Segle IV AC- Jaciment de la Cova de Son Maimó (Petra).

Any 1230-Els homes de Tarragona obtingueren 21 obradors. En el repartiment de les terres de Mallorca als homes de Montblanc els foren repartits, entre altres propietats, tres obradors a la ciutat de Mallorca, una granja en el propi terme i cinc en el de Petra.

Carroç, fill del comte d'Albània, va obtenir 7 obradors situats en el carrer de la Síquia (Sant Miquel) i un forn a Ciutat. Va obtenir alqueries i rafals a Sineu, Montuïri i Petra.

12 de juliol de 1230-Thomasio Coopertano, genovès, rep en alou l'alqueria Ama Sora de Petra.

Any 1247-Arnau i Bartomeu Rex (Reig) de Lleida es divideixen l'alqueria Bacatix-Puig de Reig.Petra.

10 de maig de 1276-Berenguer A. de Ínsola ven a David Mocatil, jueu, tot el dret sobre el gra de Sineu i Petra al preu de 1.390 quarteres (97.300 kgs.) meitat en blat, meitat en ordi i el de Montuïri, Llucmajor i Felanitx per 1.320 quarteres (92.400 kgs.).

25 de novembre de 1285-Berenguer Dalmau,Arnáu Fàbregues,Pasqual de Maria,Pere Navató i Bernat Sobrador procuradors de Petra reten homenatge al rei Alfons.

9 d'octubre de 1517- Divendres- Pere Biscaí, picapedrer de Valldemossa pacta amb  Antoni Ramiro, notari, la realització d' unes obres consistents en paredar l'hort de la casa que té a Petra, el coll del pou, les parets d'un galliner i un potal, i altra paret davant la botiga de la calç. La paret ha de tenir una alçada de 15 pams. (ARM, Prot. R-321, 88v-90.).