Martí Torner

Obra del mallorquí Martí Torner (devers l'any 1470)

 Any 1470

                Primer tractat de perspectiva".-Piero della Francesca.

               
7 de febrer de 1470 - Joan II comunica al lloctinent general Francesc Berenguer de Blanes la provisió de la rectoria de Manacor a favor d'Esperandeu Espanyol amb l'oposició de Gaspar Santàngel.

13 de febrer de 1470 -  Mor Salvador Cubello d'Arborea, marquès d'Oristany i comte de Goceano.

               
12 de març de 1470- "Per les passades sterilitats són donats a tanta congoxa que nosaltres tots stam al derter grau en tant que en moltes parts de la part forana les gents qui no han blats ne menys manera d'haver segons havem repost, mengen erbes e passen llur trista vida" (A.R.M., A.H. 680, f. 40.).


               
1 de maig de 1470- "...per causa de la gran fretura d'aygües que déu no.s ha donada que de tot lo mes d' abril proppassat no y ha gens plogut. Per causa de la qual fretura d'aygües los blats de la present ylla són molt strets e molts del tot perduts per que.ns ha convengut molts dies em fer pregàries e professons les quals encara tots dies continuam axí com millor podem en tant que és mester treballar en provehir de blats lo present Regne lo qual se troba en buyt e ab flaqua anyada" (A.R.M., A.H. 680, f. 47 v.).


               
16 de juny de 1470-Tonsura de Bernat Vilasclar, fill del picapedrer Cristòfol Vilasclar.


               
Dilluns, 3 de setembre de 1470. Bernat Puig prevere i procurador de les monges de Jonqueres i Jaume Montserrat també procurador del mateix monestir van recaptar entre l'I de març de 1469 i l'últim dia d'abril del present any, 539 lliures, ¡4 sous i 4 diners. Testimonis: Jordi Andreu i Nicolau Armant prevere. (ARM, Prot. F-79, 45).


               
1 d'octubre de 1470: el rei anomena cònsol dels nissards a Mallorca a Joan Rosató, mercader de Mallorca (ARM, LR-72, f. 231).


               
1 d'octubre de 1470-Neix l'infanta Isabel de Trastàmara filla dels futurs reis Catòlics a Dueñas, i futura reina de Portugal.

               

16 de desembre de 1470 - Mor Joan II de Lorena, fill de Renat I d'Anjou, nomenat rei dels catalans en guerra contra el rei Joan, però oposat també a la Generalitat.


               
            
    endavant