detalls de santa Teresa a la Rambla


Carmelites de santa Teresa (La Rambla de Palma)

tereses Palma

Santa Teresa en primer terme i campanar del Carme

5 de juny de 1613 -Fra Francesc Pou va a Madrid a demanar a Felip III el suport per a la fundació del convent de monges carmelites de santa Teresa de Jesús.
9 de setembre de 1614- El bisbe Fra Simó Bauzà s'obliga a aportar anualment al convent de les carmelites descalces (santa Teresa) 50 quarteres de blat xeixa i altres 50 de forment a càrrec dels delmes dels fruits de la parròquia de Porreres.
29 d'agost de 1615-El rei autoritza la construcció del convent de carmelites de santa Teresa de Jesús.

21 de febrer de 1617- El Rei comunica al seu conseller i procurador real Pere Ramon Zaforteza, que per haver-ho "suplicat Fra Albert Puig en nom de Leonor Ortiz", se li faci mercè de perdonar a aquesta els drets d'amortització i lluïsme de la seva casa i d'algunes altres destinades per a constituir monestir. Es tractava d'un pagament de 1.167 lliures i 10 sous.

3 de setembre de 1617-El rei Felipe escriu al seu lloctinent Onofre Zaforteza concedint a la fundació "Eleonoris Ortiz Civitatis nostrae" 2.000 lliures, "bis mille lliures annui reditus, monete Maioricarum".


3 d'octubre de 1617-La família de Leonor Ortiz compra la casa de Guillem Vanrell per a poder edificar el convent carmelità de santa Teresa a la Rambla de Palma, però després (1920) es repercutirà en el dot de les que professen
7 d'octubre de 1617-La família de Leonor Ortiz compra les cases de Joana Rosa Guasp per a poder edificar el convent carmelità de santa Teresa a la Rambla de Palma, però després (1920) es repercutirà en el dot de les que professen
25 d'octubre de 1617-La família de Leonor Ortiz compra la casa de Catalina Pasqual per a poder construir el convent carmelità de santa Teresa a la Rambla de Palma, però després (1920) es repercutirà en el dot de les que professen.
27 de desembre de 1617- La família de Leonor Ortiz compra la casa de Joan March Reinés per a poder construir el convent carmelità de santa Teresa a la Rambla de Palma, però després (1920) es repercutirà en el dot de les que professen.

Any 1620-A partur d'aquest any les carmelites que professen a santa Teresa han de destinar el dot als pagaments per la compra del lloc on s'ha bastit el convent a la Rambla.

31 de maig de 1634- El rei insta al bisbe de Mallorca a pagar les 50 quarteres de blat a les monges carmelites de santa Teresa.

13 de juliol de 1634-El canonge Bartomeu Llull deixa a les carmelites de santa Teresa 500 lliures de la seva herència per a l'obra del convent.

30 de setembre de 1634-Mor sor Beatriz de la Asunción, monja carmelita procedent de Guadalajara per a la fundació del convent de santa Teresa.

7 de desembre de 1640-Isabel Urbina deixa en testament 300 lliures per una llàntia de plata i un odre d'oli a favor de les carmelites de santa Teresa.
31 de gener de 1644- Les carmelites de santa Teresa tenien 652 lliures de dots que decidiren emprar per a passar les habitacions de les monges més a l'interior per tal d'evitar la humitat.
20 de novembre de 1665- Document de la Sagrada Congregació de Bisbes i Regulars prohibint l'entrada de nines per a l'educació i per altres motius en el monestir de monges carmelites de santa Teresa de Palma.

5 de febrer de 1710-Juan Francisco Aragonès, pintor, està en desacord amb allò que vol pagar la priora de les Tereses després d'haver pintat un quadre i el vicari genarl decideix que siguin els sobreposats dels pintors els que estimin el valor de l'obra.

L'any 1786 el convent de santa Teresa disposava de 17 religioses coristes, 3 d'obediència, 1 donat i 1 donada.