Any 1805 - Baralles d'agustinians i franciscans per un cadàver.


   

5 de gener de 1805 - El pa de sis unces i mitja es paga al preu de vuit diners (Semanario Econòmico Instructivo..num.1.Pag 1)

12 de gener de 1805- El Semanario Económico fa constar que els fabricants fancesos Francesc Rosaire i Jaume Castant constitueixen una societat per accions al preu de 25 lliures mallorquines per a la posada en marxa d'una fàbrica d'indianes a l'Hort d¡en Femenia.

14 de gener de 1805 - Arriba de Constantinoble la fragata "La Susana" comandada per Nicolau Giani amb una càrrega de 11.000 quarteres de blat.
(Semanario Econòmico Instructivo..num.3. Pag 14)

18 de gener de 1805 - Arriben a Palma 252 soldats del Regiment de Granada en tres llaüts.

20 de gener de 1805- Arriben a Palma en cinc llaüts procedents de València 286 soldats del Regiment de Granada.

23 de gener de 1805 - Arriben a Palma 62 soldats del Regiment de Granada en el llaüt de Mariano Miguel.

25 de gener de 1805 - Déu pren partit a favor d'Espanya  en la guerra (com no podia ser d'altra manera) . Es de suposar que Déu a Anglaterra fa un cantet diferent: crida del bisbe Bernat de Mallorca a la defensa del Regne d'Espanya contra els anglesos.
(Semanario Económico Instructivo..num.8, pàgina 34)

26 de gener de 1805 - El metge Rafel Rosselló s'ofereix a vacunar gratis als nins que tenguin consentiment patern a la seva casa a Palma situada davant la de les nines orfes. (Semanario Económico Instructivo..)

26 de gener de 1805- Arriben de València a Palma, 70 soldats del Regiment de Granada en el llaüt de Vicente Romero.

28 de gener de 1805- Arriben de València a Palma, 70 soldats del Regiment de Granada en el llaüt de Baptista Busquets.

28 de gener de 1805 - El tinent general Juan Miguel de Vives Feliu Prats i Sant Martí eximeix del pagament de taxes les persones que des de fora Mallorca introdueixil 3000 odres d'oli.

31 de gener de 1805 - Juan Burguès Zaforteza, Mariano Canals i Antonio Ferrà en representació del Reial Consolat comuniquen el lliurament de 239.169 reials amb 18 maravedí per a la defensa del Regne d'Espanya a Mallorca contra els anglesos, al temps que promouen no importar ni consumir  productes anglesos (llanes,cotons, peix, bacallà...) fins i tot quan sigui permesa la seva introducció.
(Semanario Económico Instructivo..num 6, pàg 25)


2 de febrer de 1805 - S'encareix el pa i es paguen vuit diners per un pa de sis unces quan en el mes de gener es pagava el mateix per sis unces i mitja.
(Semanario Económico Instructivo..).

4 de febrer de 1805 - Arriba d'Hidra a Palma  la pollacra Sant Nicolau comandada per Llàtzer Drisso, rus, amb 3.000 quarteres de blat.
(Semanario Económico Instructivo..).

5 de febrer de 1805 - Arriba de Nàpols a Palma  la pollacra Sant Nicolau comandada per Panagi Pana, rus, amb 4.000 quarteres de blat.(Semanario Económico Instructivo..).

8 de febrer de 1805- Acord de l'Ajuntament de Palma que estableix un preu màxim de 5 sous i 6 diners per lliura d'oli de l'any 1803 o anterior i el preu de 4 sous i 8 diners per lliura d'oli novell, sota pena de multa de 5 lliures.
(Semanario Económico Instructivo..).


10 de febrer de 1805 - Reial Cèdula que prohibeix sense excepció en el Regne d'Espanya les curses de braus i de vedells.
 
23 de febrer de 1805- Finalització de la façana de l'església del Socors.


8 de març de 1805- Arriba a Palma un llaüt del valencià Vicenç Selmà amb tropes del Regiment de Voluntaris d'Aragó.

11 de març de 1805 - Arriben a Palma 7 llaüts amb 615 soldats del Regiment de Voluntaris d'Aragó.

16 de març de 1805 - Nou encariment del pa que per 8 diners ara és de 5 unces quan en el mes de gener era de 6,5 unces pel mateix preu.
(Semanario Económico Instructivo. num 11, pàg.45).

23 de març de 1805 - Arriba procedent d'Ipsara la "Saccoleva Barnamiotto" comandada per l'otomà Dimitri Liula amb 1.700 quarteres de blat i d'Hidra arriba amb 1.100 quarteres de blat l'otomà Nicolau Vico amb el bergantí Verge d'Hidra.

Abril de 1805 - Suren per primera vegada a Esporles sis acàcies de tres punxes d'orígen americà i set de banús fals (pluja d'or)  sembrades en el mes de març per Pere Vicenç Tries. Entre el mes d'abril i maig suren set til·lers. (Semanario de Mallorca, 13/12/1806)


5 d'abril de 1805 - Arriba d'Hidra a Palma la fragata "La V" comandada per l'otomà Antonio Cariane amb 3.550 quarteres de blat.

16 d'abril de 1805 - Reial Ordre que exigeix que els equipatges provinents de llocs  que han viscut l'epidèmia en darrer any passin la quarentena, així com els vaixells procedents dels Estats Units d'Amèrica.
(Semanario Económico Instructivo. num 18, pàg.73).

20 d'abril de 1805 - Reial Cèdula que estableix la necessitat de destinar una sala dels hospitals per a la vacunació que en el cas de Palma s'ha de realitzar els dilluns i dissabtes i els encarregats són el metge Pere Nicolau Barceló i els cirurgians Bartomeu Bover, Sebastià Muntaner i Gabriel Floriana, essent exempts de pagament els pobres, al temps que els altres han de pagar allò que considerin ells.
(Semanario Económico Instructivo. num 23, pàg.93).

21 d'abril de 1805 - Arriba d'Hidra a Palma el bergantí "La V" comandat per l'otomà Antonio Papagica amb 2.200 quarteres de blat.

25 d'abril de 1805 - Arriba de Liorna el xabec san Giovanni Frogolo comandat per Manel Danesi amb 5.000 quarteres de blat i 1.000 de blat d'indi.

4 de maig de 1805 - Mor el marquès de Bellpuig, Antonio Dameto Dameto, primer director de la Reial Societat Econòmica (Semanario Económico Instructivo. num 27, pàg.109)..

24 de maig de 1805 - Reial Ordre que eximeix del pagament del delme els conreus de batata anglesa que es facin a l'illa de Mallorca.

25 de maig de 1805 - Superada la inflació en el preu del pa, ara un pa de 8 unces es ven per vuit diners.

25 de maig de 1805 - Arriba a Palma procedent de Màlaga el xabec corsari "El Intrépido" armat amb 10 canons i 100 homes.

29 de maig de 1805 - El patró Lluc Roca diu que el seu llaüt-correu va ser capturat el dia anterior per la fragata anglesa "Perla" , que per això va tirar el correu a la mar i que li robaren l'oli que carregà a Barcelona i altres mercaderies.
(Semanario Económico Instructivo. num 22, pàg.89).
  
 6 de juny de 1805-Mor a Palma ,Martín Boneo de Villalonga Brondo de Valles, militar colonialista espanyol que va servir a la dinastia  borbònica a Matto Grosso i l'Argentina i que va ser enterrat en el convent dels agustins contra la seva voluntat expressada en el testament  de ser enterrat en el convent dels franciscans, Aquest fet va motivar un plet en el qual els franciscans sol·licitaren l'import del valor de la sepultura, les espelmes i les misses. Els franciscans no reclamen l'enterrament al seu convent per respecte a la normativa d'higiene establerta per la Junta.

Juny de 1805 - Suren dues acàcies bordes (Robínies) per primera vegada a Esporles, sembrades per Pere Vicenç Tries.

8 de juny de 1805 - Reial Cèdula sobre el procediment a seguir contra el frau a la Reial hisenda.

8 de juny de 1805 - L'oli de Tarragona es ven a Palma durant tres dies a 5 sous i 6 diners la lliura, i a dos diners menys el de Tortosa. L'almud d'avellanes es ven a 7 sous i 8 diners.
(Semanario Económico Instructivo. num 23, pàg.93).

30 de juny de 1805 - Arriba a Palma el llaüt del patró Joan Martorell sortit d'Alger amb sis mallorquins lliurats per el cònsol d'Espanya, que un vaixell corsari anglès havia capturat i altres dos capturats per una fragata anglesa i deixata també a Alger.
(Semanario Económico Instructivo. num 27, pàg.109).

2 de juliol de 1805 - Edicte de Joan Villalonga sobre la neteja dels carrers dels quatre quarters de Ciutat que tenen per representants a Marià Cererols (Mercè), Antoni Ignasi Pueyo (sant Jaume), Marià Conrado (santa Creu)  i Francesc Berard (santa Clara).
(Semanario Económico Instructivo. num 30)

13 de juliol de 1805 - El cotxer Francesc Llambies que viu en el 29 del carrer de la Posada de la Real és encarregat de vendre un cotxe de quatre seients sobre molles angleses.

19 de juliol de 1805 - Arriba a Palma el bergantí "Els dos germans" comandat per el suec Pere Begget carregat amb 400 dotzenes de taules i 30 barrils de brea.
  
24 de juliol de 1805 - Fundació de l'ermita de Betlem per cinc ermitans a partir de la donació per part de Jaume Morey de dues quarterades i les restes d' una torre de defensa. El cardenal Despuig aporta 60 lliures per al pagament d'un picapedrer que faci tres habitacions a l'antiga torre.

20 d'agost de 1805 - Arriba de Borriana a Palma el llaüt de Manel Bell carregat amb 200 dotzenes de melons.
   
setembre de 1805 - Donació per part del cartoixà Dionisi Sard a l'ermita de Betlem de 8 quadres, obra de Manuel Bayeu.

2 de setembre de 1805 - Arriba a Palma  procedent d'Arenys de Mar el llaüt de Joan del Pi amb una càrrega de neu.(Setmanari de Mallorca, 7 de Setembre).

2 de setembre de 1805- Arriba a Palma el patró Maties Balaguer amb la seva llanxa i dos tripulants que fugiren del vaixell abans de ser capturat per una corbeta anglesa a sis milles d'El Toro.


Novembre de 1805 - Batles protesten la imposició per ordre reial d'un impost de 9 doblers per quartí damunt el vi.

   
23 de novembre de 1805-Fi de les obres del portal de l'església del Socors.

20 de desembre de 1805 - El tinent general Juan Miguel de Vives Feliu Prats Santmartí comunica un Edicte del president de la Reial Audiència Miguel de Mendinueta, per el qual el rei ordena que per passar a Madrid les persones interessades han de presentar una justificació de la justícia del lloc d'orígen, així com un justificant de bona vida i costums.(Semanario de Mallorca) .

28 de desembre de 1805- El pa que es ven a 8 diners ha de pesar 8 unces i mitja (Semanario de Mallorca, num.51)

   
24 de desembre de 1805-Concòrdia entre els dos germans, Joan i Josep Burgues Safortesa-Sureda que posa fi al plet pels béns familiars i divideix el patrimoni en dues branques, la dels Burgues-Safortesa (Joan) i la dels Quint- Safortesa (Josep). A Joan Burgues-Safortesa corresponen les propietats de l’Alqueria, l'Ermitori i la cavalleria dels Lloscos (Llubí). Son Boronat (Calvià), Son Valentí (Banyalbufar), Son Fortesa i Santa Eulàlia (Ciutat), Son Fortesa, Son Josep i So na Moixa (Manacor).

31 de desembre de 1805 - Durant l'any es verifiquen 717 naixements a les parròquies de Palma i 915 morts, sense que es contabilitzin els corresponents als convents.  Les parròquies de sant Jaume i sant Nicolau són les úniques que creixen i la de sant Miquel la més decreixent. A l'Hospital General han mort 153 persones. En els poblés és destacable el creixement a  Artà amb 187 persones més , Inca amb 168 persones més,  a Algaida i a Muro amb 63 persones més, a Campanet amb 55 persones més, a inissalem amb 53 persones més, i el decreixement a Andratx amb 85
persones menys, a Sóller on són 48 menys,a Calvià on són 13 persones menys.

endavant