Any 1800 AC- Conta perforada de terracuita trobada a Ca Na Cotxera (Muro).


1 de juny de 1230 - Jaume I concedeix a Berenguer Arnau d'Illa la meitat de l'alqueria Abenxuacara, i també Hero i Baxaxaxa (Muro-santa Margalida) amb jurisdicció civil i criminal.

6 de juliol de 1231-Algebelí (Muro) és concedida en alou a Guillem Bovis per Jaume I.

Setembre de 1232-El Bisbe de Girona fa donació al seu nebot Guillem de Torrella de les alqueries Tanca i Morell situades a Muro.

Maig de 1338-Ramon de Sant Martí, capità de Muro, comprova la presència de galeres genoveses a la badia d'Alcúdia.

9 d'agost de 1339-Bernat Comafreda de la diòcesi de Vic firma un contracte d’aprenentatge de tres anys amb el picapedrer de Muro Pere Pasqual per aprendre l’ofici. (ARM Prot. Not. M-74 f. 7v.).

18 d'abril de 1341-Arcís Gassó estableix a Guillem Roig (del Comtat d'Empúries, a la diòcesi de Girona) ara habitant a Muro, un tros de garriga perquè l'arrabassi, a la seva alqueria Saboleda, situada a la parròquia de Santa Margalida, per temps de cinc anys. (Alomar-Rosselló, 1989:262) .

5 d'agost de 1341-Berenguer Carbonell , oriünd d 'Ullastret a la diòcesi de Girona, habitant a la parròquia de Sant Joan de Muro, r e c o n e i x que Berenguer Martí de la dita parròquia li ha pagat allò que li devia. (A R M Prot. Not. T-385. f. 23 v.).

8 de setembre de 1341-Francesc de Matemala de Sant Joan de Muro col.loca en matrimoni sa filla Elicsenda amb Jaume Torrens oriünd de Sant Cugat de Vallés, habitador a la dita Vila de Muro, assignant - l i c om a dot i legítima 20 LI. i una peça de terra, que té al terme de Muro, en part sembrada de vinya, valorada en altres 20 LI.. Jaume Torrents li augmenta la dot en 10 LI per raó de la virginitat de la nuvia. (A R M Prot. Not. T-385. f. 31-31 v.).

17 de juliol de 1342-Testament de Salvador Salvà, de la parròquia Sant Mateu de Vallóbrega a la diòcesi de Girona, habitador a la parròquia de Sant Joan de Muro. Elegeix sepultura al cementeri de l'església de Sant Joan de Muro, de la qual és parroquià. Fa una deixa de 3 s. al sagistrà de Sant Mateu de Vallóbrega i d'altres 3 s. al rector de Muro pel dret de la seva sepultura... (A R M Prot. Not. M-75 f. 84 v.).

Novembre de 1349-Mor executat Arnau de Torrella, donzell de Muro.

21 de febrer de 1480- Neix Arnau Albertí, bisbe de Patti i inquisidor, a Muro.