endavant

                                                                  muralla de ponent de Palma

Any 1335

Any 1335- Inici de l'església de Santa Creu (Ciutat). En la part superior es pot veure la muralla musulmana i l'hort d' En Moranta.

Any 1335-Bernat de Boadella és el portaveu del veguer forà.

Any 1335- El bisbe Berenguer Batle introdueix la Festa del Corpus.

5 d'abril de 1335 -Jo Arnau Saquintana dix haver rabut d'....Hugo Rollan per les despeses de guerra, i altres, 4 morabatins demanats per el rei Jaume de Mallorca.(BSAL de 1887)

9 d'abril de 1335 - El lloctinent reial Pere de Bellcastell, senyor de Vilallonga, ordena fer un pregó en relació a la fuga de la presó del donzell Pere de Tornamira, per tal que qualsevol que el vegi faci la denúncia i qui el capturi serà premiat amb 50 florins d'or.

El 10 d'abril de 1335- Jaume III de Mallorca dicta, a Perpinyà, una disposició que confirma les anteriors prohibicions als eclesiàstics d'adquirir béns, i ordena que qualsevol súbdit que vulgui transmetre -bé de manera onerosa o gratuïta, tant en vida com "post mortem”-, béns que es tenguin per cessió i sota domini del monarca, a favor d'institucions o de persones eclesiàstiques exemptes de contribuir a les talles o col·lectes ha d'abonar al fisc real  1/4 del preu o valor dels béns transferits; si els susdits béns no són de domini real i es tenen en alou per altre senyor temporal, han de pagar 1/6 part; si són de domini eclesiàstic, no han de pagar res. Per a Mallorca, aquestes taxes es fixen en imports superiors, en consideració que es tracta d'un lloc estratègic i en perill de quedar despoblada si proliferen aquestes transaccions o concentracions de béns arrels: Béns de domini reial: 1/3 del valor Béns de domini alodial: 1/4 del valor Béns de domini eclesiàstic: 1/4 del valor.

18 d'abril de 1335-Pere de Tornamira, donzell, fuig de la presó.

2 de maig de 1335 -Otto IV d'Habsburg, duc d'Àustria esdevé duc de Caríntia

24 de maig de 1335 - Neix Margarida de Bohèmia

3 de juny de 1335 - La Corona d'Aragó s'adhereix a la pau signada per Castella amb Yussuf I

29 de setembre de 1335-Guillem Tomàs, beneficiat, ordena la seva sepultura en el cementiri de Santa Creu.

1 de desembre de 1335-Testament de Pere Dalmau que vol ser enterrat vora el carner de Francesc Duran en el monestir de sant Francesc.

30 de desembre de 1335-Ferrer Malferit compra Binifaldó a Joan Ponç.l'any 1405 a Mallorca ixent