Any 1530: Lluites entre els Torrella (Canavall) i els Puigdorfila (Canamunt).

El 26 de gener de 1530 es prohibeixen els balls.

2 de febrer de 1530- Detingut Pere Torrella . Es fa el guiatge d' Antoni de Puigdorfila, Pere Joan de Puigdorfila, Guillem de Puigdorfila i Ramon de Puigdorfila.

febrer de 1530 - Feren de mort un bandoler de Sóller que es nega a perdonar els seus enemics i quan li duen el crucifix es torna amb blasfèmies que segons alguns dels presents fan suar la imatge.

17 de març de 1530 - El Lloctinent General  ordena al batle d’lnca que Joan Català no sigui molestat en pagar composicions perquè quan es feren les composicions generaIs a lnca va ser exempt per miserable per ser persona indefensa i pobra.(AH 282 foli 30).


2 d'abril de 1530 - Vicent Desi, pintor ciutadà de Tortosa, reconeix Bartomeu Rius i Andreu Fontanet, beneficiats de la Seu, que ha cobrat els darrers 7 ducats d'or dels 23 que aquests li havien de pagar per la fàbrica i pintura d'un retaule sota l'advocació de santa Maria Magdalena.

15 d'abril de 1530-Boda de Bernat Cotoner Tomàs amb Eulàlia Sant Joan Cavalleria, filla d'Huguet de Sant Joan. Vivien a la zona del Forn Cremat.

6 de juny de 1530 Gabriel Vaquer, prior de Lluc, paga 50 lliures a Antoni Cànoves, habitant d'Escorça, per la redempció del seu esclau Andrea i amb la condició que a la mort del prior l'esclau quedarà en llibertat.

23 de juny de 1530 - Pere Vadell i la seva muller Cília, de la vila de Petra, a fi de pagar el deute de 50 ll. de moneda de Mallorca que tenen amb Joanot de Montornés, donzell de Mallorca, li venen un cens anual de 4 ll. de moneda de Mallorca, sobre un alou situat a la parròquia de Sant Miquel, en el lloc anomenat la partida de Barcelona. Deixen com a penyora un rafal anomenat d'en Tuell situat a la vila de Petra.( Perot Mulet, notari públic de Mallorca. Arxiu del Castell de Vilassar de Dalt 37-11-30)

15 de juliol de 1530- Són executats en efígie pel Tribunal del Sant Ofici: Joana, esposa de Rafel Morro, botiguer de l’illeta de Joan Raspall, Joan Muntaner, botiguer de l’illeta de Riudamenya a Sant Nicolau; Francisca, esposa del paraire i botiguer Antoni Pinya, de l’illeta d’Andreu Sbert; Violant, esposa del pelleter Bartomeu Bennàsser, de l’illeta de Falcó; Joana Cortès, esposa de Joan Dolcet; Antònia, esposa del pelleter Bartomeu Fortesa. Pereta i el seu marit, el botiguer Pau Lloscos de l’illeta d’Andreu Sbert i el carrer de la Bosseria es reconcilien amb el Sant Ofici.

setembre de 1530 -  Joan Príam de Villalonga Puigdorfila fa donació al seu fill Francesc de la Torre de Canyamel.

5 de setembre de 1530 - Les monges clarisses cedeixen el monestir de santa Magdalena d'Inca  a les monges jerònimes,

11 de novembre de 1530 - Sant Bartomeu d'Inca: " primerament en die de dimarts que fonch dedicat en honra y gloria de St. Marti en lo mes de novembre de mil cinch cents y trenta dich 1530 que contaven onse dies de dit mes vingueren del monestir de St. Hyeroni de la ciutat set monges en les quals se numerava une fadrineta los noms de les quals seran Sor Antonia Espanya alies Alemanya, Sor Francina Joan,Sor Pareta Damiana, Sor Ursula Reus,Sor Miquela Guayta,Sor Constança Mascarona, Sor Antonia Oleza y la dita minyona de Deia Eulalia Metja. Vingueren en el nostre Puig de Incha (...) acompanyades del Molt Illustre Sr. Vicari General que se deia Gaspar Barthomeu prevere i canonge (...) y per confessor fonch elegit lo Venerable Mº Antoni Beuça (...) foren recibides y acompanyades en el dit Puig en el qual stigueren fins el 21 de desembre de 1534. E apres mirant los honors jurats que en lo monestir del sobre dit Puig ditas religioses estaven ab gran penuria feren congregar consell y fonch determinat per dit consell ab decret fet per dit molt Illustre Señor Vicari General de abaxarles en St. Barthomeu que los fonch donat per a que stiguessin en major comoditat. Y despres lo die de lo apostol St. Thomas que contam als 21 de setembre de 1534 abaxaren dites monges del dit puig a la tarda (...) y en dit Puig se afegiren dos religioses la una Sor Catherina Fabregues de dita vila de Incha y Sor Hyeronima Font de la vila de Muro. E mes (...) los jurats i consellers abaxaren uns vestiments aço es una casulla de vallut y un galzer y la campana y pujaren la qui era en St. Barthomeu en dit Puig." (ARM )

31 de desembre de 1530-Dia de Sant Silvestre y Santa Coloma feu lo sermó Fra Francesch Martí Burguera, guardià del monestir de Sant Francès.

endavant