Any 123 AC-Quintus Caecilius Q. F. Q. N. Metellus Balearicus emprèn la campanya contra la pirateria a les Balears, i després de la conquesta fa poblar Palma i Pollentia amb 3000 colons romans procedents d'Ibèria. També va fundar els municipis llatins de Cinium i Tucim i va federar la població de Boccoris. Estrabó (111, 5, 2), Florus (I, 43) i Orosi (V, 13, 1) justifiquen la conquesta per la presència de pirates en aigües balears que hostilitzaven les naus romanes.

Sineu, repartiment:
Any 1230 Jaume Sanç obté 12 jovades del rafal Culuina (Sineu).Bernat Puculul obté 8 jovades del rafal Ben Hatiz de Sineu.Guillem Company obté 6 jovades de l´alqueria Ben Nazar de Sineu.Pere de Palau obté 4 jovades del rafal Aben Sanx Alpaizari i 7 de Corbera a Sineu.Jueus de l´Almudaina reben 5 jovades del rafal Borex Axabeec i 5 de Benu Zarbez-Sineu. Bernat Puculul obté 8 jovades de l´alqueria Beni Gaful,i 18 de Beni Deni i Abn Embran. Berenguer de Mogoda obté 20 jovades d´Alhoffra i Aliauffia.Pere de Murel obté 20 jovades d´Alhoffra i Aliauffia. Pere de Novelles obté 8 jovades del Rafal Montagut Azagan.

10 d'octubre de 1230 -Pere Joan Escrivà és batle de Sineu.

Any 1231- Els jueus de Sineu són propietaris de 368 quarterades.

24 de novembre de 1231-Bernat de Mogoda rep 20 jovades de terra a Aliofran (Sineu).

12 de gener de 1235- El rei Pere dóna en alou franc a Pere Ortís, cavaller, la meitat de l’alqueria Corbera, en el terme de Sineu, de 7 jovades i el rafal Abensanx de 4 jovades.

El 15 de febrer de 1241, Àries Yvanyes dóna durant quatre esplets a Martí Sanç de Navarra, dos rafals: Alcoma i Abenxanx, en el terme de Sixneu, amb quatre parells de bous, tres relles i arades (ARM ECR 342 f. 17v).

29 de novembre de 1245- Blasco, batle de Mallorca, estableix a Ponç d'Olzet un casal sarraí que confronta amb la plaça de Sineu i l'hort del rei.

19 de setembre de 1256 - Bernat Vidal compra el rafal Huaune Jahuaranch del terme de Sineu per 2.000 sous reials a Saurina, viuda d'Arnau Ferrer (ARM ECR 344 f. 113 i 128v).

10 de maig de 1276-Berenguer A. de Ínsola ven a David Mocatil, jueu, tot el dret sobre el gra de Sineu i Petra al preu de 1.390 quarteres (97.300 kgs.) meitat en blat, meitat en ordi i el de Montuïri, Llucmajor i Felanitx per 1.320 quarteres (92.400 kgs.).

6 de febrer de 1279 - Berenguer Arnau d'Illa, lloctinent reial, estableix a Bartomeu Mateu, tutor dels fills del seu germà Guillem, l'alqueria Guatner que el rei té a Sineu.(ARM ECR 348 f. 336).

4 de setembre de 1294- Berenguer Miquel rep de les clarisses una terra amb vinya a Sineu que havien rebut per donació de Pere Salomó.

Any 1309 - Bonaventura Perpinyà pinta el Palau reial de Sineu.

20 de setembre de 1309 - En l'any de M CCCIX disapte XX jorns de setembra de menament d'En Miquel Rotlan e d'En Pere Figuere procuradors de les rendes del Senyor Rey comensam de pagar la manobra e les altres cozes del Palau de Sineu (ARM, RP 1.104 , 2)

1 de març de 1343- Els procuradors reials de Mallorca manen al batle de Sineu Berenguer Palau que una vegada venuda a Bernat Malbosc  per 286 lliures la cavalleria de Guatners ,que va ser de Ponç Llupià, el nou propietari prengui possessió. (ACM Perg.8787).

18 d'octubre de 1517-  Pere Pont, canonge, beneeix la quarta clau de l'església de Sineu.

Any 1586 - Illetes de Sineu: «Illa del Palau», «Illa de l'Hospital», «Illa d'En Pastor», «Illa d'En Torelló», «Illa d'En Julia», «Illa d'En Real», «Illa d'En Ferrer», «Illa d'En Font», «Illa de N'Antich», «Illa d'En Sabater», «Illa d'En Torrens», «Illa d'En Gacias », «Illa de la Cort>, «Illa del Colomer».

Any 1586: Noms de carrers de Sineu: « Carrer dels Soldats », «Plaça de la Pescateria» «Carrer del bordell, «Carrer de Na Marina», «Costa d'En Borràs», «Costa d'En Macota», «Placeta del Senyor Nadal», «Plaça del lladoner».

9 d'octubre de 1603:«Convocats y ajustats los honorables mestre Pere Ferrer major, brodador,y mestre Gaspar Gener, imaginaire, sobreposats del glorios Sant Lluch, mestre Joan Antoni Bonet, sculptor, y mestre Pere Ferrer, brodador, promens, a la casa del dit mestre Pere Ferrer major, per efecta de examinar a la persona de mestre Jaume Blanquer, y vista una figura de un Christo ab la corona, tavayola, titol deurat, y aquella havem vista esser bona y vista aquella diligentment han trobat aquella bona y per tant lo creen mestre com a qualsevol altre mestre ímaginaire ab tots los emoluments com qualsevol altre mestre imaginaire gosse y gaudeix, sometentse a los capitols de dita confraria. — Testes honor. Jacobus Massip passamaner y Antoni Socies fuster».

28 de juny de 1652- Inici de la pesta a Sineu amb la mort d'Anna Font:.... morber desta vila lo noble Sr D. Baltasar Serra y Nadal; essent batlle dit any de la present vila de Sineu Lleonard Torrelló m y jurats de dita vila Juan Torres notari, Joan Garcies de Joan, Antoni Florit del Puix de Reix y Llorens font de Xphol y sindich per les coses del contagi Juan Rebasa.

10 de juliol de 1652 - A Sineu mor un albat de Bartomeu Salom i ... fonch declarat del tot lo dit contagi; foren nominats per ajudants per adjunts dels magnífics jurats per les coses de la salud Miquel Gacies de Joan, Antony Estela notty. Christophol Gacias de Antt. y Felip Torelló.

Es fan agranar i regar cada matí els carrers. Es prohibeix l'ús de la capa i el mantell i s'ordena matar els cans excepte els de gran valor per a la caça que s'han de tenir tancats. El llatzaret se situa a Binitaref (de Gabriel Arnau) i el cementiri dels apestats a la Vinya vella del mateix lloc.

El dia 11 de juliol moren a Sineu Anna Valls, Guillem Sampol, Joan Balaguer i una filla de Miquel Barceló. El dia 12 mor la muller de Joan Balaguer i un albat del mateix, un albat de Miquel Riera Colomer i Nicolau Rusiñol. El dia 13 de juliol moren Magdalena Font Antich i un albat d'en Joan Castell.