Any 1660-La terra es mou.


Any 1660- La Reial Audiència prohibeix la caça, la pesca i les pastures a les comunes, a instància de reiterades denúncies de Miquel Joan de Togores (ARM. AT-396, s/l.).


Any 1660- Pedro Fernando Manjarrés de Heredia, bisbe de Mallorca.

2 de març de 1660 - Mor l'exprior dominic Domènec Amengual.


18 de maig de 1660-Terratrèmol a Campos amb rèpliques del dia 19, 26 i 28. (Cronicón Mayoricense: pág. 420).

24 de maig de 1660- S'enfonsa l'arc major de la nau central de la Seu.


3 de juliol de 1660-Festes en honor del Gran Mestre de Malta.


28 d'agost de 1660-
Guillem Bonet Baró, Sebastià Bonet, Andreu Bonet, Antoni Garcías, y altres habitadors del lloch anomenat las Salines... per haveri circa cent persones y no celebrarse los dies de precepte ofìci ni missa per no haveri Iglesia ni oratori algu...supplican sie de son servey manar donar permis y facultat à los supplicants de construir dita capella o oratori.


23 de setembre de 1660 - Mor Bàrbara Mayol Custurer, germana del capiscol de la Seu i esposa d'Antoni Moragues Vallès d'Almedrà i és enterrada a la parròquia de Valldemossa a la capella del Roser.


29 de desembre de 1660- Guillem Abrí Descatlar II hereda la cavalleria del Palmer.

      Any 1661


Any 1661- Sepultura del Col·legi de Picapedrers de Santa Eulàlia.

2 de gener de 1661-Neix Joan Despuig Martínez de Marcilla, comte de Montenegro i Montoro.

20 de gener de 1661 - Bateig a l'església de sant Miquel d'Elisabet Oms Arbona

13 de febrer de 1661 - Bartomeu Ferrà és el nou rector de Puigpunyent.

17 de febrer de 1661-Fundació del convent de santa Catarina de Sena.

29 d'abril de 1661- El Tribunal del sant Ofici aporta una imatge de sant Pere a l'altar major de sant Domingo.

6 de maig de 1661 - Els jurats atenent les conseqüències de la insalubritat dels tints prop del convent d'Itria constatada per les basses empantanades i fems a prop del Tirador i del camí de Jesús al costat dels tints de Rafel i Joan Pont de la Terra i la demanda d'instal·lació de nous tints per Pere Antoni Ripoll determinen que s'han de tapar els llocs on s'aboquen aquestes aigües (Llibre Extraord. dels Jurats de 1660 a 1661.)

10 de juny de 1661- Mor assassinat Fra Rafel Ferrer.

5 de juliol de 1661 - Jaume Canals,Antoni Morrelles, Joan Baptista Sunyer i Antoni Arabí armen per 35.647 pesses de vuit i quatre rals castellans les fragates La Almiranta, La Capitana san Antonio, La Águila Doble, la Beato Gaetano i la sant Francesc.


17 d'octubre de 1661- Reial Privilegi d'exempció d'imposts fins a 20.000 ducats sobre els censos per al convent de santa Catalina de Sena.

      Any 1662-Construcció de la basílica de Lluc.

Any 1662- Jaume Blanquer dirigeix la construcció de la basílica de Lluc.Any 1662 - Finalització de les obres de construcció del convent de l'Olivar on hi resideixen 54 monges.

Any 1662-Els sucrers i candelers tenen el punt de reunió al convent d'El Carme, on també hi tenen sepultura els comediants.

Any 1662- Pere de Verí obté llicència per a sembrar 22 quarterades de vinya en es Calderers (Sant Joan).

2 de febrer de 1662-Mor Rafel Prats, comanador de sant Antoni de Pàdua i de Viana.


5  de març de 1662- Els picapedrers Jaume Arbós i Lluc Mesquida cobren 15 i 7 sous respectivament per la reforma de la presó de santa Maria.

11 d'abril de 1662 - Acte de Fe a Toledo on és processat el sergent major Nicolau Oliver-Fullana, condemnat per "enredador i superstició" a quatre anys de presidi i a sis anys de desterrament lluny de Madrid,Toledo i Mallorca.

20 d'abril de 1662- Fra Antoni Font i Roig ha pagat per una figura daurada  de santa Agnès de Monte Policiano amb la pastera al retaule de l'altar major de sant Domingo.


6 de juny de 1662- Autorització del rei per a la fundació del convent de les caputxines.

14 de juliol de 1662- Micer Guixar, assessor del batle i el prevere Ventayol discuteixen a la Porta del Mirador de la Seu . El prevere mata d'un tret Micer Guixar

26 d'agost de 1662 - Boda de Maria Aina Estadé Prom i Antoni Moragues Vallès d'Almedrà.

1 de setembre de 1662- Miquel Joan Ballester, Fuster de Togores, hereda el comtat d'Aiamans.

22 d'octubre de 1.662, amb el beneplàcit del rei D. Felipe IV, tres religioses del convent de caputxines de Saragossa  ialtres tres de Barcelona funden el convent a Mallorca en el carrer de sant Feliu.

14 de novembre de 1662-Arriba el nou bisbe de Mallorca, Pedro Fernández.


13 de desembre de 1662.- Rafael Moncada, músic de xeremia, ha rebut de la Confraria de Nostra Senyora de Concepció de sant Francesc 20 sous per haver sonat les xeremies a la matinada de la festa.(ARM-C-1592).

      Any 1663-Construcció de la Torre de Cala Pi. Saquejos dels pirates musulmans a la Serra.

Any 1663-Construcció de la Torre de Cala Pi.

Any 1663 - Antoni Moll publica "Ordinations y sumari dels privilegis, consuetuts y bons usos del Regna de Mallorca"

Any 1663- El sergent Gaspar Doménec  va a Selva per a defensar-la dels moros que hi ha per Lluc.

2 de gener de 1663- Jaume Ballester, Fuster, Sant Martí de Togores hereda el comtat d'Aiamans.


El 4 de febrer de 1663 neva a la serra de Tramuntana.


23 de febrer de 1663- El Gran i General Consell acorda la construcció de Sa Torre Nova de sa Roca Fesa (Cala Santanyí).

Març de 1663- El corsari Jaume Canals exerceix de castellà de Bellver.

3 d'abril de 1663- El notari Joan Seguí és assassinat d'una arcabussada i enterrat al convent del Carme.


17 d'abril de 1663 - Llancen un explosiu amb un canó de canya que crema la casa de mestre Garí vora el poador de na Xona. Enderroca una escala , tres mitjanades que cauen damunt un llit en el que hi havia quatre minyons i una dona .Només aquesta va resultar ferida lleument a la cara. A conseqüencia de l'explosió va ser detingut dia 20 el doctor Mateu Coll i executat el dia 28. ( AGHM Llibre Cerimonial, fol. 196 v )

28 d'abril de 1663-Dissabte- Mateu Coll, doctor, és penjat a la forca per haver incendiat el forn de Mateu Garí. És enterrat al vas de les ànimes de santa Eulàlia.

Maig de 1663- Sarraïns arriben a Bóquer i saquegen la zona. Capturen Gabriel Robert de Pollença.

19 de juny de 1663 - Mor Pere Anfós, batle de les cavalleries del comte de Formiguera a santa Margalida i és enterrat a la capella del Roser de la parròquia de la vila.

27 de juliol de 1663- Mor Antònia del Carmen als 10 anys, esclava de Rafel Sanxo. És enterrada al vas de santa Anna de la parròquia de sant Miquel.

20 d'octubre de 1663- Mor Rafel Cotoner Olesa, gran mestre de l'orde de Malta.

Novembre de 1663- Nicolau Cotoner és elegit gran mestre de Sant Joan, príncep de Malta i senyor de Gozzo.

11 de novembre de 1663 - Bateig a santa Eulàlia de Joana Aina Nunís de Santjoan Quint de Verí i Vivot, que serà la segona esposa del comte Mal (comtessa de Formiguera). (Arxiu Diocesà- Llibre de baptismes de santa Eulàlia, de 1662 a 1675. fol. 41, v ).

Sineu: rellotge solar

      Any 1664-Bandolerisme. Convent dels Dominics d'Inca. Convent de santa Catalina de Sena.

Any 1664-Neix el botifleur Juan Sureda Villalonga.

Any 1664- Impressió del "De sole alfonsino-Tratado de arquitectura militar"- Obra de Vicenç Mut.


22 de febrer de 1664 -  Mor Mateu Moragues Pont de la Terra, propietari de Son Moragues i és enterrat a l'església de Valldemossa.


6 de març de 1664- Mor Catalina Mayol, viuda de Miquel Palou de Comassema. L'enterren a sant Francesc.

24 de març de 1664- Inici de la construcció del convent de santa Catalina de Sena.


5 d'abril de 1664- Arriba la comunicació de la mort del bandoler Martí Serra "Formatja" que estava refugiat a l'església d'Alcúdia, ferit.

1 de maig de 1664 - Inici de la construcció de la cisterna del convent de santa Catalina de Sena en el centre del claustre.


3 de juny de 1664- Primera pedra de l'església de sant Domènec a Inca.


19 de juny de 1664- Mor el notari Joan Campamar, que és enterrat en el vas de la Mare de Déu de Confaló a santa Eulàlia.

23 de juny de 1664-El Col·legi de la Mercaderia concedeix 50 lliures per a les obres del convent de les Caputxines.


1 de juliol de 1664-Els paraires de Llucmajor se separen del gremi de Palma.

13 de juliol de 1664-
"als 13 juliol 1664 aportaren les Monjes Capuchines al Monestir ha hont vuy estan que foren cases del Dr. Deyà y de la Sra. Francina Font, las quals foren set Monjes de cor y tres de servici  y antes vivien a Sant Feliu". (Noticiari de Cristòfol Seguí)Octubre de 1664-Vaixells francesos arriben a la badia de Pollença.

13 d'octubre de 1664-És assassinat d'una arcabussada, Vicenç Ramis.


2 de novembre de 1664- Mor Antoni Sales Verí, major i és enterrat a la capella de sant Jeroni de la Seu en el vas dels Sales. Els seus béns estaven valorats en 110.000 lliures. Vivia a Can Sales menor en el carrer de sant Feliu.

5 de novembre de 1664 - Joan Fuster de Sales Caulelles fill del segon matrimoni d'Antoni Sales Verí assoleix l'herència de Son Sales i entra en disputa per aquest fet amb la vídua.


4 de desembre de 1664-
"Nosaltres de baix firmats Barthomeu Ferrer prevere beneficiat y administrador del bassi y capella de N.a Sr.° del Confaló de la parroquia de Santa Eulalia de una part y Mestre Antoni Carbonell scultor per el qual no saber scriure firma jo el Dr. Mateu Català prevere, de altre havem consertat y entre nosaltres v convingut que vos dit mestre Antoni Carbonell deureu el quadro de dita capella de N." S." del Confaló"..


15 de desembre de 1664- Es pot veure un estel amb la coa llarga i la corona obscura.

segueix