PARRÒQUIA DE SANT MIQUEL

 

Bab al khal

Porta Pintada Nova

Porta Pintada Vella

 

 

Porta de Bab al Khal, Bab al Cofol, o Porta Pintada al barri de Sant Miquel

atras

9 de novembre de 1265- Ramon de Sant Hilari s'estableix a un molí de Guillema Baster, esposa de Berenguer Vedell, a prop de la porta de l'Esveïdor.

Any 1271-Berenguer de Lloscos compra un molí a prop de la porta de l'Esvaïdor.

18 de maig de 1278 Guillem Joan compra un molí proper a la Porta de l'Esvaïdor (Sant Miquel/Plaça Espanya actual).

Any 1279-Les monges de Santa Margalida s'estableixen aprop de la Porta de l'Esvaïdor   o de Santa Margalida. Els Franciscans menors de Palma passen al convent de les agustines a la Plaça del Mercat en el lloc on està situat el Palau Berga.

Any 1333- Francesc Soltzina empedra el carrer de la Porta Pintada.

Any 1361- El bisbe Antoni de Colell fa donació d'un hort proper a l'abeurador de la Porta Pintada a prop del fossar dels jueus.


1 de febrer de 1470 - El draper Rafel Carbonell té extramurs un hort entre la Porta Pintada i la de sant Antoni de Pàdua i es compromet al pagament de 10 sous anuals al lapiscida Joan March pel manteniment de les condicions de canalització de la síquia.(ARM , EU 14,51v)

17 d'agost de 1524 - Bernat Cotoner, fill d'Esclarmonda, de qui és procurador, el mercader Jaume Domingo i els picapedrers Miquel Cerdà i Joan Llorenç, acorden la reparació del molí que tenen aprop de la Porta Pintada ,  de la síquia i del corral amb un portal der passar del molí al corral. (ARM, Prot. R-592, 39v).


26 d'octubre de 1543 - Inici de la construcció del polvorí del bastió de santa Margalida, el mateix dia que s'inicia la construcció de la nova Porta Pintada.

26 de maig de 1544 - Fi de la construcció de la nova Porta Pintada.

5 de desembre de 1682-Incendi del forn nou de vidre proper a la Porta Pintada.