'Antoni Bonaventura Palou i els olivars i horts de Bernadí Frontera tenen valor cadascuna de 3.000 lliures.
Abril de 1685 - Josep Delitala i Castellví, Governador de Càller i de Gallura, exerceix el càrrec de virrei interí de Sardenya.

19 d'abril de 1685 - Els jurats d'Andratx no permeten als sacerdots passar sota el pali dins l'església en la celebració del Corpus, la qual cosa provoca la instrucci´d'una causa criminal contra els jurats Gabriel Pujol de l'Evangèlica, Antelm Simó de la Palomera i Antoni Juan, Prim.

6 de desembre de 1685-El secretari del Sant Ofici atempta amb arcabús contra el saboner Joan Baptista Barceló sense ferir-lo.
                                                      

any 1495 a Mallorca ixent