HOSPITAL GENERAL I ESGLÉSIA DE L'ANUNCIACIÓ


Hospital de la Sang

Entrada esglèsia Anunciació


    
          
     
1 d'Octubre de 1402 - Mor el fundador de l'Hospital General Bartomeu Catany que és enterrat a la capella de la Sang.

Any 1452-Pere Cabrit és l'administrador de l'Hospital General.

       

      29 de maig de 1456-El rei Alfons concedeix el privilegi de reducció d'hospitals i fusió en un Hospital General que es comença  en unes cases de Miquel Vell.
    

      Any 1460-Mateu Forcimanya, picapedrer, torna de Nàpols per a la construcció de l'Hospital General.
    

      20 de setembre de 1460- La unificació hospitalària en l'Hospital General obté el vist i plau del rei Joan que li adjudica nous privilegis.
    

      1 d'octubre de 1462-Mor Fra Bartomeu Catany, franciscà, fundador de l'Hospital.
    

      Any 1465-Gabriel Vallseca fa una aportació per a la construcció de l'Hospital General.
    

      27 de desembre de 1467: Mateu Forsimanya, picapedrer, "lo qual és bon mestre de son art", que habitava a Nàpols amb sa muller, transportarà son domicili a Mallorca per ser capmestre de l'Hospital. Li donen franquesa de prevere per 10 anys (EU-13,f. 95).
    

      Any 1487- El Gran i General Consell paga per la construcció del presbiteri de l'Hospital General.
    
ubicació  de l'hospital en el mapa
    

      3 de setembre de 1490-Consta que les obres de l'Hospital, després d'anys, estaven paralitzades.
   
         Any 1493- Gaspar Thomàs contribueix a la construcció del temple de l'Hospital General, entre el tercer i quart tram.
   
      24 de maig de 1496-Joan de Torrella funda un col·legi de set clergues per a l'atenció de l'Hospital General.
    

      25 de febrer de 1497- Amador Creix és el mestre picapedrer de l'Hospital General.

     Any 1499- Felip de Pacs Cunilleres aporta la pedra per a la construcció del portal principal de l'Hospital General.

8 d'octubre de 1517 - Bartomeu Ballester ha comprat uns orgues de l'església de sant Miquel que ha donat a l'Hospital amb la condició que la Universitat hauria d'habilitar un lloc per a la seva instal·lació. El Gran i general Consell destina 60 lliures a aquesta feina.

24 de novembre de 1606 - Mor el virrei Ferran Zanoguera que és enterrat a l'Hospital de la Sang.

28 de novembre de 1612- El Col·legi de la Mercaderia decideix aportar 5 lliures mensuals a l'Hospital General.   

Any 1749- El pintor Cristòfol Sabater, " està a la Costeta de l'Hospital."

L'any 1786 - L'Hospital General tenia 8 metges i 10 capellans, 20 empleats, 65 malalts, 63 expòsits i 7 bojos.

16 de març de 1788 - Gabriel Cerdó és nomenat cirurgià major de l'Hospital General.

 8 de febrer de 1789 - Enterrament a l'eesglésia de l'Hospital de Macià López, capità d'infanteria (Llibre d' Enterraments de sant Domingo de Ramon Calafat, pàgina 702)
    

     


anunciació