Any 1360

       
Any 1360- Berenguer de Codinach, com a conseller del rei, respon a una carta de Bernat de Tous, governador general del Regne de Mallorca, i l'informa que el peix de l'Albufera de València no es troba sotmès a cap ordinació o estatut per part dels jurats ni altre càrrec.

       
Any 1360-Primerament que tot hom qui vendrà o farà vendrà or e argent obrat que pach e sia tengut de pagar ni diners per lliura, comprador e venedor.

        ítem ordonaren los jurats que tot corrador e tota altre persona qui vena o fassa vendrà perles pach e sia tengut de pagar IIII diners per lliura lo revenedor e si lo comprador les volrà per si o per son propri us o de son alberch o per altre pach e sia tengut de pagar IIII diners per lliura, emperò no y es entès perles na sobrepòsit que.s venen en vestadures.
       
Any 1360-Habitants de Muro van a la repoblació de Sàsser (Sardenya).

20 de març de 1360 - Guillem Moragues, propietari de Biniforani,és beneficiat amb la franquesa de tributs per part del rei Pere davant el notari Ferran Pinós a Bogia.

3 d'abril de 1360 -  El batle d'Inca comunica la captura del prevere Miquel Vilaplana per haver tallat el puny d'un saig que guardava els jueus i la posterior fugida del mateix.
       
17 d'abril de 1360-El lloctinent general, notifica les queixes de Marc Burguet i Bartomeu des Mas, senyors de l'Albufera i estanys als batles d'Alcúdia, Huyalfas, Muro i Santa Margalida, perquè la gent hi entra a pescar peix i a caçar aucells , trenquen les bardisses i fan altres danys. (ARM, All 21, f.173v).

2 de maig de 1360  - Neix Yongle, emperador xinès.

8 maig 1360 - França i Anglaterra signen el Tractat de Brétigny.

       
12 de juny de 1360- Gracia de xxv. lliures annuals per tot el temps de la vida, concedida a Fr. Johan de Fornells, del orde de frares menors, per raho d' estudis y en remuneracio de serveis prestats a Serdenya pel seu pare Bernat Fornells y els seus germans Berenguer y Bernat de Fornells, ja defunts.

20 juny 1360

El Arráez Abu Abdallah fa assassinar al rei de Granada Ismail II, al seu germà i als seus visirs i assumeix el poder amb el nom de Muhammad VI.

27 de juliol de 1360 - Ferrer Moragues, propietari de Biniforani testa i fa hereu al seu germà Guillem davant el notari Pere Mulet.
       
25 d'agost de 1360 - Ramon de Santmartí denuncia que li han calat foc a la seva alqueria de Marratxí.(ARM, AH, Lletres Comunes f.14r). Estava enfrontat amb els Despuig.

10 de novembre de 1360- El canvista Francesc Castelló és decapitat davant la Taula de canvi que tenia a la plaça de canvis de la Mar a Barcelona.
       
28 de desembre de 1360 -  El vicari general dels Ducats , Mateu Moncada, demana a les institucions del regne que facin restituir dos esclaus comprats a Tebes  i que no han pagat els seus compradors Bartomeu Sunyer i Bernat Aimeric.any 1355 a Mallorca ixent