Convent de Jesús
 
convent
Cjconvent de jesus

Imatges del Convent de Jesús que estava situat al carrer de Jesús. Encara en resten algunes mostres del claustre a l'actual Hospital Psiquiàtric.

Dijous, 5 de desembre de 1476-Testament de Pere de Viana, botiguer de Borgonya i habitant d'Artà. Vol ser enterrat a l'església parroquial d'Artà  a canvi de 10 lliures o a la de sant Domènec de Palma si mor a Ciutat. Deixa a cadascun dels cinc convents de frares de ciutat ( sant Francesc, sant Domènec, sant Esperit, el Carme i la Mercè) i també a la Seu, 50 sous per a pregàries. Deixa 100 sous a l'Hospital general , altres 100 sous al de massells, i altres 100 per a l'obra del convent de Jesús.

8 de setembre de 1533- Mor el lloctinent general (virrei) Carlos de Pomar, el cos del qual a cara descoberta i vestit amb l'hàbit de sant Francesc va ser col·locat  en una caixa sobre un cobertor de domàs lleonat i envoltat de ciris a la capella reial de santa Anna (Almudaina). Tocaren nou vegades les campanes excepte la de l'Aloy. El seu cos va ser conduït al monestir de Jesús acompanyat dels frares del Socors i del Carme, els de sant Domingo i sant Francesc . També l'acompanyaren fins a la Porta Pintada on l'esperaven els frares de Jesús en processó, els preveres de les parròquies, els caps d'ofici, 32 pobres amb torxes blanques i capes, la meitat d'ells amb capes blaves i el senyal de la universitat a la dreta, i l'altra meitat amb capes blanques i el senyal del difunt a la torxa. Al final hi anaven els jurats i el lloctinent precedits dels macers. Interinament el succeeix el lloctinent del procurador reial, Gregori Burgues.

Any 1592- Fra Rafel Serra Planes, franciscà del convent de Jesús, funda la casa piscina espiritual de Nostra Senyora de la Pietat a Palma.

30 d'octubre de 1632-S'acorda la pau dels bandolers forans al convent de Jesús a proposta del bisbe Juan de Santander.

 

23 de novembre de 1653.- Fra Vicenç Pizà de l'orde de Sant Domingo cobra cent lliures per l'orgue que fa pel convent de Jesús. (ARM-AH-C-996).

Any 1731-Professió de Fra Junípero Serra en el convent de Jesús.

10 d'abril de 1740- Es produeix un gran escándol després que es conegui que Bàrbara Dezcallar vidua de Pere Orlandís , s'havia casat feia anys en secret amb Francisco Garcias del qual tenia una filla de cinc mesos. La noblesa classista no podia tolerar que s'hagués casat amb un home que no era de la seva condició social. Coneguts els fets, el seu fillastre Francesc Orlandis  li negà el pagament dels aliments perquè el seu pare les havia deixat en herència amb la condició de que vivís casta i sense marit. Coneguda la pérdua de la pensió el germà de Bàrbara, Pere Dezcallar la insultà per la seva "desvergonya" i l'agredí, de manera que Bàrbara Dezcallar morí poc després a causa de les ferides. Tot i que s'intentà tapar els fets, Pere Dezcallar va ser identificat i va refugiarse a sant Francesc. La Reial Audiència inicià les actuacions contra el refugiat al convent, però el bisbe s'hi oposà diguent que estava sota la seva jurisdicció.

20 de maig de 1740-Perseguit per la Reial Audiència, Pere Dezcallar es refugiá en el Convent de Jesús on va morir el 4 d'agost de 1740.

L'any 1786 el Convent de Jesús disposava de 37 professos, 10 llecs, 2 novicis. 6 donats, 2 crists i 3 infants.

10 d'abril de 1886 - El bolletí de la societat arqueològica lul·liana informa que fa pocs dies s'ha enfonsat la bòveda de l'antic convent de Jesús.