santa Maria de La Real

claustre

Claustre de la Real. Antic convent del Císter

Sala Capitular.Imatge de Nuno Sanç, cavaller conquistador de Mallorca

Trona

 

 

14 de setembre de 1229-Setge de Madîna Mayûrqa des del campament de La Real.

9 de juny de 1239- Nuno Sanç dóna els terrenys de La Real als monjos.

10 de març de 1244  - Bernat Escala i la seva esposa Guillema, venen a Maria Pascual i el seu fill Ramon un rafal establert a Pere Calafat i la tercera part de l'alqueria de Deià, amb reserva de fadiga i senyoria a favor del monestir de santa Maria de La Real, per valor de 2.500 sous melgaresos.

3 de març de 1246-Alexandre de Malla ordena testament. Nomena marmessors al bisbe de Mallorca, a  Guillem de Caldes, capellà d'Alaró, a en Guillem de Vila i a en Ferrer Joan. Disposa ser enterrat a l'església de Santa Maria del Reial. Institueix com a hereu universal al seu germà Pere de Malla.

Dia 26 d'abril de 1268 Guillem de Riba ven la meitat d'un molí a la Real que compra per al convent el monjo Balaguer d'Esplugues.

30 de juliol de 1294 - Jaume II es dirigeix a Guerau Alemany, procurador del Regne de Mallorca per tal de transmetre la queixa presentada per Ramon Llull contra l'abat de La Real i Berenguer Draper els quals es neguen a tornar-li els béns de l'herència de Pere Roís dels quals els havia fet dipositaris i que voldria repartir entre els pobres.


19 de març de 1301- Jaume II de Mallorca fa donació al Monestir de la Real de la casa i lloc de Miramar, amb l'obligació de tenir a dos preveres a Miramar perquè diguessin misses per la seva ànima i, a més, amb el dret a retenir a favor seu tots els falcons que es criessin en aquells llocs.

Any 1310-L'abat de La Real canvia el dret a un terç de l'aigua d'un dia a la setmana per un cens anual de 125 morabatins i un canó obert permanentment.

26 d'abril de 1313 - Testament de Ramon Llull. Llega els seus llibres al convent de santa Maria de la Real.

Any 1459- El mercader Pau Gual és el propietari de Belldeport (després Son Mas) davant La Real.

 

7 de maig de 1510- L'abat de La Real contracta amb el fuster Esteve Sanxo la construcció d' un orgue per al dit monestir pel preu de 100 lliures. (A.R.M., Prot. C-259, folis 9v-11r.)

16 de setembre de 1551-Carta dels jurats al cardenal Pou perquè intercedeixi en la resolució del plet que sostenen amb el monestir de Poblet sobre el nomenament de l'abat de La Real .

Any 1578- Joanot Sureda Tomàs és el propietari de la part més gran de Belldeport (Son Mas), davant la Real.

Any 1592- Guillem Desmàs és el propietari del rafal Son Mas davant La Real.

L'any 1786- El monestir de La Real disposava d'onze sacerdots, 4 coristes, 6 seglars, 3 conversos, 1 germà i 6 criats.

Abril de 1927 - Gaspar Munar és nomenat superior del monestir de La Real.