Jaume Irdis, llibreter, obté llicència que pugui caçar conills a les Illetes, ço és Illa de la Porrassa, Illa Rodona, Illa d'en Galindo, Illa Major (1515)

Isabel de Mallorca (1339)

Guillem Isern, mestre de gramàtica a sant Domènec (1365)