Any 1630


                                                          jaume blanquer

                         Nimfa de Jaume Blanquer c.1630, que formà part del conjunt escultòric que ornava l’Hort de la Llotja de Palma.


Any 1630- Es gegant i sa geganta  surten a la processó del Corpus de Sóller.

Any 1630- Joan Miquel de Santacília ven "son Dexopta d´Algaida" a Miquel Joan (Son Miquel Joan).

13 de gener de 1630- Desfilada amb motiu del naixement del princep Baltasar Carles.

28 d'abril de 1630 - Pregàries contra la sequera.

13 de maig de 1630- El Col·legi de la Mercaderia aporta 400 lliures, pagant 10  lliures cada mes per a l'allargament de l'església de santa Creu, afegir dues capelles i posar la coberta a la capella Major que segueix descoberta.

22 de maig de 1630 - Joana Mesquida Sanglès, esposa del mercader Joan Antoni Llabrés és enterrada en el convent del Carme.

Juliol - Són jurats, Hug Net, donzell, Ferran Espanyol, Salvador Armengol, ciutadans, Gabriel Domenec, Antoni Bordoi, mercaders i Antoni Rosselló, menestral.

11 de juliol de 1630 - Mor Baltasar de Borja, bisbe.

13 de juliol de 1630- Funeral del bisbe i virrei Baltasar de Borja.

16 d'agost de 1630 - Pregàries contra la sequera.

La collita de blat és de 175.760 quarteres, molt inferior a les necessitats de la població.

10 de setembre de 1630- Bandolers de la colla de Llorenç Coll "Barona maten el comissari reial Joan Planes en el fossar de l'església de Muro.

Octubre de 1630-El virrei surt amb 1200 homes armats cap a Itàlia.

15 de novembre de 1630 - Tractat de pau, confederació i comerç entre Felipe IV i Carles I d'Anglaterra.

24 de desembre de 1630- El rei ordena que els familiars del sant Ofici siguin exempts d'haver d'allotjar soldats, gent de guerra i oferir ajuts de manteniment als soldats, a les ciutats, viles i llocs superiors als 500 habitants. En llocs inferiors als 500 habitants serien exempts la meitat dels afectats.

 

 

    

segueix