Biniarroi  (1230) (1331) (1337) (1365) (1721)


Dia 30 de març de 1230 el paborde de Tarragona Ferrer de Pallarès, o de Sant Martí obté de Jaume I, Mancor, Selva, Biniamar, Moscari, Biniarroi i Massanella.

Any 1248-Butlla "Cum a nobis petitur" d´Innocenci IV que crea la parròquia de Sant Llorenç (Selva)

30 de novembre de 1366-Guillem Armengol compra una posessió a Biniarroi

Any 1606- Mateu Ferragut, capellà, dirigeix els bandolers de Selva (Canamunts). Entre els Canamunt hi havia Pere de Santacília, Pere Descatlar, Nicolau Togores, Arnau Santacília, Pere Joan Quint, Garau Pont,  Agustí Albanell, Pere Canyelles, notari, Pere Anglada, Miquel Anglada, Joanot Anglada, Antoni Orlandis, i els seus nebots Miquel i Alexandre Oliver,  Jordi Sureda, Joanot Gual Sanglada, Mateu Gual de Talapí, Joanot Mut,  Jaume Togores, Albertí Dameto, Francesc Sales Santcliment, el canonge Cotoner, Pere Forteza, el bandoler Jaume Gamundí "Fembra", Pere Gater "Lo Bort Gater", bandoler de la colla de Selva, Joan Mulet, de la colla de Selva, criat de Felip  Fuster, Sebastià Sbert, de la colla de Selva, amistançat de Jerònia Dimàs, Miquel Ferrandell, Nicolau Castelló, el lladre Antoni Flor, el bandoler Joan Güells, escrivà del Sant Ofici i membre de la colla de Selva, el notari Sebastià Fiol, de la Colla de Selva, el fiscal Joan Alcover, Joan Mateu de Mancor, el capellà Tallades.

3 de juliol de 1610- Joan Amer "castellà", d'Inca i Miquel Rotger de Selva són condemnats a mort per resistir-se als comissaris reials

21 de gener de 1620-Execució de Joan Mateu de Selva, per haver encobert els bandolers Boda.

Any 1725-Dotze soldats de "dragons" i un sergent s'hospeden a cases particulars de Selva.

Any 1762-Isabel Bennassar viuda de Pere Morro de Camarata té 20 propietats de 8.587 lliures a Selva. Joana Aina Morro, viuda de Miquel Català té a Selva 18 propietats valorades amb 7310 lliures. Bartomeu Amer de Selva té 8 propietats valorades en 10.450 lliures. Guillem Pont-i-Vic Reus té 21 propietats a Selva, valorades amb 5.865 lliures. Lluc Sastre de Son Lluc (Selva) té 12 propietats valorades en 8.083 lliures.

Any 1863 - Felip Fuster  és propietari de Son Fuster (Selva) amb 509 ha.Bartomeu Amer, és propietari d'Es Castell amb 258 hectàrees
Miquel Amer és propietari de can Beneit amb 286 hectàrees.