11 de maig de 1234 -Bernat Guillem, sagristà de Girona, obté Arraxa, en el Pla de Catí, en emfiteusi del comte Hug d'Empúries.

Agost de 1240- Ramon de Cardona i muller Ramona venen a Eimeric, la meitat de l'alqueria Alienjassa Zoboach, situada en el Prat de Catí.

Dia 1 de març de 1247- Ferrer Amades compra un hort a Catí.

4 de setembre de 1252- S’estableixen a S’Alanjassa, a Rull de Catí, Pere Figuera, Domingo Albomar i Ferrera Madrinyac. Confronten amb les terres de Pere Terrades i Berenguer Palauet.

Dia 5 de març de 1253 Maria, Ramon i Bernat de Sabadell venen part de Rull de Catí (Alanjassa) a Pere Figuera.

19 d'octubre de 1254-Pere de Manresa, corredor i la seva esposa Guillema compren un rafal a Catí, a la porció del bisbe de Girona que confronta amb el camí de Montuïri,Sineu i Canarrossa.

Any 1256-Garsenda de Mora és confirmada pel procurador del capítol de Girona, Bernat Espinalb, a l'alqueria d'Abengaida (Catí).

20 de febrer de 1256-Guillem Verger compra un rafal a Catí a la porció del bisbe de Girona.

23 de novembre de 1257-Arnau Huguet compra un rafal a Catí que confronta amb el camí de Montuïri, Sineu i Canarrossa.

4 d'octubre de 1258 Pere Figuera i Bernat Buadella es divideixen el rafal Rull de Catí (Catí era el Pla de San Jordi) al terme de l'ardiaca de Barcelona.

3 d'octubre de 1269- Pere Rossela compra la meitat d'un rafal al Pla de Catí (Sant Jordi).

maig de 1270- Pere de Saragossa, cirurgià, i muller Sibília venen a Joan Baldric la meitat de l'alqueria Artana, situada en la porció de Nunó Sanç, al Pla de Catí, per 50 lliures reials de València.

2 d’agost de 1274 Bernat Alegre, habitant del Pla de Catí, disposa que vol ser enterrat al Temple.

El 17 de febrer de 1279 -Berenguer Fibla va comprar una vinya al Pla de Catí, proper a l'honor de l'Hospital de Sant Andreu.

1 d'abril de 1287-Pere de Sant Pau i Agneta compren terra, una casa i un corral a Catí.

17 d'agost de 1289- Bartomeu Pastor compra una quarterada de terra amb cases i corral vora l'aljub en el Pla de Catí.

8 de juliol de 1314 - El bisbe de Barcelona Ponç de Gualba cedeix en feu la cavalleria les Arnaldes del Pla de Catí al batle general de Mallorca Maimó Peris amb l'obligació de mantenir el cavall armat corresponent.

Maig de 1339-Caterina, muller de Pere de Sant Celedoni de Muro, deixà 6 diners a Sant Jordi del Pla de Catí.

Juliol de 1342-Saura Rosselló, muller del noble Sanç de Mallorca, germanastre del rei Jaume III, en el seu testament fet el mes de juliol de 1342 assignà 5 sous a l'obra de l'església de Sant Jordi del Pla de Ciutat.

8 de setembre de 1517, Francesca Sanglada , muller del difunt Antoni Galiana,  estableix en emfiteusi a Jordi de Santacília àlies de Marimó l'alqueria de Casa Blanca en el Pla de sant Jordi , amb un cens anual de 28 sous a pagar per Sant Miquel.