Any 1610

Any 1610-Constitucions de la Fundació Garau per a donzelles de la caritat: "Que la donzelleta qui demanara esser admesa en la casa de la Charitat sia vista y examinada per lo metge y cirugía de dita casa si tindra algún accident de grave malaltia, si sera manca en lo cos o fellada, o falta de judici, o tindra alguna altra falta, notable feeldat o deformitat que en son degut temps no fos abte pera reberla; y si alguna o algunas faltes destes tindra no sia admesa en manera alguna."

Any 1610-Cau la torreta del campanar de Campos.

Any 1610-L'alcudienc Gabriel Vellana és esclau a Istanbul.Fa d'escrivent en un vaixell.

28 de gener de 1610 -
" com es notori de la possessio de Alfabia fins a Soller apenas se pot pasar á causa de molt penyascos.que han cayguts de las muntanyas y romputs molt pasos de dit cami y tambe en un pont que es just á la possessio de Son Bibiloni y ha cert molaro que lo bestiar se ancalla que apenas pot axir y per lo semblant en lo cami de Manacor ".

"...déterminat per tot lo dit consell tres discrepants que sien designades com de présent designe; ço es per reparatio del cami de Soller cent sinquante lliures per el de Manacor setanta sinch lliures de les quals hajen de donar compte als contadors Universals les persones que tendrán el carrech".

( Llib. Determ. Univers. Mallorca 1609 a 1611).


22 de febrer de 1610- Gaspar Vidal obté la càtedra de teologia  proveïda per la família Quint.

17 de març de 1610 - Mor Mateu Moragues Julià propietari de Sa Tanca de sa Torre, es bosc de Sa Beurada, Son Moragues i la muntanya de Son Moragues (Valldemossa), Son Canals (Son Moragues de Deià),Son Serralta (Estellencs) Son Vidal, que després es diria Es Puixet, (també dit Beniami a Estellencs).

15 d'abril de 1610 - Pregàries contra la sequera.


28 de maig de 1610 - Mor Joana (Nunís) de Sant Joan Vivot, esposa d'Hug Berard i és enterrada a sant Francesc.

3 de juliol de 1610- Joan Amer "castellà", d'Inca i Miquel Rotger de Selva són condemnats a mort per resistir-se als comissaris reials. El primer és esquarterat i el segon penjat del coll per haver assassinat al batle de Selva..

20 d'agost de 1610- Quatre pagesos mallorquins emigren a Olocau, a les terres del virrei de Mallorca, en substitució dels moriscos expulsats.

29 d'agost de 1610- Boda de  Aina Verí Rossiñol, filla de l'oïdor de l'Audiència Ramon de Verí amb Nicolau Quint Burgues Fuster. Aina Verí va ser dotada amb 8.000 lliures mallorquines.

22 de setembre de 1610. Muro: en «est temps tothom se’n va a la poblatió de Valèntia i les cases vindran a valer no res».

25 de setembre de 1610 - Mor Jaume de Lloscos, espós d'Onòfria Berard, i és enterrat en el convent de sant Francesc.


6 de novembre de 1610 - Mor Ramón Fortuny Net Berga Salas.

22 de desembre de 1610- Mor el virrei  Joan Sans Vilaragut, senyor de la baronia d'Olocau, als 48 anys.

24 de desembre de 1610 - Neix Joana de Berard D'Oms, filla de Pere Nunís de Berard, dipositari reial,  i de Caterina D'Oms.

25 de desembre de 1610-Carta de població de Tàrbena per agricultors procedents de Mallorca. A Santa Margalida va migrar un 20% de la població,  unes quatre-centes persones. Aquest dia es van donar terres i casa a divuit pobladors: Pere Armengual, Bartomeu i Melcior Benàsser; Jaume Sifre, Joan Durà, Joan Ferrer, Joan Guardiola, Bartomeu i Bernat Mas; Pere Mengual, Joan Picó, Bartomeu Puigcerver, Martí Sastre, Joan, Martí i Miquel Seguí; Miquel Soliveres i Miquel Vidal.

       

     

     any 1620 a Mallorca ixent