Porta Plegadissa, lloc d'execucions dels assassins que formaven el Tribunal del sant Ofici

 

Dia 11 d'abril de 1298 Arnau de Rusqueda compra un molí proper a la Porta Plegadissa (entrada de la Riera per la Rambla).

11 de juliol de 1489 -Són executats en persona (relaxats) pel tribunal del Sant Ofici, Pereta Gual i Gabriel Llop, sastre (altra font diu que Pereta Vensons -segon marit de Pereta, perquè el primer va ser Martí Gual- i Gabriel Llop partiren l'ofegament i l'execució a la foguera de la Porta Plegadissa el 2 de juny de 1490). En efígie també executen Pau Naves i Lleonard Torrella, sastres, Guillem Raimon de Sagarriga , Lleonard Vidal, Pere Jou, Lluís Martínez i Ramon Vidal, mercaders, Angelina, esposa del mercader Lluis Vives, Lluís Soler, mercader i la seva esposa Violant, Lluís Miró,  i la seva esposa Francesca, Graciosa, esposa de Guillem Vives, mercader, Isabel esposa de Pere Pau, mercader.


2 de juny de 1490 - Pagament  per l'Acte de Fe i execucions a la Porta Plegadissa del 11 de juliol de 1489 (vegeu les diferències amb el text de 11 de juliol de 1489: Guillem Raimon de Sagarriga i Lleonard Vidal no consten en el del pagament de 1490).

" Item a 2 de Juny de 1490 paguí un Guillem Granalosa Exactor de la Casa dels bans fiscals de la Ciutat de Mallorca 3 11. 18 s. 4 d. Les quals de manament del Spectable Locht. gen. ha despeses en les execucions de la Justicia que lo dict Locht. mana fer de ne Perete Venzur; e den Gabriel Lops (sastre). Los quals per los Reverends Inquisidors de la herética e apostatica pravitat son stats condennats per heretges o liurats, e remesos a la Cort secular; los quals lo dis Locht. mana esser portats per los lochs acustumats a la Porta Plegadissa e alli esse ofeguats e cremats."

Executats en efígie: Daniel Giner Juheu e apostata,la dona Francina muller den Lluis Miró (
mercader de l’illeta de Tagamanent a Sant Jaume). Lleonard Torrella (sastre). Francina muller de Ramon Garriga.Lluís Martines.(mercader) Pere de Pallas.Ramon Vidal (mercader). Pere Bou (o Jou, mercader). Pau Nodar (Pau Naves,  sastre): Angelina muller den Lluis Vives (mercader)(mercader) i Violant se muller, Luis Miró ; Isabel de Pedepau (esposa de Pere Pau, mercader), Beatriz muller den Luis Martines, Mestre Alexandri Doret, Eleonor muller den Pere de Pallas. E de la statua e ossa de le dona Graciosa muller den Guillem Giner; los quals axí mateix per los dits Reverends Inquisidors son stat condennats per heretges e apostatas.
E los quals de manament del dit Locht. foren aportades en lo dit loch de la Porta Plegadiza e alli foren cremades segons compte que em dona lo dit Exactor:

Mes ab altre execució foren cremades en Statua en Joan Vidal e en Lorens Gener mercader de Mallorques

Item al mateix temps foren cremats en el mateix loch per les matexes raons e causes los seguents: La dona Eleonor Serra, Catalina Cabrida, e Dolsa Vanrella cremades en persona.  E en statua los seguents: Jaume Castellar; Luis Coll, Francina muller del dit Coll, Jacme Soldevila, Johana se muller; Matéu Joncar; Dolsa sa muller; Rafel Valleriola, Rafel Tagamanent, Pau Martí: Johan Conilleres, Gabriel Ravell, Pere Colom, Maria Sanches muller den Joan Vidal, Pere Arbona, Silia sa muller; Bonanat Tagamanent, Francis Ravell, Jacme Leo, Manuel Arbona, Violant den Thomas de Panpedo, Pareta Carbonella, Joan Plagamans, Johan Valldaura, Manuel de Thomas Pardo, Isabel de Daniel Pardo e Pere Salvador:  Los quals per los dits Reverents Inquisidors son estat condennats per heretges e apostatas librats ab .
A mes de les dites execucions que foren fetes en aquest any per la Sta. Fe, molts daltres foren cremats per sodomitas penjats scorterats mutilats e per brexues, morts, furs e altres crims. Ço que prova que les custums pitjoraven de cada dia, que en tot el sigle no hague pau ne quietuts ne confianza... a Mallorques.


11 de juny de 1493- Pagaments per Acte de Fe.

A 11 de Juny de 1493 se paga al exactor de la casa dels Bans de la present Ciutat 3 11. 10 s. 6 , les quals havien despeses en les execucions fets dels ossos den Galceran, Rafel y del Salvat Savanals: é de les statues seguents. Ço es: Domingo de Sancta Cruz, escriva de manament, Johanat Dons, barber i Clara su muller; Pere Sens, mercader:Johan Fenat, nott., Hjeronim Naves, Pere Sala, als. Xira., Franci Coll, corredor de coll i Cathalina, sa muller; Eularia Unissa, vidua , Pere Puyoll, sastre, Jacme Cunilleres mercader; Johan Rotger; Salvat Roig ;Salvat Uniz ;Elionor; muller de Jacme Sabater; Gilabert Losano, mercader; Pau Arnau, scrivent; Johan Arnau; Pere Labia i Beatriu sa muller; Pere Gelvijunxa , mercader ; Pere Galiana mercader; Violant, muller del Tagamanent, Beatriu, muller de Manuel - Rodez , Pedro Sintel i Blanca sa muller:Cathalina, muller de Franci Coll; Galzeran Valleriola; Arnau Doménech, llibreter: Aldonsa, muller den Pau Brondo; Johan Sarch, calzater; Violant, muller de Luis Torrella, sastre, Suquina, muller den Aranos; Dolsa, muller den Arnau Domanech; Damiana, muller den Pere Ferran, Pere de Palla, Aldolfa, filla den Luis Soler; Eleonor; neboda del Pere de Palla; Dolsa sa germana, Daniel Tagamanent, Marquesina, germana de na Peres de Mell socorrats llibreter; Johan Aranos i Cathalina, sa muller. Los quals per los Res. Inquisidors de la herética pravetat son stats condennats per heretges é remesos e liurats a la Cort secular per lo dit Llocht. Genl. mana los dits ossos e statuas sien pintades a la Porta Plegadiza è alli sien cremats segon compte ...

6 d’agost de 1495- En aquest dia los reverends inquisidors declararen per heretges alguns conversos morts la ossa dels quals fou lliurada al braç secular e après cremada a la Porta Plegadissa ensemps amb na Dolça muller de Rafel Tudela sastre e foren cremats en la plaça de la Cort alguns llibres en pla i en hebraic.

 • El Tribunal del Sant Ofici executa Dolça, esposa de Rafel Tudela, sastre i Lluís Berard. I en efígie executa Daniel Valleriola i la seva esposa Clara; Pau Valleriola, calceter, i la seva esposa Aldonça; Francesc Valleriola, calceter, i la seva esposa Graciosa;  Andreu, Berenguer, Joan i el taverner Jaume Arnau; Joan Provençal i Joan Provençal Sala; Pere Pardo, mercader, Manuel Rodes, Bartomeu Mulet, especier; Jaume Rotger, i Joan Frígola i la seva esposa Blanca.

 • 10 de juny de 1504 - Item pagui al dit Exactor 4 11. 8 s. 4 per la execucio manade fer de dos homens, lo hu dels quals se diu Johan de nacio de negres, laltre Francesc Rocha, los quals han confessat haver comes crim de sodomia per dues vegades éper ço han manat sian portats a la Porta Aplegadissa, e alli lo dit negre sia ofegat é apres cremat, e al dit -Francesc attesa la sua menor edat, o actes que fos stat pacient, que
  amb una palla foguejant li sie donat tres golps al ses, é sia exeltat del present Regne.
 • 19 de juny de 1554-Tomàs Girard, paraire de Mallorca i la seva esposa Angelina, venen a Joanot de Montornès, donzell de Mallorca, un cens de 2 ll. de pensió anual sobre una casa situada a la parròquia de Sant Miquel de Mallorca al carrer del Oms, sota domini d'Antoni Bacho, per un preu de 25 ll. de moneda mallorquina.

  4 de setembre de 1591- Acte de Fe contra Andreu Gomin, Jaume Segura Gatser; Gabriel Margarit, mercader; Marti Ibaneger; rnestre cedasser: Angelina Saguesta, Jaume Cortes, Gabriel Bonet, corredor i la seva muller Francina, Jaumeta muller de Pere Muntarachs, sabater, Johaneta muller de Johan Desi, Pau Fuster; saboner, Gabriel Plegamans , sabater: Gabriel Portell i Amada sa muller, Blanca, muller de Pau Torres, Jacme Oliver baster, Mestre Miquelet, sonador, Johan Portell, argenter, Eufrasina muller de Sant Marti , Graciosa muller de Rafel Vidal. Los quals los Reverents Inquisidors de la herética pravitat han condennats, e declarats per heretges 2 aquells han remes a la Cort del dit Llocht. General, lo qual mana los dessuts dits esser a portats per los lochs acustumats de la present Ciutat fins a la Porta Plegadissa è alli esser ofegats e cremats.

  22 d'octubre de 1749-Des del 23 d'octubre de 1748 han entrat per la Porta de Jesús 29.077 odres i 348.924 quartans d'oli sizat; 9.141 odres i 109.692 quartans d'oli de collita; 2.255 odres i 27.060 quartans d'oli de delma fent un total de 40.473 odres i 485.676 quartans.

  31 de gener de 1879 - Moren executats a Palma els antics guàrdies civils Tello i Díez.(Diario de Valls, 2 de febrer). Descripció en "El Isleño":

  En el foso de la muralla, á la parte izquierda de la puerta de Jesús, formaban el cuadro todos los cuerpos,
  ocupando el frente la guardia civil. Constituían el piquete los guardias de caballería á cuya sección pertenecian los reos, y mandábalo el mismo teniente que les prendió después de sus crímenes.
  Era tristemente conmovedor ver á los guardias sumamente afectados y en particular á los á quienes ha tocado en suerte fusilarles, pues entre ellos habia dos de los cuatro amigos que ayer noche comieron con ellos.
  Una vez en el cuadro se les ha leido la sentencia que han oido de rodillas; y Diez, el más animoso de los dos, ha dirigido su voz al pueblo paca pedir perdón en nombre suyo y de Tello y para decir que la mancha que lanzaron sobre su uniforme iban á lavarla con su sangre y vertiéndola gustosos si conseguían alcanzar del pueblo el perdón para ellos y la consideración para sus compañeros.