Plaça del Mercat

 

campanar

 

 pensió menorquina

 

Imatges de la Plaça del Mercat

Any 1231-Fundació del primer convent de Santa Margalida a Ciutat, on s'instal·len monges agustines provinents de santa Maria de Jonqueres. Estava situat a les costes de la plaça del mercat, en una casa del conqueridor Guillem de Cabanelles,bisbe de Girona.

Any 1279-Les monges de Santa Margalida s'estableixen aprop de la Porta de l'Esvaïdor   o de Santa Margalida.

1 de juliol de 1279-Els Franciscans menors de Palma passen de l'Esveïdor al convent de les agustines a la Plaça del Mercat en el lloc on està situat el Palau Berga.

Any 1385 - En aquest any ja era coneguda la font del mer cat del fil.

17 de gener de 1598 - Enterren  Paula Pacs Albertí que vivia en el Mercat en el vas dels Pacs.(Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 153).

12 d'agost de 1606 - Dissabte- "...fonch conclus, diffinit y determinat, nemine discrepante, per tot lo dit gran y general consell, que sien preses tres- centes liures de la administratió dels Srs. Jaume Togores y Pere Antoni Ferrejans y sos companys,. yde dites trescentes liures se fassa una carnicería ab deu pilons anel mercat, junct a la riera, prop lo abeurador y ques fassa un matador fora la ciutat junct al" bestió dels Capellans, junct a la mar, per ser loch apte, ab dos, o tres corráls per tenir tancat lo bestiar".(Llibre Determ.Universitat Mallorca de 1606 a 1608).

10 de novembre de 1609 - Enterren Miquel Joan de Sant Joan que va deixar 200 lliures al convent en el vas dels Sant Joan. Vivia davant el lledoner del Mercat.(Llibre I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1605, fol 62)

17 de març de 1638-Baralla de Pelai Quint Burgues,cavaller de sant Joan, amb Lleonard Safortesa Quint, familiar del sant Ofici a la plaça del Mercat. Els dos i altres es disputaven la successió de Nicolau Quint Burgues, mort sense hereus.Pelai Quint va ser empresonat pel sant Ofici a conseqüència de la baralla.

can Berga del Mercat

27 de setembre de 1706 - Mor el botifler Gabriel de Berga Santacília d'un tret al pit dels austriacistes després de sortir de casa seva, ubicada a la  plaça des Mercat, actual palau de Justícia. El seu hereu és Gabriel Berga i Safortesa.

"Als 27 7bre. 1706 fonch enterrat clandestinament en la sepultura de Bergas, construida en la capella de las Animas, el cadáver del noble Sr. D. Gabriel de Berga del Abit de St. Tiago; morí de una mosquetada que le tiraren en la porta del Moll cuant ententava aplacar la sublevattió que se mogué en la Ciutat quant estava assitiada de la Armada de Carlos 3.", que Deu gade".


25 de juliol de 1733 - "Corrida de toros" a la plaça del Mercat.

Any 1749- El pintor Joan Montaner, està en el Mercat, prop de la casa de Don Mateu Gual.

"Als 28 novembre de 1756, circa las set y un quart del mati, mori de pigota Dn. Gabriel Berga fadri, ultim de esta casa de Bergas del Mercat; esta enterrat en lo Convent de St. Domingo de la present Ciutat."

7 d'abril de 1765- Es representa "Las Armas de la Hermosura" per la companyia de Garcilaso a  la Casa de les comèdies del Mercat.


  13 de febrer de 1799- S'acorda llevar arbres de la Plaça del Mercat.

30 d'agost de 1808-Es posa en lloguer la casa on vivia el mariscal de camp Francisco de la Cuesta a la plaça del Mercat enfront de la de Salvador Truyols.

19 de maig de 1890- Dos omnibus inauguren el servei de transport que va de la plaça de santa Eulàlia a l'estació del tren. També s'inauguren els serveis de transport en ripperts que van des de la plaça de la peixateria i de la plaça del mercat fins a Porto Pi amb una freqüència d'una hora. Anar a santa Catalina costava 10 cèntims, 15 arribar a El Terreno i 25 a Porto Pi.