CRONOLOGIA BREU DE L'ANY 1425 A MALLORCAAny 1425


           
Any 1425- Pere Terrassa, major és designat a ser lloctinent de l'assessor de governació.
llibre de cor a santa Elisabet
Detall del Llibre de Cor

Any 1425- Referència del Llibre de cor del monestir de santa Elisabet de Palma.
   
Any 1425-En una revisió de comptes surt a la llum que el bàndol dels mallorquins dirigit per Bernat Febrer ha defraudat a la Universitat més de 116.000 florins.

   
Any 1425-En l any M. CCCC. XXV. l estol del rey d arago ana als querquens e bareja la yla, e vengueren a batalla e vence lo Rey, de quen tragueren XIIII. milia animes en sus, de que foren capitans del dit host, don Pedro, germa, del Rey, e Don Faderich Compte de Luna.
   
3 de gener de 1425 - El mercader Bastiano di Bartholo, ciutadà de Mallorca, es queixa dels mals que causa el bestiar dels Torrella en la seva alqueria de Marratxí.
   
Abril de 1425 - Ramon Safortesa, lloctinent reial fa detenir la nau de Joan Ferrer perquè transporta cereals, la qual cosa està prohibida per la situació de fam que pateixen a Mallorca.
   
30 de juny de 1425-Gregori Burgues i de Safortesa, Sallambé, fundà el fideïcomís de Santa Eulàlia (Palma), Son Boronat, Son Bujosa i Son Palmer (Calvià) (Bellido, 1997: 12).
   
1 de juliol de 1425 -Magdalena Santmartí Torrella rep en herència la meitat de la baronia de Santa Margalida.

3 d’agost de 1425 - Absolts Gabriel Jordi, teixidor de lli i llana, el seu germà Pere Jordi, assaonador, i Pere Eimeric de la mort del paraire Guillem Caselles amb el qual es barallaren.(A.R.M. - LR 52 - f. 270)
   
Octubre de 1425 - Els jurats de la ciutat de València acorden de concedir a Alfons IV el Magnànim 1.000 florins per mes si estableix la seva residència durant quatre anys a la seva ciutat.
   
12 d'octubre de 1425-  Lo size del vin e peyta que paguen los juheus habitants en Mallorques fon arrendat per lo dit procurador reyal a hun any qui comensa a XII d.octobre any M CCCC XXV e finirá a XI d.octobre del any M CCCC XXVI present. Cent liures. (AHM- Rebudes 3834 (1426-1428) t. 49)
   
27 d'octubre de 1425- El prior de Bellpuig, Artà i els 8 frares de la comunitat convenen amb Joan Vivot, senyor d'Os (Urgell) el canvi de propietats, de manera que els frares passen a Os i Joan Vivot pren possessió de Bellpuig.
 
   

cap a l'any 1430 a Mallorca ixent