Any 1280

Any 1280-Alfons el liberal ordena el segrest dels béns de Jaume d'Olesa secretari reial.


Any 1280-El prevere Guillem Pagès copia el Llibre de la Presentació.

Any1280 -

Any 1280-Ponç Llovet, castellà de Santueri.

Any 1280-Són jurats:  Pere Satorra, cavaller, Bernat Valentí. Bernat Guillem, Renovard de Malbosc, Ramon Güells i Berenguer Saguardiola.


Any 1280- Una quartera de blat es paga a 9 sous.


10 de febrer de 1280 - Privilegi en favor dels mallorquins de no ser afectats per les composicions del rei Pere i Jaume II sobre les retencions per lleuda i peatge. (Còdex dels Reis, f.66v-68v; 269 v-271).

18 de febrer de 1280 - Jaume II exonera els síndics de la Universitat d'haver de retre fidelitat als pactes contrets amb el rei Pere.(Còdex dels Reis, 74-74v)

Abril de 1280-  Guillerm Cerdà compra a Jaume II la Muntanya del Voltor (devers el Teix).

6 d'abril de 1280- Mor Jacopo Contarini, un mes després de cessar en el càrrec de dogo de Venècia.

17 d'abril de 1280 - Corredors i comerciants tenen l'obligació de pagar un diner a benefici de l'obra de les murades de Ciutat per cada operació que superi la suma de 20 diners (Còdex dels Reis, f.74v-75).

9 maig 1280 - Mor Magnus VI el legislador, rei de Noruega (1263-1280).

12 maig 1280 - Alfons X -en coalició amb el sultà Marini Abu Yusuf i els Banu Ashqilula amb les seves tropes combinades- ataquen Granada.


13 de maig de 1280 - Berenguer Arnau d'Illa, batle i procurador reial, ven a Joan Ripoll el dret reial d'aquest anys sobre els blats de Porreres, Felanitx i Campos per 2.610 quarteres, meitat d'ordi, meitat de forment.

2 de juny de 1280 - Mor Iolanda de Borgonya, comtessa de Nevers


25 de juny de 1280 -Guillem Oliver estableix a Ramon Clar la quarta part de la seva alqueria Algorefa, a cens de 24 quarteres de blat i 40 sous d'entrada.

22 de juliol de 1280 -Roger Bernat III de Foix és vençut a Balaguer per les tropes de Pere el Gran i empresonat

Agost de 1280 -Berenguer Bassa disposa en el seu testament 10 sous per a l'obra de l'església de santa  Maria de Marratxí.

12 d'agost de 1280 - Romeu Santa Coloma estableix a Guillem Canyelles la quarta part d'un rafal situat a l'alqueria Galera per preu de 13 lliures d'entrada,a delme i tasca de pa, vi, lli, canyom.

22 d'agost de 1280-Mor Nicolau III (Giovanni Gaetano Orsini), que havia arribat a papa amb el suport antiangeví.

28 d'agost de 1280 - Pere Nicolau estableix a Bernat Gual la quarta part que té a Algorefa, a cens de 16 quarteres de forment i 50 sous d'entrada.

7 de setembre de 1280 - Bernat Sala fa testament davant Arnau Peris, rector de Felanitx i  nomena
hereva universal la seva esposa Elisèn. Deixa 22 diners a l'obra de l'església de Felanitx; 2 sous als altars de santa Maria, sant Miquiel i sant Martí i  3 sous al rector.

24 d'octubre de 1280 -Guillem Joan ven a Joan Vilasclar un corral i garriga a l'alqueria Galera per 55 sous.

28 de novembre de 1280-Ramon de Vilalta, canonge del Sepulcre i prior de Santa Anna de Barcelona concerta el retorn de les propietats del Sepulcre a Mallorca al rei Jaume II.


5 de desembre de 1280 -L'Ordre del sant Sepulcre ven a Jaume II tots els seus drets i béns a Mallorca.

24 de desembre de 1280 - Pere Guillem i muller Agnès, filla de Pere de Calonge, venen a Bernat Verí un rafal proper a Portocolom, en nom de mestre Joan, paborde de la Seu.