13 de maig de 1233 -Joan Garcia obté una algorfa de Nuno Sanç a la zona repartida al homes de Marsella (a prop del carrer del Sindicat actual).

4 de novembre de 1241-Domènec Abenmor Arrom compra una casa sarraïna a Berenguer de Llorac a Ciutat,en el camí d'Inca.


6 de maig de 1272 Pere Company i el seu fill Bernat compren unes cases al barri assignat al homes de Tarragona, que es situava devers el carrer del Socors.

1 de febrer de 1292- Guillem Sesplanes, baster, estableix Bernat Puig, moliner a una casa a prop de la Gerreria.


9 de maig de 1299 - Jaume Tolrà i Arnau de Cases compren un hort a prop de la Porta Marbelet (Bab al Balad, després Porta de sant Antoni), que confrontava amb el camí de Montuïri, i tenia dues sínies i dos aljubs.


El 20 de febrer de 1388 Joan Massana ven un hort extramurs proper a Sant Antoni de Pàdua (Porta de Sant Antoni).

Dimecres, 2 d'agost de 1391- Inici de l'avalot antijueu. Els forans arriben a Ciutat amb la intenció de saquejar les cases dels cavallers, que els ofegaven amb el deute dels censals. Aviat es van sumar nous descontents, i així, de sis a set mil forans armats arribaren extramurs de la Porta de sant Antoni.


20 de gener de 1405- Que no sia neguna persona qui presumesca mètre negunes besties qui sien trobades perdudes o desviades en altre loch sino en lo hostal del Sr. Rey, lo qual esta davant lo costell de la plassa de Sant Anthoni de Padua. (Fol. 1. Llibre IV dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.)


20 d'agost de 1412- Pere Moscatell, que va ser esclau d'Antoni de Puigdorfila és penjat a la Plaça de la Quartera per haver robat un sac de forment. Pere Ferregut del Pla de sant Jordí és penjat a la Plaça de sant Antoni de Pàdua per haver matat Galceran Malferit d'Escorca. Jordi, esclau tartre de Bartomeu Coll del Pla de sant Jordi, per haver participat amb Pere Ferragut del robatori de bestiar és condemnat a córrer la vila sotmès a assots, a patir el costell i al tall de les orelles.
 

Any 1469-Execucio de dos catius del honorable en Gregori Johan, lo un appellat Lois, bort, e laltra Johan, ros, los quals maxinadament han mort lo lur majoral appellat Pere Mestre, lo qual representava la persona de llur senyor, degollando e donantli diverses colps; que correguen la vila e aportats a la plassa de Sant Antoni sien degollats e scorterats, e los cortes sien posats per los camins de les portes que ixen de la ciutat.

29 de gener de 1473 - Bernat Marsà i Pere Cifre, picapedrers, contracten amb els jurats la construcció d'un peu del mur que va entre el Temple i la Porta de sant Antoni.

 
12 de setembre de 1499- S'aprova la institució del Col·legi de fusters d'obra grossa amb seu a la Porta de Sant Antoni. L'ingrés al col·legi exigeix la netedat de sang.

10 de juny de 1504 -L'assassí de Simó Coll de Selva és degollat i esquarterat a la Porta de Sant Antoni.

A 10 de juny de 1504 se paga al exactor de la casa dels bans 7 11. 4 s. 2 per la execucio man[a) da fer de Anthoni Coll de Alcudietal,lo qual de su propia bocha ha confesat ell ab Naseteva Coll son germa haver mort en Simo Coll Jurat de Selva ab 47 feridas entre coll, tallades e lanzades que li havian dudes cruelment, é ab lo qual tenia homenatge, per la qual cosa es estat proveit é manat per lo Spectable Llocht. Genl., que lo dit Coll sia portat a la plassa de S. Anthoni é alli sia degollat. É del Coll sia fet 4 quartes, lo un dels quals sia portat al loch ahont fou comes lo dit delicte, laltre en lo cami del pont de Inca, laltre en lo cami de Manacor: é laltre en lo cami de Luchmaior


Any 1505 - L'Hostal d'en Climent estava en el carrer Molí de Vent (Ferreria), entre el carreró de la Justícia (té igual nom) i la plaça de sant Antoni dels porcs.

Any 1518-Antoni Uguet fa donació d'unes cases als trinitaris situades al carrer d'en Camaró.

3 de novembre de 1546 -Judici contra Amet, esclau den Garriga; Alí esclau d'en Joan Avellà; Amet, esclau de Gregori Fortesa; Amet, esclau de Bernat Lloret;; i Mansor, esclau del virrei. Fugits amb la intenció d'arribar a Barbària són descoberts a la platja de Peguera per un pastor, així que tots junts el maten i li prenen la roba. Per aquests fets són trets de la presó reial, condemnats a córrer la vila i quatre moren penjats del coll a les forques properes a la porta de sant Antoni. En canvi, Amet d'en Garriga és sentenciat a ser apedregat fins a la mort després de ser lligat a un pal
.

Any 1553-Es construeix el bastió de sant Antoni.


17 d'abril de 1663 - Llancen un explosiu amb un canó de canya que crema la casa de mestre Garí vora el poador de na Xona. Enderroca una escala , tres mitjanades que cauen damunt un llit en el que hi havia quatre minyons i una dona .Només aquesta va resultar ferida lleument a la cara. A conseqüencia de l'explosió va ser detingut dia 20 el doctor Mateu Coll i executat el dia 28. ( AGHM Llibre Cerimonial, fol. 196 v )

28 d'abril de 1663-Dissabte- Mateu Coll, doctor, és penjat a la forca per haver incendiat el forn de Mateu Garí.

3 d'agost de 1668 - "... attenent que per part del P. Fray M. Cerda, provincial de la Provincia de Minims, se representa una petitió a su Sria. dels Ill.s y molt Mag.chs SS. jurats, referint en ella los inconvenients ques seguexen per los inconvenients dels vesins de la porta de Sant Antoni ahont hi ha un convent de la sua religio, y dels
viandans, que la aygua deis llavadors del abeurador de la dita porta de Sant Antoni la passen al hort den Caldés, que vuy possehexen Antoni y Jacinta Cortes, per demunt terra o siquia descuberta, y no per canonada cuberta y com se ha acustumat ab antiguo,...consta que de continuarse pendre la dita aygue per demunt terra se ha de ocasionar algunes enfermedats per el mal olor que cause dita aygue com la treuhen deis
dits llavadors per star empentenada....de infectarse los ayres en aquel las pars la experiencie ques te de los molts malalts ques troben en la visindat, y que les ocasionen les aygues putrefactes dels llevadors, que los dits cortesos passen per demunt terra deventles passar per sequia cuberta, que encontinent y per prevenir la salud se diligencia, y procur per tots médis de justicia que los dits cortesos passen les dites aygues per le sequie cuberta, no empero per demunt de la terre, y se alcansen los mandatos penals para que axi ho observen, y guarden los dits cortesos." (Llibre. Extr. dels Jurats de 1667 a 1670, fol. 79 v. y 80).

19 de juny de 1682- El provincial dels mínims de sant Francesc de Paula, Francesc Mieres es queixa de la  ubicació del convent de La Soledat davant la porta de sant Antoni perquè 17 anys d'experiència han demostrat la insalubritat del lloc amb morts i malalties. Per això sol·licita el trasllat a santa Maria del Camí i l'enderrocament del convent on es troben.

9 d'agost de 1699 - Per el relat de la processó en honor de Ramon Llull sabem que el jurat dels menestrals Antoni Brotat viu davant el Sindicat.


Any 1749-Els pintors Miquel i Pere Joan Banús vivien en el cantó del carreró de la Justícia a la Ferreria.
25 d'octubre de 1755- Des de novembre de 1754 han entrat per la Porta de sant Antoni 86.757 formatges per posar a la venda i 3.200 per a consum propi i rendes.També han entrat 625 quintars amb 20 lliures i mitja de llana per posar a la venda i 20 lliures per a rendes.


17 de juliol de 1761 -L'Ajuntament es planteja si no serà contrari a la salut pública rentar la roba en els rentadors vora la porta de sant Antoni, perquè es produeix un augment de malalts i demanen informació al metge i cirurgià del morbo a més dels catedràtics per tal d'actuar en conseqüència.(Arxiu Municipal de Palma- Llibre de l'Ajuntament de 1761,fol. 92 v.).

Any 1863-Dos òmnibus fan el trajecte des de la Plaça de sant Francesc fins a la falda de Bellver i des de la Porta de sant Antoni al Portixol.


12 de març de 1890-Inauguració d'un servei de carruatges amb freqüència d'una hora que va de la Porta de sant Antoni a s'Hostalet d'en Canyelles. Porta de Sant Antoni- Palma