Any 1510 - Què devia fer el prior del Carme amb una esclava turca de 20 anys a més de passar el rosari ?


                                                     1510-sant Jeroni, obra de Terrencs
  sant Jeroni, obra de Terrencs (1510) - Monestir de santa Elisabet d'Hongria

Any 1510-Miquel Frau és contractat en l'obra d'un retaule dedicat a Sant Mateu de Bunyola.
   
Any 1510-Rodrigo Sans, bisbe de Mallorca.

Any 1510 - Galceran Cassayac, prior del Carme ven l'esclava turca Francina de 20 anys per 50 lliures a Guillem Desmàs (ARM, Prot. S-1067,73).
   
Any 1510-Muro disposa de 332 focs.

   
El 30 de gener de 1510 es fa un pregó als artesans per a la fortificació de Bugia.

   
1 de febrer de 1510-Pere, esclau de Perot Andreu, és condemnat a 4 mesos d'exili de Manacor per haver anat contra Antoni Ballester, llibert.

   
7 de maig de 1510- L'abat de La Real contracta amb el fuster Esteve Sanxo la construcció d' un orgue per al dit monestir pel preu de 100 lliures. (A.R.M., Prot. C-259, folis 9v-11r.)

   
4 de juny de 1510- Antoni i Miguel Gual són condemnats pel robatori d'abelles a multes de 16 i 20 lliures.

   
23 d'agost de 1510- Agustí Grimaldi, bisbe auxiliar de Mallorca.

   
13 de setembre de 1510 -Són comdemnats a desterrament durant dos mesos els manacoríns Pere Tries, Pere i Miquel Peretó,Andreu Perot i Francesc Angelat per les ferides causades a Antoni Ballester.

   
28 de setembre de 1510 -Jaume Sanmartí, botiguer i Daniel Llop, sastre, són escanyats i cremats pel Sant Ofici a la Porta Plegadissa juntament amb el tintorer Joan Navarro i la seva esposa Elionor.

   
14 d'octubre de 1510- Jordi Dameto lloga una alqueria a Bunyola a Pelai Fuster per 153 lliures anuals. Hi havia 3 captius, Mustafà, Nicolau i Alí.

   
22 de novembre de 1510 - «Dequiavant no ignoren per la peste que es stada lo stiu propassat en la present Ciutat quantes despeses son stades fetes aixi per les almoynes quotidianes fetes ab diners y ab pa a molts inumerables persones ...com encare per los molts malalts e persones suspectes ques tenien...» (ARM AGC 21, f. 20-20v.)

   
27 de novembre de 1510- Mor Guillem Caldentey, metge felanitxer.


any 1505 a Mallorca ixent