Any 1355

        Mestre de santa Margarida
Cavaller i sant Guillem (Mestre de santa Margarida)

Any 1355 - El regne de Mallorca contribueix en 10.000 lliures al socors de Sardenya. D'aquesta aportació no es farà l'ús corresponent, motiu pel qual els forans demanarar sense èxit durant anys el retorn dels diners aportats.
       
Any 1355 - Emissió de deute públic per tal de pagar el subsidi de 500.000 sous a Pere el Cerimoniós per la guerra de Sardenya. El sindicat forà es nega a la compra del deute.

2 de gener de 1355 - Dalmau de Santacília protesta perquè el batle
d’Inca ha pres les armes del prevere Miquel Vilaplana després de la participació del clegue en una baralla on un saig que custodiava als jueus de la vila va perdre un puny.
       
27 de febrer de 1355-Cília Moragues compra la meitat de Son Guillem Moragues a Berenguera, esposa de Bernat Sunyer.

17 d'abril de 1355  - Mor Marin Falier , dogo venecià

       
6 de maig de 1355- El draper inquer Bernat Febrer és capturat i enviat a galeres. (ARM- AH 67 - f. 14v).

1 de juny de 1355 - Testament de Jaume Campfullós que vol ser enterrat en el carner que està a la clastra de sant Francesc a la part del dormitori davant el de Miró.

4 de juny de 1355 - Primera processó del Corpus a València.
       
21 de juliol de 1355-  " lo honorable en Berenguer de Montagut donzell lochtinent del noble mossen Ramón Dabella Caualler, e Consaller del senyor Rey e Gouernador del Regna de Mallorques que com ell ab los honrats jurats per la entrada del senyor Rey, la qual la nit present fara en lo Castell de Bellueer hayen deliberat que al vespre se fassen alimares de fochs e falles encesas per terrats, eper los cloquers, e per las fustas ab sons de bassins e de massolas e que los senys e aquellas sonan per totas las sgleyas com la seu comansera.Per tant lo dit honorable lochtinent mana a tot hom generalment que al vespra degan fer las ditas alimares".


1 de setembre de 1355 Artal de Foces pren possessió com a lloctinent del regne.
       
28 de novembre de 1355 - Matrimoni d'Esclaramunda de Fenollet, filla del castellà d'Alaró, amb Felip Dalmau, vescomte de Rocabertí.


            

          

any 1355 a Mallorca ixent