.

20 de setembre de 1231, el lloctinent reial dóna a Berenguer de Santa Coloma i Mateu Cella el rafal Benigalip (Lloret)

29 de novembre de 1232- Bernat Abrines i Berenguer d'Olzet donen a Pere sa Torre una jovada de terra a l'alqueria Benigalip (Lloret), amb cases, vinyes, arbres i pastures en el terme de Montuïri (ARM RP XIII num.16).

3 de setembre de 1233- Bernat de Bonastre i Ramon ses Codines compren a Oliver de Manresa la meitat d'unes cases a Manresa, dues quarterades de terra a Ciutat, i una jovada de terra a Benigalip (abans Montuïri, ara Lloret) per 35 sous malguresos.(ARM RP-XIII, núm. 22).

12 de setembre de 1233, Bernat d’Ebrines dóna a Oliver d’Utielz «unam iovatam terre in alqueria de Benigalip in illo quartone quod affrontat ex una parte in honore Raymundi de Fonte et de alia in honore Jaquesii et de tertia parte in honore hominum Minorisze» (ARM RP-XIII, núm. 23).

25 de febrer de 1234, Bernat Ebrines o Ebrinis, donava en alou a Berenguer de Segarra una  jovada de terra a l’alqueria Benigalip «Unam jovatam terre in alcharia que dicitur Benigalip que est de portione hominum Minorise et affrontat ex una parte in honore Raimundi de Fonte et de alia parte in honore Jaquesii et de alia parte in domibus alcharie predicte et de alia parte in honore hominum Minorisse» (ARM. RP-XIII, núm. 30).

25 de febrer de 1234- Ramon Ses Codines compra la jovada de terra de Benigalip i la meitat d'una casa a Ciutat a Berenguer de Segarra.

23 d'agost de 1234- Bernat Tortosa ven una jovada de terra de Benigalip (abans Montuïri i ara Lloret) a Ramon ses Codines.

29 de gener de 1235-Bernat Ebrines dona a Bernat Sabater de Manresa una jovada de terra a l'alqueria de Benigalip (Lloret) (ARM. RP-XIII, núm. 38).

Any 1244 .Bernat Vidal i la seva muller Dolça venen en alou franc a Ramon ses Codines dues sorts de terra en llocs separats a l’alqueria Manresa “anomenada Benigalip”.

17 d'agost de 1245-Pereta, viuda de pere Sitoler ven una jovada de terra a Benigalip (Manresa-Lloret) i a l'alqueria Benixulyen, a Ramon Ses Codines.(ARM RO-XIII, núm. 72).