molí de Montuïri

Any 900 AC-Jaciment de Son Fornés (Montuïri)

Any 1230- Els homes de Barcelona van ser premiats amb 877 cavalleries de la porció real; 9 alqueries de 32 jovades en el terme de Ciutat; 28 en el d'Inca; una en el terme de Pollença; 7 en el terme de Montuïri,  226  cases dintre de la ciutat i 30 obradors.

Any 1231-Donació del rei Jaume als jueus: "Igualment a vosaltres i als vostres us donem, concedim i lliurem per a sempre com patrimoni franc i lliure una alquería dita Benonavex que ocupa una extensió de cinc jovades; i una alquería dita  Benozalfim de vuit jovades; i una alquería dita Bord Alevea de cinc jovades i una alquería dita Benuabdarrof de cinc jovades. Aquestes alquerías estan en el terme de Xisneu; i una alquería dita Raal Alamar de cinc jovades; i una alquería cridada Benoxoneff de cinc jovates i una alquería cridada Raal Sammaa de cinc jovades; i una dita Raal Benucalvel de deu jovades. I totes aquestes alquerías i rafals estan en el terme de Petra. I una alquería dita Raal Costantia de cinc jovades. I una alquería que es diu Alnoma de vuit jovades; i una alquería dita Alcudia de cinc jovades; i una alquería dita Hyanar de sis jovades. I totes aquestes alquerías estan en el terme de Montueri. "


 2 de maig de 1523  -"Die a dos del mes de maig MDXXIII Los die e any de sus dit per consuetut i pràctica i ordenació del present Regne es estat pels nostres predecessors ordenat de fer habilitació de tres en tres anys per les parròquies de la part forana tot
lo regiment necessari en cadascuna parròquia per dits tres anys i com la habilitació sigui caiguda en lo present any per virtud de la dita ordenació i pràctica amb els honrats en Joan Mesquida, Joan Miralles, Pere Joan Ribes, Miguel Mas, jurats l'any present de la Parròquia de Montuïri los quals prengueren per jurats los honorats, en Bernadí Company, Antoni Miralles, Rafel Planes, Bartomeu Mas mitjançant los quals feren l'habilitació en la forma i tenor següent:I primerament en lo ofici de batle
foren elegits vuit homens i d'aquells escrits llurs noms en vuit trossos de paper i mesos en vuit redolins de cera i son los devall escrits Joan Mesquida, Pere Joan Ribes, Antoni Miralles, Bartomeu Forner, Pere Mas, Bernadí Company,Bernat Ribes i Rafel Planes.
Item per ofici de mostassaf foren elegits deu homens i aquells escrits llurs noms en deu trossos de paper i mesos en deu redolins de cera i són los següents:
Antoni Rossinyol, Bernardí Company, Miguel Mas, Miguel Miralles, Joan Miralles, Perot Ribes, Miguel Picornell menor, Pere Ferrando, Rafel Planes,Bartomeu Barceló.
Item per ofici de jurats de fora villa foren elegits deu homens i d'aquells escrits los llurs noms en deu trossos de paper i mesos en deu redolins de cera i són los següents: Pere Mayol, Julià Miralles major, Gabriel Mesquida, Antoni Miralles, Bemat Picórnell, Jaume Company, Gregori Ribes, Bartomeu Forner, Jeroni Ribes i Guillem Picornell "


5 d'agost de 1690- Magdalena Bordils Truyols Sureda Sanglada compra Son Bages de Montuïri per 5.422 lliures.


1 de Juny de 1965 - L'Ajuntament de Montuïri  (franquista) "Declara nombrar a perpetuidad hijo adoptivo de esta Real Villa de Montuïri, al Excelentísimo Sr. D. José Manuel Pardo Suárez". José Manuel Pardo Suárez acabava de ser nomenat governador de Madrid i el nomenament de l'Ajuntament de Montuïri es devia a que durant el seu govern a Mallorca es va fer la carretera del puig de sant Miquel.

28 de maig de 1995 - Eleccions locals amb victòria del PP:

Batle: Joan A. Ramonell Amengual - PP
Regidors: Jaume Bauçà Verger - PP
Gabriel Arbona Verger - PP
Mateu Fiol Jordà - PP
Raimundo Arbona Massanct - PP
Gabriel Matas Alcover - PP
Mateu Ginard Sampol - PSM
Joan Verger Rossinyol - PSM
Jeroni Nicolau Garau - PSM
Gabriel Miralles PizA - PSOE
Bartomeu Servera Gallard - PSOE