Fragments de la deposició d'Antoni Gibert, a. Treufoc,
feta el 12 d'agost de 1619

... al tard, a les oracions, me n entrí en Ciutat y aní ha casa de don Pedro Stacilia, ahont lo dit capella Boda me dons orde que anàs, y venint per lo cami lo dit capella Boda me digue que la causa perque veniem en Ciutat era perque yo matas a Anthoni Monblanch o ha Pera Sineu o Algutzir Miquel Ferrando de la Cárcel, perque deya que lo dit Monblanch y lo dit Pere Sineu perseguien al dit son germa y als bandejats de Selva y havien testificat contra Barthomeu Ferragut Boda, son germa, y lo dit algutzil Ferrando lo havie pres a ell, dit Barthomeu, Gregori Güells y als de sa companya en Inca, y arribat que fui en casa dit don Pedro Santacilia, que
devia esser qualque mitja hora de nit poch mes ho manco, trobí en les nayes le dita casa al dit don Pedro Forteza y ha Bernat Trobat y al capella Domenech, de Ynca prevere, y lo dit don Pedro Forteza me demana per que era vingut y jo li responguí que era vingut per mon compte, per fer cert effecte, y no li diguí per quin effecte, y estant rallant arriba allí lo capella Boda
y estigue una estona lo dit don Pedro Forteza ab nosaltres y ab lo dit Trobat y Domenech y no sentí que parlasen de cosa de consideracio, mes de que lo dit don Pedro me digue que me.n anàs, que lo temps anave turbat y que no era bon temps de fer effecte, y tantost se.n anà lo dit don Pedro a sopar, y los dits capella Domenech y Trobat se.n anaren ab ell, y lo dit
capella Boda me baxa a un estudi de dita case y me digue que no convenia fer ningun effecte perque li havia sabut greu que.m haguessen vist los dits capella Domenech y Bernat Trobat, y perque lo dit don Pedro li havie dit que aleshores no convenia que fessen dit effecte,entenent-ho jo de matar algu dels sobredits Sineu, Monblanch o lo algutzir Ferrando, y que nos ne tornassem lo endemà; y axí estiguí en dits estudis aquella nit y lo endemà tot lo dia, que surtí de dita casa deves les oracions y aguardí al dit capella Boda, conforme ell me havia dit, al cami de Bunyola, al entrar de dit cami, y nos ne anarem tots dos dret a Selva, ahont arribarem en la nit, a dos o
tres hores a passar de matinada, y estiguí tot lo dia en casa de Joan Boda, pare de dit capella Boda, y aquell mateix dia, a qualque mitja hora de nit, arribaren los tres bandejats de part demunt de la dita casa, y jo y ani y viu allí que los dits bandejats eren Juan Boda, Juan Güells, Matheu Vilallonga, als. Gorra, Miquel Cardell, Jacint Armengol, Gabriel Abrines, als. Moreu,
Joan Rossello, als. Taló, Anthoni Gibert, als. Fullana, Guillem Campamar de Bocar, Francesc Llampanyes, y après se juntà ab nosaltres Pera Gater, dit lo Bort Gater, y estant allí vingué lo capella Boda y nos digue que nos ne vinguessem darrera la casa de dit Boda, y axi y anarem y alli nos digue lo dit capella Boda que li havien dit que los comissaris y lo algutzir Ferrando eren en Inca y que-y anassem y que seria gran cas que.n haguéssem algú, y axi partirem de Selva a qualques dos hores de nit poch mes ho manco y quant fórem prop de Inca nos posarem dins uns ordis, molt prop de la vila y lo dit capella Boda se.n entry dins dita vila y nos dexà alli, y perque
digue que lo effecte se havie de fer de dia y convenia que los hòmens que.l fessen no fossen coneguts en la vila, nos digué a Anthoni Gibert, als. Fullana, y a mi, com ha persones manco conegudes, que entrassem a fer dit effecte, y axi nos mudarem unes capes, ço es, jo una negra que prengui de hu de la compania y lo dit Fullana Gibert ne prengué una de negra de burell
que me apar que era de Gabriel Abrines, y lo dit capella Boda donà unes balonetes planes y entrarem en Incha la matexa nit, cada hu ab dos buffetons y un pedrenyal y en nostra compafia entraren tambe Juan Boda, Pere Gater y lo dit capella Boda, y donàrem una volta per la vila y nos mostraren los llochs per hont podriem tenir vinentesa dels dits comissaris y de lo dit algutzir Ferrando, y lo dit capella Boda mos posà en una pallissa llarga que està a les espalles del Carrer Major, a la part del monastir de les monjes, que no se ni entengui dir de qui era, y lo dit capella Boda nos digue que no.s moguéssem de alli, que ell nos avisaria quant haguéssem de fer effecte, y allí nos portà a menjar lo mateix capella Boda, y may nos vingue a visar que isquessem per fer dit effecte, perque, segons nos dix, los dits comissaris y algutzir Ferrando no eran en vila, sinó que eran passats en Sancelles hont era lo Sr. doctor Albanell, jutge de la Regia Cort. [Després d'això, Treufoc anà a Selva, cap a Massanella i a Binissalem, aqui: ] [Boda] me parlà a mi a soles y me digué que havíem de venir en Ciutat per fer lo dit effecte de matar dit algutzir Ferrando o al dit comissari Pere Sineu o al dit Anthoni Monblanch, y aleshores nom parla paraula del dit noble don Jaume Juan Berga. [Despres, una vegada a Palma, matà Berga].
(Arxiu del Regne de Mallorca , Audiencia, CR. XVI, ff
. 34v-37v).