Any 1270

Any 1270-Els jurats són: Pere Torrella, Bernat Valentí, Renovard de Malbosc.

Any 1270- Jaume, Benvinguda i Francesc Blanc, fills de Barceló i Beatriu venen dos obradors a l'alfondec dels hereus de Sagranada.


Any 1270- Arnau Batle compra Coanegra i Canarrossa pèr a l'infant Jaume II.


18 de gener de 1270 - Miquel Serra compra unes cases situades al carrer del Forn de l'Hospital a Pere Gener i la sevo esposa Arsèn d'Almudòver per 24 lliures i mitja reials de València. Confronten amb les cases de Ramon Gros, les de na Roja i les d'en Català.


31 de gener de 1270 - Establiment a Pere de Montsó a un casal a Mancor que abans va ser mesquita.(ACM Pergamí.8276).


El 13 de febrer de 1270 Berenguer Pedrer s'estableix en un obrador de la Plaça de Santa Eulàlia de Ciutat.


9 de març de 1270 - Guillem de Montgrí ven a l'infant Jaume tots els béns que posseia a Mallorca Bernat de Santaugènia.

12 de març de 1270 - Neix Charles I de France, comte de Valois i duc d´Anjou


Dia 14 de març de 1270 el carnisser Abrahim Argenter disposa d'una taula de venda a la Carnisseria Menor de Ciutat.

27 d'abril de 1270 - Mor Ladislas, prelat polonès.

maig de 1270- Pere de Saragossa, cirurgià, i muller Sibília venen a Joan Baldric la meitat de l'alqueria Artana, situada en la porció de Nunó Sanç, al Pla de Catí, per 50 lliures reials de València.

3 maig 1270  - Mor Bela IV, rei hongarès (n. 1206).


24 de juny de 1270 - Entra en vigor el tractat del rei Jaume d'Aragó amb una durada de 10 anys amb l'emir de Tunísia Abou Abdallah El-Moumenin (Miramomeni). El rei acorda la llibertat de comerç, garanteix la seguretat dels súbdits de l'emir dins els territoris de la corona amb la reciprocitat de l'emir respecte dels súbdits del rei Jaume, es compromet a indemnitzar pels mals que es puguin fer als súbdits de l'emir, a impedir qualsevol atac contra els dominis de l'emir i els seus béns, i s'estableixen els imposts a pagar en relació als béns objecte de comerç.

Juliol de 1270 - Teobald II de Navarra surt en creuada cap a Tunis

3 d'agost de 1270 - Mor Jean-Tristan de France, comte de Nevers ,Valois i Crecy, a Tunis.


8 d'octubre de 1270- Ramon Revull s'estableix al rafal d'en Figuera de Felanitx.


31 d'octubre de 1270- En un sínode, el bisbe Pere de Morella estableix que els preveres de la part forana que passin dies a Ciutat s'han de presentar davant seu cada dia "ab capa o ab sobrepelis" i han de participar amb els altres clergues a la missa de la Seu, i si no ho fan podran ser suspesos durant un mes del seu ministeri.

inici
cap a l'any 1275 ixent