Any 1555:  Monjos sense mostatxos. Nova església de sant Jeroni. El bisbe Campegio absent. Derrota cristiana a Andratx:  els pirates musulmans demostren més dignitat que la Universitat del Regne.

Any 1555- "La necessitat del regne es tant gran que ab moltas vilas de la part forana los jurats de aquellas pasten tot lo forment y repartexen lo pa limitadament entre los habitadors de las vilas y ja nos trobe forment en lo present regne que sia sufficient ha provehir los pobladors de aquell al manco a la mytat del que es menester" (ARM AH 697, f. 6)


Any 1555- Humbert Togores Montanyans i Pere Desjuny compren Miramar (Valldemossa) per 984 lliures mallorquines i la divideixen en dues porcions.
Pere Pisà, propietari de Son Pisà a Bunyola.
El ciutadà Miquel Garau és el propietari de Son Rul·lan (Ariany) on hi té 90 ovelles i 29 cabres.

Any 1555-Mor Francesc Burgues D'Oms , antic procurador reial i senyor de Vallmoll, sense fills i el succeeix la seva neboda Caterina Burgues Pacs, filla de Gregori Burgues i Pràxedis Pacs.

Any 1555- Miquel Gornals de Porreres és missioner franciscà a Nova Espanya.

Any 1555-Després del concili de Trent s'aplica als monjos de la Cartoixa de Valldemossa la prohibició de deixar-se els mostatxos.

Porta Pintada


Any 1555-Lo gran vent que feu circa de un mes y mig o dos, va rompé la creu de pedra, la qual esta demunt lo portal de la Porta Pintada, la qual esta en lo creuer del camí de Buñola y de Sóller, per ahont nos apparegué que tota via la dita creu se tornas fer, y axi férem venir lo dit mestre Marti Amorós, anel qual havem fet donar a fer aquella, ab lo qual estam avenguts per XVIII escuts y tens a donar la pedra y la creu bona y feta y posada. (A.H.M.: Testaments dels Jurats 1530-1560, F. 186.)

Any 1555-Que muden los dos portals del arxiu del rebost nou que han fet.—Nosaltres havem tenguda necessitat de fer uns peus entre la casa de la Universitat y la Casa de la presó y havem trobat que a les spalles de les cadiras ahont nosaltres seyam, ha un buyt, manarem que si fes un portal per a tenir moltes frasquerias las quals are se perden y axi mestre Amorós picapedres e imaginayre ha fet un portal lo qual veuran aqui vostres magnificències esta enterra al raco de la sala baix, lo qual no ses posat, la causa es per haverlo fet masse bo per lo qual li havem pagadas XVI liures IIII sous y per veure lo dit portal tant bo, nous apparegué posarlo alli. Feyam compte que lo dit portal per ésser tant bo que se posas en lo arxiu de la sala ahont stan los privilegis y que lo portal del arxiu ques llevas y que se posas alia ahont se es fet lo bo, y per ésser stat lo temps tant curt nosaltres no havem poscut fer dita cosa, vostres magnificències proveyran lo faedor sobre dit negoci. (A. II. M.: Testaments dels Jurats 1530-1560, F. 185.)

Gener de 1555 - Jeroni Sant Just, canonge, és el rector de Felanitx.

29 de gener de 1555-Don Gaspar de Montcades, conseller de la S. C. R. "...volent provehir de alcayt en dit castell de Alaro confiat de la suficiència y bondad del magch moss. Rodrigo Matienso, anomena y elegeix aquell en alcayt del castell de Alaro ab lo salari acustumat abiniplacit emperò de sa Magestad o de sa Altesa"

15 de febrer de 1555 - Demanda de franquesa de delmes per als que plantin noves vinyes «Y mes supplicam a vostre altesa que per lo interesser del real patrimoni tanint en esta ylla lo rey la mittat dels delmes ... per que per mancar la provisio necessaria de vi nos havem provehir de fora no sens gran interes y dan nostre, nos vulla fer merce y gratia que tots los qui planteran vinyes de nou sien franchs del delme tocant a Se Magestat per spay de XV anys perque tanim per cert que a causa desta gratia molts plentaran vinyes...» (ARM AH 697, f. 2v: Carta dels jurats de Mallorca a la princesa Joana).

20 de febrer de 1555-Els jurats demanen al Rei es digni manar al bisbe que resideixi a Mallorca.

14 de març de 1555 - Pau Sureda, donzell de Mallorca, cedeix a Francesc Mir, canonge de la Seu de la mateixa ciutat, 40 l. de Mallorca sobre la vila de Petra, per raó d'un cens de 3 quarteres de blat, i el nomena procurador seu per tal que cobri ell mateix la dita quantitat. (Antoni Socies, notari públic de Mallorca. Arxiu del Castell de Vilassar de Dalt. Pergamí 37-6-17 (C-3))

24 de març de 1555 - Set fustes de moros es poden veure prop del port de la Palomera (Andratx), i el capità Jordi Fortuny demana ajut.

24 de març  de 1555-  «Com sia que junt los privilegis concedits al pressent regne e universitat que en temps de necessitat de vitualles podem pendre qualsevol naus carregadas de vitualles al present jan tinguem una nau o barca de Janson Cornelis flamench carregada de forment de VIII mil fanegas y per la urgentissima necessitat del pressent regne y encare que lo capita de aquella anomenat Bartholome de Spejo verbalment haga dit que lo
forment de dita nau era de vostre altesa tremes a certas parts de terra ferma no es manco per quant nols ha costat ab actes autentichs o scripturas legittimas que lo dit forment fos de vostre altessa ha apparegut als dits jurats consellers ...de pendre la dita nau...»


27 de març de 1555 - La companyia dels dos-cents, formada per menestrals, es posa en marxa cap a Santa Ponça per a combatre als pirates moros d'Andratx. Necessitarà 8 hores a peu des de santa Ponça a Andratx , caminant de nit i un terç dels efectius no arriben fins un dia més tard.


28 de març de 1555 - El capità Jordi Fortuny divideix les forces per tal d'escometre als pirates moros en tres grups, els andritxols que es situen en tres subgrups a la vall de la Palomera i que han de servir de reclam als moros comandats per Gabriel Alemany de l'Alqueria, els dos-cents situats a Cala Senutges que han d'actuar en parany en ajut dels andritxols i els cavallers dirigits per Gori Santiscle situats entre sant Elm i Puigblanc.

La confrontació es produeix en el pla des Broll on moren el ferrer Antoni Gayà, el sabater Mateu Jaume, i el barrater Jaume Salvà. Maten el cavall de Gregori Santiscle i els dos-cents fugen desconcertats. Els pirates detenen al capità Gori Santiscle,Tomàs Amengual, Jaume Anglès, un criat de l'argenter Antoni Amer, Joan Basset, Mateu Claramunt, Sebastià Crestià, Joan Danús, Joan Estade, Antoni Ferrer. Jaume Ferriol,  Sebastià Huguet, Cristòfol Joan, Tomàs Llodrà, Ramon Mas, Joan Mestre, Garcia Mir, Miquel Morro, Miquel Oliver, Cosme Ramis,  Mateu Reus, Antoni Ribas, Guillem Riera, Vidal Rosselló, Pere Torner, Jaume Tornamira, Bartomeu Veny,Antoni Vives.

12 d'abril de 1555 - Mor a Tordesillas en divendres sant, Juana de Aragón, la Loca, llagada per la brutor.


27 d'abril de 1555- Els pirates que han segrestrat els 28 combatents a Andratx es neguen a negociar rescats parcials i demanen 4200 escuts de plata. El pagament del rescat motiva un plet entre la Universitat i els captius. El procurador de la Universitat acusa de covardia als dos-cents, de posar-se a jugar, a dormir i a tallar garballons, de no fer cas als manaments del capità Fortuny. Acusa igualment als homes a cavall  de no fer  cas a Fortuny, i als combatents en conjunt de ser responsables de la derrota. Per això demana que siguin els vençuts els que paguin el rescat. En canvi el procurador dels captius exposa el cansanci dels seus homes després de tota una nit caminant, que els comandaments Jordi Fortuny, Pere Joan Burguet i el sergent Gabriel Ferragut no convocaren en absolut la companya en el seu consell i que el lloc on va ser destinada la companyia (Es revellar de sant Elm) era només útil als moros per ser un lloc molt aspre. La companyia dels dos-cents va defensar-se també acusant la cavalleria del desastre quan va entorpir el seu pas.

La sentència evidentment afavoría als interessos de la Universitat exigint el pagament del rescat als combatents. Aleshores els segrestradors moros mostrant més dignitat que el poder cristià varen rebutjar els doblers i exigiren que el segrest es pagués en flassades fabricades pels propis gremis de menestrals. Van fer  pagar al capità Santiscle  300 lliures per 60 flassades i en canvi els altres pagaren 197  lliures, 3 sous i 9 diners a més d'una flassada per home.


18 de maig de 1555 -El mercer Joan Galiana compra al mariner mallorquí Ambrós Barenys 48 canes de tela de Bretanya a 9 sous la cana (ARM, P-R.61, 14V)

25 de maig de 1555 - Manquen pastures i mor el bestiar . «Ha causa de la esterilitat es estade en esta ylla se ha mort molt bestiar e per la penuria de forments e altres grans se ha manyada gran part del que es restat per hon nostres carnissers no tenen las plases bastadas con deurien e tanim molta fratura de carns e som avisats en vostra ylla haver molt bestiar de lana del qual tanim fratura» (carta dels jurats de Mallorca als de Menorca, AH 697, f. 24 )

Juliol de 1555- Mor Lluis Vilana, regent de la cancelleria de Mallorca.

Setembre de 1555- Edificació de la nova església de sant Jeroni quan era priora Beatriu Gual, filla d'Antoni Gual Desmur.

Setembre de 1555-Pragmàtica de Carlos V on es defineix l'estatut de la procuració reial mallorquina i les seves competències.

27 d'octubre de 1555- Rafel Guitard cobra 4 lliures i 10 sous per arreglar el retaule de sant jaume d'Alcúdia.

De l'any 1560 al 1564 a Mallorca ixent