LA MERCÈ, SANT ESPERIT, SANT FELIP NERIrosassa de la Mercè

mercedaris

campanar de la Mercèportal

gàrgola sant Esperit

Any 1232-L'alqueria d'Alburec (Llubí) és cedida als mercedaris.


17 d'abril de 1293-  Jaume de Bissanya, genovès i ciutadà de Mallorca, procurador de Frederic de Magdalena, i la seva muller Isabela venen a Pere Tintorer, sabater, unes cases a Ciutat de Mallorca, devora la Llotja dels Genovesos (on és ara el convent de la Mercè) , confrontant amb el forn de Berenguer Burguet.

Any 1306 - Retaule de sant Salvador.

3 de maig de 1317-Mor Fra Arnau Rossinyol, gran mestre mercedari.

23 de juliol de 1333 - En Jaume Savila cobra per adobar el poador de la síquia de na Xona  que és prop del bany d'en Granada (ADM, MSL/252, f.93 r).


28 de gener de 1433 - Francesc Ximeni dicta pena d'excomunió als que no permetin fer col·lectes als frares mercedaris.

18 de maig de 1445- Els sobreposats, russos de nació, Joan Ferrer, Jaume Puig, Jordi Domingo i Joan Thomàs, obtenen la capella de sant Amador a l'església del sant Esperit per a la constitució de la confraria d'antics esclaus russos amb la condició de respectar les insígnies del seu donant Rubert de Bellvey i de no canviar d'ubicació, perquè en aquest cas els béns aportats a la capella serien de l'església de sant Esperit.

sant felip neri

22 de maig de 1456-El vicari general Joan Garcia i el ministre Joan Ardit del convent del sant Esperit donen a la confraria dels russos un solar per fer una capella de sant Amador i un sepulcre.

felip neri -sant esperit

15 de març de 1497- Pere Torrent que treballa a Mallorca es compromet a tallar les cadires del cor de l’església  de la Mercè.

6 de maig de 1511- Fra Francese Oranell, comanador del monestir de la Mercè, d'una part, i Raimon Solvi i Bartomeu Oller, argenters, de l'altra, contracten la realització d'una creu de plata per a aquest monestir.

12 de febrer de 1612-Es posa la primera pedra del convent de sant Esperit que estava situat a l'illeta 105, entre el carrer de sant Miquel, Vilanova, la Mercè,l'arc de la Mercè i el fossar.


14 de febrer de 1621 - El bisbe Fra Simó Bauçà beneix i el virrei Torres col·loca la primera pedra de l'església del Convent de La Mercè a Ciutat.

28 d'octubre de 1627 - Arriben a Palma Fra.Francisco Asalendo, mercedari amb 133 captius provinents d' Alger.

8 d'octubre de 1628- Fi de la construcció del convent de sant Esperit.

Any 1636 - Construcció de la capella de la Meré de Déu dels Remeis, la primera a l'esquerra de sant Esperit (ara sant Felip Neri).

Any 1652-El forn d'en Parpal estava en el carrer Estret de la Mercè (carrer dels Frares)

sant felip neri

11 d'agost de 1654-Dimarts. Fra Gabriel Thomàs, frare del sant Esperit, és assassinat d'una carrabinada.


merce


26 de maig de 1661 - Benedicció per joan Baptista Çafortesa de l'església nova del Convent de la Mercè.18 de desembre de 1671- El doctor Vicenç Mateu és enterrat en el convent de la Mercè de Palma.


15 d'octubre de 1672 - Fra Miquel Albertí emprèn l'obra del dormidor del convent de la Mercè a Ciutat.

15 d'agost de 1678-La comunitat del sant Esperit estava formada pels següents sacerdots:Miquel Barceló teòleg; Pere Guasp, teòleg; Antoni Ramis, vicari; Antoni Quetglas; Miquel Mascaró, Pere Amorós, predicador; Felip Artigues; Sebastià Abrines; Bartomeu Alemany, Miquel Carrió; Antoni Ballester, procurador; Miquel Garau; Francesc Garcías,lector; Pedro Gonsales; Josep Artigues; Miquel Caselles; Rafael Albe; Francesc Llobera, lector; Miquel Mas; Jeroni Mora; Sebastià Ferrà. Diaques eren Mateu Horrach i Sebastià Rigo. Subdiàques eren Antoni Riera, Tomàs Fàbregues i Nicolau Fiol. Coristes eren: Rafel Serra, Antoni Castellò, Pere Antoni Lladó, Jaume Ferrer, Bartomeu Bennàser. Els germans llecs eren:Antoni Perelló, Antoni Arbona, Sebastià Rosselló, Joan Ballester, Bartomeu Tornas, Joan Mut i Salvador Tous.

31 de març de 1688 - Obres de reforma de l'església de la Mercè.

12 d'abril de 1702 - Arriben amb els mercedaris de Castella 482 captius d'Alger que passen la quarentena i entren a Ciutat el dia 27.


Dia 27 d'abril de 1702 arriba una sagètia amb 47 mallorquins esclavitzats a Alger i redimits mitjançant la intervenció dels mercedaris.

Any 1704-Conflicte entre el trinitari Juan Antonio Bello, administrador general de l'hospital d'Alger i el mercedari Antonio Fernández, procurador general de la redempció a Mallorca.

3 de maig de 1714 - Arriben a Mallorca 32 captius que havien fugit d'Alger en un vaixell anglès que segrestraren i després tornaren al seu propietari..

Any 1716-Els trinitaris de sant Esperit compren Son Gual (Inca) per 1187 lliures i 10 sous a Pere Gual.


La Mercè

Any 1723 -Retaule major d'Andreu Carbonell a La Mercè.

30 de maig de 1730 - Arriben 142 captius rescatats en un gànguil que va haver de parar a Mallorca ,per mercedaris castellans i andalusos. Passen una quarentena de 8 dies i fetes les celebracions es fan de nou a la mar.

18 de març de 1736 - Mor el botifler Gaspar Pinya i és enterrat a l'església dels trinitaris del sant Esperit a la capella de la Mare de Déu dels Dolors.

24 d'octubre de 1743-Mor Cristòfor Pinya, espós de Caterina Aguiló, enterrat davant la capella de l'Ecce Homo de la Mercè. Tenia dret a portar espasa en compensació als seus serveis als botiflers.

Any 1754- Antoni Cànaves, procurador general dels mercedaris posa un plet als trinitaris de sant Esperit per l'ún que fan en el seu títol "Orde Trinitari i de redempció de captius", perquè el títol era privatiu dels mercedaris.

Any 1771-L'hostal d'en Gater estava en el carrer del sant Esperit de front al carrer Gater.

30 de novembre de 1780 - Col·locació en el campanar de la Mercè de la campana "santa Maria de Cervelló"

L'any 1786 els trinitaris disposen de 36 sacerdots, 7 coristes, 9 llecs, 1 novici, 1 donat, 2 criats i 2 nins, i els mercedaris de 31 professos, 7 llecs professos,2 donats, 1 criat i 4 nins.

9 de setembre de 1795 -Enterren Josepa Visconti en el convent de la Mercè. (Pàgina 43- (Pàgina 24 del Llibre d'enterraments, absoltes....de sant Domingo).

Any 1815- El trinitari Miquel Ferrer Bauçà és el regent d'estudis de sant Esperit.

Any 1815- El convent de sant Esperit envia per aliments del seu vicari general 55 lliures i 10 sous.

15 de març de 1815-Mor fra Silvestre Calvo, vicari general trinitari, en el convent de sant Esperit.

Any 1817 - Encarreguen a Adrià Ferrà l'escultura de la Mare de Déu dels Remeis per a la seva capella a l'església del sant Esperit.

22 de febrer de 1822- En el plaç d'un any s'han secularitzat vuit frares trinitaris del convent de sant Esperit.

Any 1825- En el carrer de la Font de Na Xona  hi havia l'Hostal d'Alaró.

Any 1837 - Els trinitaris del convent de sant Esperit (ara sant Felip Neri) són exclaustrats.

Any 1841- L'escultura de la Mare de Déu dels Remeis del convent de sant Esperit  passa a la parròquia de Binissalem.

Any 1854- Per acord de l'Ajuntament fou enderrocat l'edifici de l'Oratori de sant Felip Neri . El convent trinitari de sant Esperit va ser oferit en substitució del primer.