Any 1455-Execució de dues adúlteres. Execució d'una dona per provocar als homes.

         Nota crítica: la repressió de la sexualitat és una constant al llarg de la història del monoteïsme cristià, tot i que aquells que ordenen reprimir-la no l'apliquin en el seu cas, perquè és notori i es demostra en aquestes pàgines que els homes d'església regulaven la prostitució i eren criticats pels seus superiors per la seva convivència amb dones amistançades, quan els qui dictaven les ordes vivien d'igual manera en contra del que predicaven. Convents de religiosos com els del Carme o de religioses com les de la terça Regla eran qualificats com centres d'escàndol i putaneria. Els clergues tenien esclaves adolescents. Però per aquesta gent d'església no hi havia assots ni repressió , que només es reservava per a la resta dels mortals.
       
Antoni Garcia és nomenat lloctinent del assessor del governador.

Any 1455 - Una flota otomana ocupa el port de Quios en demanda del pagament d'una partida d'alum que li devia la Maona.

Any 1455 - Els otomans conquesten sense combatre, Focea Nuova amb una flota de 30 trirremes dirigida per Janusberg.
      
 
Any 1455- Antonello da Messina introdueix la pintura a l'oli a Itàlia.
       
Avise Cadamosto i Antonio Usodimare, mercaders genovesos, arriben a Cap Verd.
       
Any 1455—Execucio de Johan Uguet, sabater, lo qual ha donada una gran coltellada per la cara a n Galvany Thomas de la ylla de Menorcha, per lo qual sia penjat en la plassa del Moll.
       
Any 1455-Execucio den Barthomeu Marti, lo qual ha confessât haver donat un colp de lança en los pits a 'n Bernât Busquets dins la casa hon aquell stava e habitava, per lo qual colp lo dit Busquets es passât de esta vida; perqué en pena que fos penjat per lo coll en les forques de la plassa de les Corts.
       
Any 1455- Execucio de un home apellat Nicholau, lo qual fuit en Berberia ha de la fe cristiana renégat, e après es vengut en la ylla de Menorcha ab certa fusta armada de moros, e de certa alçaria de aquella ha preses e cativades sis animes cristianes  e aquelles ha manades en les parts de Berberia, e no res meyns havia preses certs cristians en la vila de Soller; perque en pena que sia penjat cap aval al esparo del Hort del Castell e aqui sia apedregat.
       
Any 1455- Execucio de Bernât de Sant Vicens, Pau Cases y Perot Sagarra, los quais son stats personalment al carrer de la Mar, stant la fira assegurada dels venecians, e a set hores de nit son entrats dins la botiga qui sta davant la travessa de Sant Johan, trencant e levant de polaguera la porta, e son entrats dins la dita botiga e han furtat e robat certes pesses e trossos de drap dels venecians; perque en pena de la violacio de la fira assegurada e furt e trenchament de casa, son condempnats que correguen la vila, e que lo dit Perot Sagarra sia penjat a la porta de la dita botiga, e lo dit Cases a la Volta den Rexardo, e lo dit Bernât de Sant Vicens a la plassa del Moll.
       
Any 1455- Execucio de dues dones, Angelina, muller de Johan Flaquer moliner de Mallorques, e Tecla, muller den Gabriel Rossell de la Vila Nova de Catalunya, les quals no gordant la pudicia de llurs cossors ne lorde matrimonial, han adultérât e romput llur matrimoni, segons es notori e han confessât, per so en pena que correguen la vila ab assots.
       
Any 1455- Execucio de un home apellat Johan Flaquer, lo qual ha confessât que consentía que la dona muller sua usas carnalment ab en Guillem Bordils moliner; perqué en pena que correga la vila ab assots.
       
Any 1455- Execucio de Juliana, de nacio de rossos, la qual havia dites algunes paraules inhonestes de la Verge Maria Mare de Deu; perque correga la vila ab assots, ab un clau ficat a la lengua.
       
Any 1455- Execucio de Galceran Pinya convers, lo qual tenint en comanda los bens de la casa del honorable moss.Salvador Sureda estant lo dit moss. Salvador fora la ciutat, amagadament sens volentat daquell ha venut certa quantitat de lana, blat e certes pesses de drap, e lo proceit de aquelles haver si envers si retingut e convertit en sos propris usos; per la qual rao en pena correga la vila ab assots e exint de la carcer real li sien levades les orelles.
       
Any 1455- Execucio de una dona, la qual anava en la forma del cabells com en lo habit del cap en forma de home per provocar los homens a pecat, per ço en pena que corregues la vila sens assots.

Any 1455 - Un dels llocs de prostitució a Ciutat de Mallorques és proper al Bany d'en Granada que es troba en el carrer de santa Coloma (actual Sindicat).A l'illeta del Bany d'en Granada hi viuen Bartomeu Servera , el notari Joan Roig i el mercader Guillem Llinàs.

18 de febrer de 1455 - Mor Fra Angelico a Roma i es enterrat a Santa Maria sopra Minerva
       
abril de 1455-Nicolau Berard Moretó substitueix Jaume Pau en el càrrec d'assessor del governador.
       
5 de maig de 1455-Ugo d'Alagno és nomenat gran canceller del regne per Alfons el Magnànim.

31 de maig de 1455 - A a platja de Barcelona Audinets captura la nau de Manuel Fenolleda procedent de Mallorca.
       
4 de juny de 1455-El picapedrer Joan Company contracta amb el secretari reial Francesc Aixaló la construcció d'una torre de defensa a l'alqueria de Formentor, propietat d' Aixaló. (ARM, Prot. I'-103, 61-61 v.).
       
       
29 de juny de 1455 - Canonització de Sant Vicent Ferrer per Calixt III.

8 de juliol de 1455 - El rei Alfons confirma la baronia de Bunyolí a Miquel de Pacs, que havia obtingut per part de la seva esposa, Elionor de Lloscos, germana de Jaume Joan de Lloscos.
       
16 de juliol de 1455 -Roderic de Sant Martí torna a la Universitat les 4 bombardes que li havien deixat per anar a Berberia.
       
29 de juliol de 1455 - Miquel Vives, mercader de Barcelona, envia a Mallorca amb la nau d'En Prats 3 llances llargues, 6 llances manesques i 7 dards (ACA, Batlia, c. 7, H-36, f. 13 v.).
       
Dilluns 11 d'agost de 1455-Testament del mercader Pere Ses Oliveres que vol ser enterrat en el seu carner de la capella de sant Jordi de Sant Domènec de Palma.
       
27 d'agost de 1455- Regent: Per ço com Nos havem gran necessari de la pedra de aquí per acabar la sala major del nostre Castellnou de açi, vos manam que visla la present faç au tallar tota la pedra contenguda en lo memorial dins la present interclús, ab les mides o formes segons en aquell Be conté. E tallades que sien noliejau qualque bona fusta o navili ab la qual lo pus prest que puixau Iens trametrau açí. E per res no façau lo contrari per quant haveu cara la gràcia nostra aman lo nostre servey. Dada en lo Castellnou de Nàpols a XXVII del mes de agost any mill cccc lv.—Rex Alfonsus.
        Al feel nostre en Francesch Mir, regent la procuració reyal en lo regne de Mallorca.
       
1 de desembre de 1455-Testament de Puigdorfila Sala Serra, esposa de Pere Espanyol que vol ser enterrada a sant Jaume amb els seus.

1 de desembre de 1455 - Mor Lorenzo Ghiberti , escultor i arquitecte.
       
3 de desembre de 1455 - Joan II el Sense Fe i Gastó IV de Foix, signen el Tractat de Barcelona per acordar la successió al tron del Regne de Navarra.
       
8 de desembre de 1455- Pau Tarongí, llibreter, de la Ciutat de Mallorca, ven a Joan Raym una esclava sarda, anomenada Juliana, per 23 lliures.

24 de desembre de 1455 - Els turcs ocupen Lesbos.
       
27 de desembre de 1455 - Macià Salmons, mercader de Barcelona, envia a Mallorca amb la nau de l'Abat 6 dotzenes de llances (ACA, Batlia, c. 7, H-36, f. 18).           
                                                
                                                                                         santa Praxedis

                
           
                                   
Pati del Palau Reial              
              
cap a l'any 1445 a Mallorca ixent