Any 1620


Can Pavese

     Any 1620- Elaboració de la façana de Can Pavese (Bellotto) a Palma.

Any 1620-A partir d'aquest any les carmelites que professen a santa Teresa han de destinar el dot als pagaments per la compra del lloc on s'ha bastit el convent a la Rambla.

Any 1620- Bartomeu Miró és nomenat consultor del Sant Ofici.

11 de gener de 1620- Bernat Gomila de Manacor és condemnat a morir degollat i esquarterat per homicidi.

17 de gener de 1620-Joan Mateu "Bernat", de Mancor és condemnat a mort per haver amagat el capellà Boda i el seu germà, autors de la mort de Jaume Joan de Berga.

"ha peruengut que Matheu Ferragut Boda, vulgarment dit lo capella Boda, Joan Ferragut Boda son jermá y Michel Cardell se embarcaren als derres del mes de Janer ó al primer del mes de Fabrer proppassats en lo port de la Porrasa del terma de la present ciutat, y molt prop de la dita present ciutat, en lo galeó gran de la religió de Malta que á les hores se trobava en dit port de la Porrasa, y ab ell sen anaren y arribaren á la dita illa de Malta, y que apres es stat vist lo dit capellá Boda en la ciutat de Nappols.."

21 de gener de 1620-Execució de Joan Mateu de Selva , per haver encobert els bandolers Boda. La pena assenyalada en la sentència és aquesta: que sigui penjat, que se li talli el cap després, que el cos es pugi de nou á la forca i que el cap sigui col·locat a la Torre d'en Bou.  

15 de juny de 1620 -Primera pedra de la Porta Nova del Moll. 

5 de juliol de 1620-Jaume Blanquer, escultor, cobra 8 lliures per la imatge de la Concepció situada damunt la Porta Nova del Moll i l'escut reial.(A. R. P.: Llibre de la Fortificació 1620, F 84 i 1621, F.164 )


8 d’agost de 1620 -Establiment de Son Pere Jaume a Petra amb 26 veïns.Cada un disposa d’un hort i mig i ha d’aportar una gallina anual a Pau Sureda.


11 d'agost de 1620-«Mes fonch proposât y resolt posar dret de 25 per 100 en las robas de llana per entrada per donar ocasio que no ne entrassen.»

26 d'agost de 1620-El fiscal de la Inquisició presenta acusació contra Nicolau Burgués Quint Fuster per haver allotjat als bandolers Cardell i Amengual amb la finalitat de matar al clergue subdiaca Joan Baptista Oller.

1 de setembre de 1620- Ramon Fortuny i Garcia funda un benefici en l'altar del santíssim nom de Jesús de Bunyola. Fonch dotat dit benefici de sinquanta quatre lliuras cens y certas casas situades derrera la Iglesia, las quals 54 L cens es tingut fer a la Universal Consignació ab tres partidas ço es ais 20 Juny, dit dia y als 14 Decembre.

4 de novembre de 1620- Bartomeu Pizà, dominic, nou inquisidor.

16 de setembre de 1620-Mor Fra Rafel Serra en el convent de sant Francesc i és enterrat a la capella nova del Beat Ramon Llull. Va fundar la casa de penedides i el convent de santAntoni d'Artà.


any 1620 a Mallorca ixent