Sóller


sant Bartomeu


Any 4000 AC-Ossos humans de la cova de Moleta (Sóller)

Any 400 AC-Estatuetes de bronze del talaiot de Sa Roca Roja (Sóller)

Any 400 AC-Figures de bronze de Son Tamany (Sóller)

17 de maig de 1242- Guillem de Cossa ven a Sóller una casa que era dels sarraïns.

15 de gener de 1283- Bonaventura Vadell en el seu testament deixa sis diners a l'hospital de Sóller.

20 de desembre de 1286- El rei ordena als batles i prohoms d'Andratx, La Palomera, Sóller, Pollença, Llucmajor, Santueri, Artà i Eivissa que no permetin la sortida de cap embarcació sense permis del batle de Mallorca, i la captura de qualsevol embarcació menorquina. (ACA, reg.70 f. 33 v)

Any 1322-Francesc Font intenta aplicar la seva jurisdicció a la vila de Sóller instal·lant una forca en el centre de la vila,però els oficials reals acompanyats de 47 homes a cavall no ho permeten.

7 de gener de 1330-Pere Savayl de la diòcesi de Barcelona es col·loca per temps d'un any amb Berenguer Pasqual, pescador de Sóller, per aprendre l'ofici.

13 de gener de 1337-Roger de Rovenach comunica al batle de Sóller, Guillem de Masnou que les dues galeres de genovesos que hi ha al port són naus d'amics i vol que les deixi refrescar.

24 de febrer del 1338 -Ramon de Palaciolo i la seva muller contracten amb Andreu i Saurina de Sant Just la permuta següent: Els Palaciolo els cedeixen quaranta lliures i quatre sous censals sobre patis, cases, hospicis, horts i olivars a Sóller, situats a les porcions de Gasto de Bearn, d'Arnau de Torrella i de Bernat de Santa Eugènia. També els cedeixen dos immobles desocupats, valorats en cent vint-i-cinc lliures: la casa amb pati que fou de Pere Feliu i l'hospici, tafona, forn i estable que havia estat de Bartomeu Ferrer.
Els Sant Just, a canvi, transfereixen cent lliures de renda que reben anualment els drets sobre l'estany, les salines i la caça de l'albufera de Sardenya, prop del castell de Càller, que son pare, Nicolau de Sant Just, obtingué del rei Alfons d'Aragó l'any 1328 i que foren ratificats per Pere IV el 1337.

17 d'octubre de 1342- Dalmau de Totzó pren dues coques i un lleny dels súbdits del rei d' d'Aragó en el port de Sóller. (ACA AH- Lletres Comunes 3 f.145 v)

19 de setembre de 1343 - En el procés contra Miquel Rotlan per conspiració contre el rei Pere intervenen els testimonis de Sóller: Jaume Sturç, Francesc Sturç, Pere Pomar, Pere Masblanch, Perico Norbano, Francesc Pascual, Jaume Pascual, Joan Muntaner, Arnau de Cunill, Guillem Pastor, Pere Buadella, Arnau Cantallops, Bernat Cantallops, Bernat Esteva, Bernat Anglès, Bernat Sacosta, Guillem Mosqueroles,  Pere Mosqueroles, batle de Sóller; Martí Sala, lloctinent de batle de Sóller; Pere Savila, sastre;Perico Tries, sastre; Bernat Soler, peraire,Bartomeu Soler, peraire, Berenguer Pastor.

Abril de 1346- Mor Berenguer Vidal, regent de l'hospital de Sóller.

Maig de 1346-Els jurats elegeixen Pere Pomar com a regent de l'hospital de Sóller.

febrer de 1359 -El governador de Mallorca ordena al batle de Sóller que no permiti que es talli fusta de la Mola ni de l'ullastrar del port per motius de defensa (ARM, RP 33, f 74r).

27 d'agost de 1363- Jaume Feliu és designat regent de l'hospital de Sóller pels jurats.

30 de maig de 1372-Bernat Fabre rector de Sóller fa donació d' un missal als jurats de la dita vila.

20 de setembre de 1377- Mor Jaume Feliu, regent de l'hospital de Sóller.

L'any 1378 a Sóller encara hi ha 77 esclaus.

Any 1386 - Ramon Mosqueroles de Sóller, síndic forà ,presenta una suplicació al rei Joan on diu que atès que els forans només tenen 26 vots al Consell General, contra 64 de la Ciutat, i que la Ciutat defensa la tesi que la majoria simple basta per aprovar qualsevol qüestió, l'opinió dels forans no té cap pes i els ciutadans ho decideixen tot els de Ciutat segons convé. En conseqüència, els forans demanen que no es pugui decidir res sense el consentiment de la major part dels representants forans.

L'any 1393 Arnau Gonella capta oli a Inca, Binissalem,Bunyola i Sóller a benefici de l'obra de la Seu i l'oli es ven a dos sous i 9 diners per quartà.

3 d'agost de 1399- El rei Martí concedeix un privilegi a la vila de Sóller mitjançant el qual tendrà la potestat d'obligar a descarregar en el port de Sóller qualsevol nau carregada de vitualles i posar aquelles a la venda, previa autorització del Batle Reial de la vila.

27 d'octubre de 1401- El rei revoca l'elecció de Pere Duran, batle de Sóller feta per Roger de Montcada perquè era un homicida i home de mala vida.

Juliol de 1408- Mor Bernat Feliu "Cristià", regent de l'hospital de Sóller. El succeeix Francesc Esteve.

9 de desembre de 1424 - El governador de Mallorca ordena al batle de Sóller que capturi la galiota de Pere Vilaroig per haver partit sense llicència i embarcar esclaus sards (ARM, AH 102 f 330r-v).

8 de febrer de 1438- Caterina Frontera de Sóller, segona esposa de Guillem Sagrera és enterrada a la Seu.

Juliol de 1463 - Setge al port de Sóller per part de les naus de la Generalitat.

5 de maig de 1479 -Bartomeu Castanyer i Vicenç Despuig de Sóller contracten amb el donzell Francesc Aixaló fer una síquia de canals de pedra de Santanyí de 700 canes (112 metres ) en el coll de Valldemossa. ( ARM, Prot. M-251, 38-38v.).

20 de maig de 1492 - Consagració de l'església de sant Bartomeu de Sóller.

Juny de 1515- El virrei ordena al batle de Sóller que, atès que «lo present regne sta molt buit de olis», prohibeixi l'exportació «fora lo regne».

Batalla de Sant Martí a Sóller en la qual hi participa gent de Bunyola com Baptista Creus. Bernadí Huguet hi va morir.

El 4 d’octubre de 1521 - Joanot Colom i Pau Casesnoves escriuen als jurats de Sóller perquè compleixin la sentència arbital de 1512.

Gener de 1522 - L'agermanat solleric Pere Oliver "Botifoc" és degollat a Cort.

20 de juny de 1522 - Pau Casesnoves surt del port de Sóller cap a Barcelona.

30 d'abril de 1524 - L'agermanat Jaume Oliver "Botifoc" és assassinat per la sucursal de l'emperador Carlos V a Mallorca.

febrer de 1530 - Feren de mort un bandoler de Sóller que es nega a perdonar els seus enemics i quan li duen el crucifix es torna amb blasfèmies que segons alguns dels presents fan suar la imatge.

19 d'abril de 1537- Toni Pizà, de l'Alqueria del Comte i sa muller Apolonia, que són de Sóller, venen a Jaume Mayol de Fornalutx un tros de terra en el terme de les Moncades per preu de 30 lliures.

Any 1538 - A Sóller hi ha un total de 438 contribuents al morabatí.

Agost de 1538-Captura dels guardians del Port de Sóller.

Any 1541 - En la festivitat del Corpus surten els cavallets.

14 d'agost de 1542- Catharina Colom, muller de Joan Rotger de Sóller, detingut en terra de moros, fa concòrdia amb son germà per determinar la seva herència paterna i materna.

Any 1543-Construcció del castell del Port de Sóller.

Any 1544 - Construcció de la Torre del Port de Sóller.

Any 1549-Francesc Pons és l'alcaid del castell del Port de Sóller.

Abril de 1552-Cinc galeres franceses capturen dues sagèties del Port de Sóller carregades d'oli.

11 de maig de 1561 - Victòria sollerica contra els corsaris en el Pont de Sa Batalla.

11 de maig de 1561-Fondeja al mar de Sóller una esquadra de vaixells corsaris comandats per Uly Alí. Els canons de la fortalesa de Sa Torre obliguen a les naus sarraïnes a la retirada i a desembarcar a Ses Puntes. Dos grups de sarraïns entren a Sóller, uns pels carrers de Victòria i ca les Ànimes, i altres pel Pont d’en Barona. Els sollerics i solleriques es defensen a les ordres del Capità Joan Angelats, el sergent Antoni Soler, i juntament amb les tropes de reforç de Bunyola, Santa Maria i Alaró formades per 111 homes derroten els invasors en el Camp de s’Oca, perseguint-los per el Puig d’en Muntaner , per Son Avinyona, fins a Ses Puntes, tot i que els de Bunyola comandats per Ignasi Garcia de Son Nasi arriben tard i quan ja nosón necessaris,  per haver-se aturat en el Coll de Sóller a menjar cireres de Can Topa i Can Flè. En els combats moren 300 turcs. Més tard es lliura un combat entra s'Abeurada i Son Avinyona on el segon grup invasor és vençut.

19 de desembre de 1561 - El nou bisbe de Mallorca Diego de Arnedo desembarca a Sóller.

Any 1564 - Consta l'existència de cases de la neu a Sóller.

Any 1573 - A Sóller hi ha un total de 399 contribuents al morabatí.

25 d'agost de 1588-Pere Joan Oliver de Sóller s'estableix en un trast de torrent en el terme de Sóller que és d'Hug de Berard, donzell i procurador reial.

Any 1591- Mallorca tenia 74.094 habitants:Ciutat 23.161, Inca 3.609, Pollença 3.416, Sineu 2.752, Sóller 2.747, Alcúdia 2.665, Llucmajor 2.578, Muro 2.344.

Any 1596 - Consta a Sóller l'existència de la "Torre Seca".

23 de desembre de 1596 - Per al rescat de Joan Colom,  el seu pare Joanot Colom "Calobra" de Sóller ofereix fins a 300 escuts al genovès Esteva Fàbrega per anar a Alger (ARM, P, R-71, f-56).

28 de gener de 1610 -
" com es notori de la possessio de Alfabia fins a Soller apenas se pot pasar á causa de molt penyascos.que han cayguts de las muntanyas y romputs molt pasos de dit cami y tambe en un pont que es just á la possessio de Son Bibiloni y ha cert molaro que lo bestiar se ancalla que apenas pot axir y per lo semblant en lo cami de Manacor ".

"...déterminat per tot lo dit consell tres discrepants que sien designades com de présent designe; ço es per reparatio del cami de Soller cent sinquante lliures per el de Manacor setanta sinch lliures de les quals hajen de donar compte als contadors Universals les persones que tendrán el carrech".( Llib. Determ. Univers. Mallorca 1609 a 1611).

Any 1614 - Inici de la construcció de la Torre Picada que es paralitza un any més tard.

7 de maig de 1616 - Bateig a Sóller de Jaume Joan Canals Penya, capità.(ARM , Hospital. 481.plana 9).

Any 1623-Fi de la construcció del castell de Pedra Picada en el Port de Sóller.

Any 1630- Es gegant i sa geganta surten a la processó del Corpus de Sóller.

5 de febrer de 1643 - La Junta de Ministres  de Guerra nomena Jaume Canals de Soller capità d'un bergantí  i altres embarcacions armades amb l'objectiu de servir a Roses.

24 de febrer de 1643 - El solleric Lluc Bernat "Botellas" del bándol de Canamunt és trobat penjat en els retxats de la presó i enterrat a la Seu.

6 de novembre de 1647 - Un bergantí intenta arribar a la costa de Sóller  però rep dues canonades d'advertència per tal que s'allunyin a causa de la por de la població a contraure la pesta.

28 de setembre de 1650- El capità corsari Jaume Canals, de Sóller, compra la possessió de Son Massanet a Montuïri. 

Febrer de 1652 - La pesta arriba a la Torre Picada.

21  de febrer de 1682- Dissabte- "han fet correr la vila a Canals de Sóller a sentencia de galera tota la vida per haver tirat en el baile de dita vila."

3 d’abril de 1685 - “Foren ajuntats en la vila de Soller los Mag.chs Señors Pere Juan Morell de Pere Juan Morell de Pastorix, Pere Jordi Amengol ciutadans,Gabriel Palou de Comassema mercader, y Damia Cassa ferrer estimadors de la Ciutat y los honors Pere Canals de Son Bertran de la vila de Deyá, Salvador Bisquerra de Gebelli de la vila de Campanet y Gregori Calafat de la vila de Valldemossa estimadors de la part forana de la part de la Muntaña per effecte de fer los estims de dita vila de Soller”.(ARM D 1254 folis 1295 -1361)

Les possessions més preuades de Sóller són: Can Prohom de Bartomeu Estada (15.000 lliures), Montreial i altres de Vicenç Mut (13.300 liures), Binibassí de Baltasar Nadal Serra (12.000 lliures), los Colls de Joan Deià Canals i El Port de Joan Ballester (10.000 lliures), Son Angelats de Francesc Truyols Angelats (9000 lliures),La Heretat del mercader Francesc Canyelles (8.000 lliures), Bàlitx d'Amunt d'Antoni Mayol (7.000 lliures), Bàlitx d'Enmig d'Antoni Pau Mayol i la Torrella de Francesc Bauzà (6.400 lliures), Rafal d'Alconasser de J.B.Estada (6.200 lliures), la Cavelleria d'En Poquet, de Pere Joan Andreu, Son Puça d'Antoni Custurer i la Casa Nova de Jeroni Estada i hereus (6.000 lliures), Olivars del Ginjolar d'Antoni Custurer (5.670 lliures), la Costa i la Vidala del Col·legi de Monti-sion (5.400 lliures), la possessió de Pere Bernat (5.200 lliures), l'Alqueria Blanca de Llorenç Bauçà i La Piera de Josep Saydia (5.000 lliures), Muleta Gran d'Antoni Vicenç Deià (4.800 lliures), possessió d'Ildefons Bauçà (4.760 lliures), lo Pinet, son ferragut i Son Sales de Joan Penya (4.600 lliures), les Forces Paranys de Miquel Borràs i la Tanca d'en Proc de Lluc Antoni Pons (4.400 lliures), Son Boscos de Pere Bernat (4.000 lliures), Son Mico d'Antoni Roig d'Olives (3.980 lliures), Muleta de Joan Deià (3.800 lliures), Son Llampaies de Francesc Bauçà (3.600 lliures), Sa Coma de s'hereu de Joan Ballester (3.500 lliures), Son Ferragut de Miquel Bauçà (3.400 lliures), possessió de Magí Deià que és de Joan Baptista Estada "Prohom" (3.300 lliures),l'Alqueria Blanca de Joan Moragues, la possessió de Joan Benet Bernat Verí,  Can Palou de Tuent d'Antoni Bonaventura Palou i els olivars i horts de Bernadí Frontera tenen valor cadascuna de 3.000 lliures.

20 de gener de 1701- 20 rectors i la comunitat de beneficiats de Sóller funden la Congregació de sant Pere en defensa dels seus drets parroquials afectats pels convents religiosos.

7 de maig de 1705-Un home mor a la forca a Sóller, condemnat per homicidi.

14 de juny de 1715-Una part de l'expedició borbònica dirigida per José de los Rios se situa a la costa de Sóller, però no desembarca i es dirigeix després cap  a Cabrera, Cala Llonga i després cap a Alcúdia.

20 de gener de 1726 - Neva durant cinc dies seguits a Sóller amb una gruixa de 4 pams de neu en el centre de la població.

11 de març de 1734 - Sentència del bisbe de Mallorca que ordena la inspecció de l'estat de ruïna del convent dels observants de Sóller, per a dictaminar si escau el seu trasllat. És una causa que segueix la Congregació en defensa de la parròquia de Sóller, contra els Franciscans Observants.

Any 1748: Racionament del blat.Els regidors de l'ajuntament de Sóller demanen al de Ciutat 10 quarteres de blat i altres 10 d'ordi per al manteniment diari dels pobres. (AMP, Libro de Pedimentos de 1748, fol.148).

Als 22 abril 1762, circa una hora antes de Ave Maria, mestre Cristophol Llompart de Inca y Francesch Castañer fadri de ofici de Sóller estaven demunt lo arch major de la Iglesia vella  qui va del Roser a Sta. Bàrbara este caygue, y los dos ab dit arch; foren tepats de pedreny, los tragueren y entonces Jo el sobredit Rector los vaig olear, lo endemà los aportaren a Ciutat; Mestre Llompard mori als 9 may 1762 y Castaner visqué y tengue un bras trencat. (Nota del rector Marroig sobre la construcció de l'església de Bunyola)

1 de desembre de 1777- Sóller: al primer desembre 1777 paguí a mestre Francesch Obredor, escultor, 163 lliuras, 4 sous per 408 jornals tenia fets en el quadro de Nostra Senyora del Rosser de esta Parròquia des de als 17 maig 1776 fins al 25 octubre 1777, per deurar dit quadro; fer la escultura que en ell faltava, escofar et àlias, (APS, Llibre de Notícies del Molt Reverend Comú de Sóller. 1705-1910.)


2 d'agost de 1780 - Una fragata i un bergantí anglesos capturen el vaixell de Joan Marcó que anava cap al Port de Sóller carregat de blat, cotó i ferro.

4 de setembre de 1808- El solleric Joan Frontera que viu a Sa Font de na Xona (Ciutat)  davant del sastre, ven unes cases al costat de la parròquia de Sóller per 1200 lliures.

25 de novembre de 1810- L'esllevisada d'un penyal al coll de Sóller mata un traginer i dues bísties.

Any 1819- Palma disposa de 88 paraires, Manacor en té 87 i Sóller en té 39.

març de 1824 - Arriba a Sóller Jacques Cambessedes i fins al primer de maig estudia la flora de Mallorca.

Any 1829-A Sóller hi ha dues fàbriques de sabó fluix.

Any 1842-Joan Oliver "Maneu", ferrer de Sóller, estableix una màquina de vapor per a fondre el ferro.
   
Any 1842- Els propietaris de Muleta  (Sóller) cedeixen a l’ajuntament  terrenys per construir un camí per
a la construcció d'un far al Cap Gros.

Any 1845- La fundició de vapor d'Oliver Maneu de Sóller es trasllada al carrer de Bonaire de Palma.

Juliol de 1850 -Llubiners en atur comencen a treballar en la reforma de la carretera de Sóller.

16 d'octubre de 1884 - Es forma a la Parròquia de Sóller, l’Apostolat de l’Oració amb l' objectiu  de difondre la devoció al Sagrat Cor de Jesús.

Any 1885-Fundació de la fàbrica de Can Sivella a Sóller.

Juliol de 1885 -Fundació del periòdic "Sóller" per Joan Marquès Arbona.

15 d'octubre de 1885 - Una torrentada afecta l'Horta de Sóller.

3 de gener de 1903 - Vaga dels treballadors de les obres del tren de Sóller.

Any 1912 - Inauguració de la línia ferroviària de Palma a Sóller.

1 de gener de 1917-Es elegit batle de Sóller i pren possessió Salvador Sastre Escales.

16 de setembre de 1920- Vaga de fusters a Sóller.

7 de gener de 1921- Un acord amb un petit increment de sou posa fi a la vaga de fusters de Sóller.

9 de gener de 1926-L'Església organitza una cremada de llibres que considera nocius a Sóller.

                                  C3

13 de desembre de 1936 - Mor a la mar prop de Màlaga el comandant del submarí republicà C 3  Antoni Arbona Pastor enfonsat amb altres 37 tripulants en un atac alemany del submarí U34 comandat per Harald Grosse a favor dels franquistes, acció per la qual va ser condecorat amb la "Goldenes Spanienkreutz".

4 de gener de 1937 - Neix l'escriptora Rosa-Maria Colom Bernat.

26 de març de 1940 - Inauguració de la Cruz de los Caídos franquistes, segons disseny de Gabriel Alomar Esteve.

10 de maig de 1942 - Es presenten a la Casa de la Vila els projectes del monument al Sagrat Cor

29 de juliol de 1942 - Mor d'accident en caure d'una bastida el picapedrer solleric  i antic legionari franquista mutilat de guerra Juan Colomar Castañer.

Agost de 1942 - El falangista Antonio Castañer Casasnovas és el cap local del Movimiento a Sóller i batle de Sóller.

1 d'agost de 1942 - Mor assassinat Sebastià Ferrer Rullàn als 65 anys a Sóller.

31 de gener de 1946 - Jaume Castanyer Vives  és comdemnat en consell de guerra a 6 anys i un dia de presó.

18 d’agost de 1946 - Un fibló enderroca dos pinacles del campanar de l’Església de Sant Bartomeu de Sóller.

10 d'abril de 1948 - Surt de la presó el fuster de Sóller Joan Oliver Bisbal, empresonat pels franquistes en la causa 49/1948.

Juliol de 1961 - Construcció de la Carretera de Sóller a Lluc.


12 de desembre de 1967 - El que va ser regidor franquista de Sóller pel Terç de Representació Sindical Pedro March Arbona i el falangista Generoso Hernán Cortés Enseñat obtenen la concessió de construcció d'un varador a la zona de serveis del Port de Sóller (BOE, núm. 296 de 12 de diciembre de 1967, pàgina 17196).

13 de setembre de 1970 - Neix Antònia Arbona Santamaria, escriptora.

Abril de 1982 - en Sessió Plenaria i Extraordinaria, s'acorda la demolició del Kiosko Trianon de la Platja d'En Repic,construit en temps de la República.

15 d'octubre de 1996 -Fortes pluges a Sóller.