Valldemossa

Any 1730 AC- Manufactura metal·lúrgica de Son Matge (Valldemossa)

Any 1000 AC- Espases de Son Matge (Valldemossa)

9 d’agost de 1231 Ramon Guitard obté de Llop Eiximenis una alqueria a Valldemossa.

Dia 22 de març de 1236 Ramon Porter s'estableix a Valldemossa en unes cases i olivar.

29 de novembre de 1247-Eiximèn de Filera obté llicència per a cercar or i plata a Balagay (Valldemossa).

25 de novembre de 1254-S'estableixen a Valldemossa,  Bernat Aiguaviva, Perelada Ferrer i Pere Eymeric.

19 de maig de 1262 -Bernat Sabater compra terres a Valldemossa.

13 d'octubre de 1276-Fundació del Monestir de  la Santíssima Trinitat o de Miramar a Valldemossa.

25 de novembre de 1285-Bernat Ordines, Bernat Sabater, Pere Amar, Pere Pujol,Feliu Mas, Arnau Joan, procuradors de Valldemossa, reten homenatge de fidelitat al rei Alfons.

13 de gener de 1286 - El rei Alfons II d'Aragó es constitueix en patró del convent de Miramar i es compromet a la finalització de l'edifici i al seu proveïment.

28 de març de 1286 - Alfons II d'Aragó ordena a Jaume Castellà que doni 133 lliures i 13 sous al convent de framenors de Miramar.

Any 1287-Maimó Abennono compra censals de l'alqueria valldemossina de Benirecodi.

Dia 5 de gener de 1291- Jaume II d'Aragó, per real cèdula signada a València, confirma una concessió de cinc mil sous als Frares Menors del Monestir de Miramar de Valldemossa.

3 de juliol de 1321- Reial privilegi per a la construcció del palau del rei Sanç a Valldemossa. El seu primer alcaid va ser Martí Montaner.

12 de setembre de 1328- Músics de Valldemossa:Pere Joan,Guillem Joan, Jaume Mestre i Arnau Geronès sonaven la trompeta i Guillem Garau el tambor.

13 de juny de 1350- Guillem Granada de Bunyola ven s'Alqueria d'avall de Biniforani a Guillem Moragues, propietari de Son Moragues de Valldemossa.

28 de gener de 1363-Nicolau Cotoner compra una alqueria a Bartomeu Bosch a Valldemossa.

Any 1369 - Joan Ripoll és el rector de la parròquia. Berenguer Picó és prevere de la mateixa.

Any 1380 - Fra Jaume Badia i fra Guillem Escolà fan vida eremítica a Miramar (Valldemossa).

20 de novembre de 1397  - S'ordena la intervenció del batle de Valldemossa per tal d'evitar els abusos en el tall d'alzines  per a la  construcció de galeres. (BSAL 1895 pàg.279)

24 de juny de 1402 -S'estableixen delmes reials a Deià i Valldemossa en favor de la Cartoixa.

20 d'abril de 1408 - Un privilegi del rei Martí concedeix l'administració del castell de Bellver al prior de la Cartoixa de Valldemossa.

Any 1415- Encàrrec a Nicolau Marçol d'un retaule de tres carrers per a la capella dels mercaders Desmàs de Valldemossa a Sant Antoni de Viana de Ciutat de Mallorques.

24 d'agost de 1415 - S'ordena als jurats de la vila que paguin les 12 lliures que Antoni Mascaró va bestreure per l'obre del portal de l'església.

16 d'octubre de 1428 - Bartomeua Moragues de Valldemossa ven l'alqueria Sa Torre a Bartomeu Desmàs.

Any 1434-El cartoixà de Montblanc Berenguer Roig, és el nou prior dels cartoixans de Valldemossa.

8 de maig de 1446-Consagració de l'altar major de la Cartoixa de Valldemossa.

4 de març de 1467 - Mor el frare predicador Fra Mateu de glànola en el monestir de Trinitat (Valldemossa). Havia arribat de València i després d'intentar instal·lar-se en el convent de sant Domènec va ser arrestat pels jurats´que volien tornar-lo al vaixell d'arribada, però el frare aconseguí escapar.

30 de març de 1467- Enviats per al control de la pesta a Valldemossa,els honorables Gaspar Pont,jurat, Pere Catlar menor i , mestre Berenguer Piquer, metge.

Abril de 1467-Primers senyals de pesta en el monestir de la Trinitat de Valldemossa.

21 de juny de 1474- Fra Berenguer Roig, prior de la Cartoixa de Valldemossa i Gaspar Ferreres, confessor del rei, intenten la concòrdia entre els bàndols i així ho exposen al Consell General.

5 de maig de 1479 -Bartomeu Castanyer i Vicenç Despuig de Sóller contracten amb el donzell Francesc Aixaló fer una síquia de canals de pedra de Santanyí de 700 canes (112 metres ) en el coll de Valldemossa.

Any 1484- S'estableix  a Miramar Mossén Bartomeu Caldentey , doctor en teologia per la Universitat de París, lul·lista, juntament amb Mossén Francesc Prats, poeta i, poc més tard, Mestre Nicolau Calafat impressor, natural de Valldemossa que va instal·lar a Miramar la seva impremta, la primera de Mallorca.


4 de febrer de 1485 - El guixaire llibert Francesc Xarquès és compromet a fer unes obres a l'alqueria que té Francesc Eixaló a l'estret de Valldemossa.(ARM, Prot. T.821, 19v).

6 de desembre de 1492-Ferran el Catòlic fa donació de cases i terres de Miramar (Valldemossa) a Bartomeu Caldentey i Francesc Prats.

16 de maig de 1498- Mateu Moragues Calafat ven part de les cases, hort i terra de Son Moragues (Valldemossa) a Amador i Bartomeu Bauçà de Llucalcari.

Any 1501- Mateu Moragues Calafat de Son Moragues (Valldemossa) estableix el bosc de Sa Beurada al doctor Montanyans.

24 de novembre de 1505 - Dilluns- Pere Torres de Valldemossa es compromet a fer un molí fariner a la possessió que té el ciutadà Felip Pont a Puigpunyent.
   

7 de maig de 1513-Jaume Tomàs compra unes cases amb hort a Valldemossa a Jaume Verger de Llucmajor i la seva esposa Bàrbara , al costat de les cases i l'hort de Bartomeu Ferrà, i també les cases i l'hort de Bartomeu Marimon.

9 d'octubre de 1517- Divendres- Pere Biscaí, picapedrer de Valldemossa pacta amb  Antoni Ramiro, notari, la realització d' unes obres consistents en paredar l'hort de la casa que té a Petra, el coll del pou, les parets d'un galliner i un potal, i altra paret davant la botiga de la calç. La paret ha de tenir una alçada de 15 pams. (ARM, Prot. R-321, 88v-90.).


El 16 de Març de 1521, i per tal d’evitar l’adhesió forana surt un manament contra les reunions i aldarulls. Cridats per Crespí perquè s’adhereixin a la Germania arriben dos jurats de Valldemossa i 200 alaroners, de manera que el virrei es senti obligat a permetre l’elecció de representants a les viles. Li donen 24 hores perquè signi a favor de l’elecció de dos representants “elets” a cada vila.

Any 1527- Estàtua de la dormició de la Verge María a Valldemossa, obra de Joan Salas.

Any 1533- Mor Miquel Oliver, prior de la Cartoixa de Valldemossa, gran adversari dels agermanats.

24 de març de 1537- Mor Mateu Tomàs Creus a Valldemossa, oncle de sor Caterina Tomàs.

29 de març de 1541- Mor Miquel Tomàs Deià,avi de sor Caterina Tomàs de Valldemossa.

30 de setembre de 1552-Saqueig de Valldemossa pels pirates musulmans

Any 1555- Humbert Togores Montanyans i Pere Desjuny compren Miramar (Valldemossa) per 984 lliures mallorquines i la divideixen en dues porcions.

14 d'octubre de 1565- El conflicte per Sa Beurada i la muntanya de Son Moragues (Valldemossa), establerta als Muntanyans acaba després de 65 anys amb la recuperació de la finca per part de Mateu Moragues Julià.

Any 1578 - Estims de Valldemossa-Possessions amb més valor: Pastoritx de Pere Joan Morell i Son Pacs de Nicolau Rossinyol (18.000 lliures), Son Gual de Ramon Gual i Son Maixella de Mateu Puigdorfila (12.000 lliures), Son Puig de Joanot Gual (10.500 lliures), Son Olesa de Bartomeu Olesa i Son Brondo d'Hipòlit Brondo (10.000 lliures); Son Ferrandell d'Antoni Ferrandell i Son Moragues de Mateu Moragues (9.000 lliures), Son Morro de Baptista Brondo (8.000 lliures),possessió de Joan Mas (7.000 lliures), possessió de Gaspar Russinyol (7.000 lliures), Les Parellades d'Agustí Gual i la possessió de Bartomeu Font (6.000 lliures), possessió de Joan Mas, La Baduia de Joan Calafat i la possessió de Bartomeu Mas (4.500 lliures), Sa Coma de Mateu Anglada (4.300 lliures), possessió d'Antoni Poquet (4.000 lliures), possessió de Llorenç Bauçà (3.800 lliures), Son Matge de Joan Mòger i possessió de Joan Mas (3.500 llliures), Lo Gorg de Jan Baptista Despuig (3.300 lliures)Any 1590-Quatre frares de la Cartoixa de Valldemossa són enviat a galeres. Un d'ells perquè va matar de tres punyalades al prior i de dotze al vicari.Un altre frare va
ser condemnat per blasfem, amenaces de cremar el convent, borratxeres, infamador i no observar la regla del convent; un tercer va ser condemnat per apostasia , per haver-se
casat i viure sacriguelament a Nàpols.El quart condemnat ho va ser per concubinat escandalós,per apostasia i per haver robat.

16 de març de 1595 - Bartomeu Morey de Valldemossa encapçala la llista de bandejats i enemics del rei.

Any 1599-Construcció del portal de la Cartoixa de Valldemossa.

Any 1600-Jeroni Roca és el prior de la Cartoixa de Valldemossa.

Any 1609- El mercader Francesc Martí compra Son Mòger (Valldemossa).

Any 1611-Bartolomé Valperga, nou prior dels cartoixos de Valldemossa.

30 d'abril de 1615-Mor el cartoixà de Valldemossa, Bartolomé Valperga.

Any 1623- Refectori i trona de la Cartoixa de Valldemossa. La campana, feta el mateix any costa 50 lliures.

Any 1626-El paviment de l'església de la Cartoixa de Valldemossa costa 230 lliures, 10 sous i 2 diners.

5 de març de 1634 - Mateu Moragues Pont de la Terra compra a Valldemossa una casa i hort (Lo Saller) a Nicolau Maguer i la seva esposa Joana Escanellas.

22 de maig de 1639- Nicolau Calafat , Rafel Mieres i Antoni Sales , de Valldemossa, elegits a sac i sort per a servir al rei a Menorca. Cobraran 30 lliures cadascun, pagats pels veïns.

20 d'agost de 1642- Mateu Moragues Pont de la Terra compra les cases conegudes com Son Ronqueta (Valldemossa).

L'any 1652 Francesc Brondo tenia Son Morro a Valldemossa.

Any 1652- Moren 22 persones de pesta a Andratx, 18 a Santa Maria del Camí (Fossar al camí de S'Arboçar vora Can Salvà) , 24 a Lloret, (enterrades a Binitaref),  53 a Bunyola, 18 a Santa Eugènia, 23 a Sencelles, 4 a Calvià, 55 a Llucmajor (enterrades al fossar de Son Sord), 38 a Muro,  370 a Petra, 82 a Valldemossa, 95 a Esporles, 95 a Selva, i altres 95 a Campanet.

25 de febrer de 1665- Joan Armengol ven als cartoixans de Valldemossa una porció de Son Reus (Palma), en alou reial, devora la Rota Llarga, per preu de 200 lliures.

10 d'octubre de 1676 - Antoni Moragues Llabrés d'Almedrà ven a Miquel Mas les cases de Son Ronquetó (Valldemossa).


8 de maig de 1681- Es reuneixen els consellers de Valldemossa. El batle és Gregori Calafat. Son: Barthomeu Calafat del Cami, Joan Esteras, Gregori Calafat, jurats lo present any de dita Vila; Jordi Canals, Joan Boscana, Matheu Torres, Jaume Salva, Barthomeu Homar, Francesch Calafat, Michel Company, Sebastià Mas, Michel Joan, Joan Calafat de Barthomeu, Joan Bauça de Michel, Jaume Company, Vicens Joan, Jaume Mas de Barthomeu, Antoni Mercant, Antoni Simo del Hort, Barthomeu Bauça hereu, Joseph Salva, Guillem Canals, Jordi Torres menor, Gregori Mas de la Torra, Joan Mercant, Pere Homar de Pere, Barthomeu Morey fuster, Antoni Mulet menor, Domingo Torres del muli y Lluch Farra concellers ordinaris y extraordinaris.

7 de març de 1691 - Mor el clergue beneficiat de la parròquia de Valldemossa, Jeroni Berard Cotoner que és enterrat a sant Francesc.

19 de febrer de 1696 - Mateu Moragues Estade propietari de Son Moragues de Valldemossa compra per 900 lliures una casa en el carreró del Call (Pare Nadal) al costat de la seva a mestre Francesc Santceloni, fuster i a la seva esposa Catalina Bosch Isern, i la reconstrueix i adjunta a la seva.

11 d'agost de 1700- Mateu Gual i Pueyo hereda Son Gallard (Valldemossa).

27 d'agost de 1700-En la revista de tropes de Valldemossa es contabilitzen : 268 peons y 6 cavalls y vistas ditas monitions y ragonegudas aquellas se ha trobat haverhi un quintar vuitanta sinch lliuras pólvora de monitio, balas de diferents calibres tres quintars tres lliuras. Pedras fogueras 305 . Quatre spingarts ab tots los adrecos y cavallets. Corda y metxa 183 lliuras.

Dilluns dia 29 de novembre de 1700 -Canta lo P. Prior (de la Cartoixa de Valldemossa) la Misa Conventual,la qual acabada, despullat de la casulla, anà ab creu alçada, al cor dels frares, ahont estava sobre el llit de mort un baul cubert ab lo drap, ab sis blandons als costats. Al altar major cremaren sis llums y quatre al cor dels frares. Alli se cantaren los tres responsoris ab las oracions acustumades antes de anar enterrar lo mort, ministrant aygua beneyta y encens.

Any 1707-Jaume Llull cobra per un retaule fet per a l'ermita de la Santíssima Trinitat de Valldemossa.

22 d'abril de 1712 - Mor Mateu Moragues Estadé, propietari de Son Moragues (Valldemossa) i és enterrat en el sepulcre familiar a sant Domingo.

16 de setembre de 1724 - El rector de Valldemossa Antoni Pallisser es queixa de la designació feta del vicari de Deià i de l'obligació que li han generat de pagar 50 lliures anuals al nou vicari.


25 de juny de 1736- Mor Francesca Villalonga Dameto, esposa d'Antoni Moragues Custurer, propietari de Son Moragues (Valldemossa).És enterrada en el sepulcre dels Moragues a sant Domingo.


19 de març de 1748 - Mor Mateu Moragues Villalonga de Son Moragues (Valldemossa) que és enterrat en el sepulcre familiar a sant Domingo.


24 de febrer de 1767 - Boda d'Antoni Moragues Custurer de Son Moragues (Valldemossa) i Maria Teresa Comelles Villalonga.

Any 1778- Segons la relació del bisbe Rubio Benedicto, Felanitx té 6801 habitants, Sóller 6673 (1059 a Fornalutx) , Manacor 6580 (617 a Sant Llorenç), Llucmajor 5431, Pollença té 4454 habitants, Andratx té 3982 habitants,Sineu 3880 (584 a Lloret) , Selva 3768 (674 a Mancor) , Muro 3680, Inca 3289, Sencelles 3271, Porreres 3228, Artà 3006,Alaró 2862,  Santanyí 2842, Santa Maria 2698 (1155 a Santa Eugènia) , Esporles 2621,  Petra 2529, Santa Margalida 2487 (807 a Maria) ,  Campos 2375, Sa Pobla 2347, Algaida 2074, Montuïri 1939, Sant Joan 1647, Bunyola 1526, Puigpunyent 1500, Campanet 1477, Calvià té 1457 habitants, Valldemossa 1233, Marratxí 992, Deià 828, Alcúdia 412 i Escorca 245.

Habitants segons el cens de Floridablanca: Any 1787- Felanitx té 7010 habitants, Manacor 6957 (Sant Llorenç inclòs) ,Llucmajor 6716, Sóller 5973 (amb Fornalutx inclòs) , Artà 5256, Pollença té 4424 habitants, Andratx té 4002 habitants, Muro 3588 (Castell Llubí inclòs) ,Sencelles 3212 (Costitx inclòs), Inca 3185, Sineu 3162 (amb Lloret inclòs) , Esporles 3125 (inclosos Banyalbufar i Establiments) , Porreres 3036, Santa Margalida 3020 (amb Maria) , Alaró 2985 (inclòs Consell), Algaida 2832, Selva 2774 (amb Mancor inclòs) , Santanyí 2803, Campos 2539, Petra 2530 (inclosa Vilafranca), Campanet 2507, Santa Maria 2290 (amb Santa Eugènia) , Sa Pobla 2167, Montuïri 1745, Puigpunyent 1675 (Estellencs inclòs), Bunyola 1553, Sant Joan 1498, Calvià té 1458 habitants, Valldemossa 1389, Marratxí 1051, Alcúdia 938 Deià 804, i Escorca 243.

Any 1789 Jeroni de Berard diu que a Valldemossa no hi ha  més molins de vent que el dels cartoixans i aquest està abandonat.

5 d'agost de 1790 - El rei Carlos IV titula José Ignacio Ferrandell Gual-Moix, marquès de la Cueva, en relació a la "Cova" de Valldemossa.

24 d'agost de 1797 - Mor Antoni Moragues Custurer, propietari de Son Moragues (Valldemossa) i és enterrat a la parròquia de Valldemossa.

Maig de 1808- Avalots a Muro : assalt a la casa del batle reial i incendi de la casa de l'exactor d'impostos. També es produeixen avalots a Sa Pobla, Valldemossa, Sineu i Llubí.

12 de juliol de 1811 - Boda d'Ignasi Moragues Comelles, hereu de Son Moragues (Valldemossa) i capità d'húsars amb Maria Mata Magarola a Vic.


12 de juliol de 1847 - Mor Lluis Moragues Comelles, hereu de Son Moragues (Valldemossa). Morí fadrí perquè els seus pares s'oposaren a que es casés amb la filla d'Antònia Esteva, collidora d'ametles de Solleric, encara que el seu pare era cavaller de Calatrava: Pere Joan Morell Vallès.

9 de juny de 1850- Mor Pere Jeroni Alemany Hurtado de Mendoza, propietari de Cala Major, Carrutxa (Sant Joan), Son Reus (Algaida), Son Lleter (Ciutat), i de Son Brondo (Valldemossa). Tenia el casal familiar en el carrer de la Rosa Alta de Palma.

15 de maig de 1851-Un terratrèmol fa caure una torreta de la Seu i afecta a la torre de l'Àngel,  Sant Francesc i el Socors. Es fa sentir especialment en el pla de na Tesa i a sant Marçal, però també a altres llocs com Banyalbufar, Valldemossa i Sóller.

25 d'abril de 1868, Pere Caro i Álvarez de Toledo arrenda Son Espanyolet a Miquel Canyelles Nadal, de Valldemossa, durant set anys al preu de 900 lliures mallorquines a pagar en tres parts de 300 lliures  a l’inici de cada quadrimestre.


Febrer de 1891- En les eleccions resulten elegits tres candidats liberal conservadors , el Comte de Sallent, el Comte de San Simón i Joaquim Rovira i dos liberal fusionistes ,Antoni Maura i Pasqual Ribot. Els carlins van presentar Jordi San Simon, el marquès del Reguer i Josep Quint Zaforteza. Obtingueren 13.000 vots , i la majoria a Costitx i Pollença. Els carlins obtingueren la segona posició en vots a Muro, Lloseta, Selva, Bunyola, Estellencs, Llucmajor, Puigpunyent, Sóller, Valldemossa, Artà, Petra, Vilafranca i Sant Llorenç.Any 1910- Sant Joan té 2.470 habitants, Valldemossa, 1.683.

Any 1912 - Inici del subministrament d'energia elèctrica, per iniciativa de la companyia «Sociedad Eléctrica de Valldemossa», de Joan Lladó Estaràs.

Any 1920- Valldemossa té 1.767 habitants.

Any 1928 - El batle de Valldemossa és Antoni Llorens Clariana, el secretari de l'ajuntament, Francesc Vidal Canals, el jutge era Antoni HomarRibas, «Cameta», el fiscal, Jaume Cruellas
Verger «de sa Coma».Any 1930-  El terme d'Algaida és habitat per 4.096 persones. Sant Joan én té 2.351; Valldemossa, 1.612. Pollença arriba als 8.771 habitants, Bunyola als 2.587 i Manacor als 15.756

21 de novembre de 1951- Cauen 210 litres d'aigua de pluja per metre quadrat a Son Mas (Valldemossa) i 183 a Puigpunyent

Any 1955 - Palma té 145.142 habitants; Alaró, 3729,; Alcúdia 3.335; Algaida 3.847; Andratx 4.033; Artà 5.407; Banyalbufar 646; Binissalem 4.094, Búger 1.034;Bunyola 2.549; Calvià 2.356; Campanet 2.645; Campos 6.413; Capdepera 2.946; Consell 1.774; Costitx 1000; Deià 450; Escorca 406; Esporles 2.758; Estellencs 466; Felanitx 11.910; Fornalutx 620; Inca 12.926; Lloret 1.005; Lloseta 2.778; Llubí 2.491; Llucmajor 9.877; Manacor 19.024; Mancor 950; Maria 2351; Marratxí 5.041; Montuïri 2.809; Muro 5.982; Petra 4.653; Sa Pobla 9.973; Pollença, 8.868; Porreres, 5.011; Puigpunyent 1.034; Ses Salines 1.963; Sant Joan 2.253; Sant Llorenç 3.717; Santa Eugènia, 1.040; Santa Margarida, 4.161; Santa Maria 3.090; Santanyí 5.293; Selva 3.290; Sencelles 2.312; Sineu 3.384; Sóller 9.568; Son Servera 2.514; Valldemossa 1.146; Vilafranca, 2.741.

9 d'octubre de 1957-Plouen 82 litres per metre quadrat a Algaida, 151 litres a Son Mas (Valldemossa),i 165 a Puigpunyent

Any 1965 -Una empresa filipina proposa la construcció d'un funicular que faci el trajecte des del port de Valldemossa a Valldemossa i al Teix.

14 de gener de 1978 - Plouen 230 litres d'aigua per m2 a Esporles,127 a Banyalbufar,70 a Binissalem,190 a Bunyola, 200 litres per m2 a Son Pacs (Valldemossa) i 174 a Son Nét (Puignpunyent), 225 litres per m2 a Biniforani,210 a Raixeta.

9 de febrer de 2005 - Terres esbaldregades cauen en el jaciment arqueològic de Son Matge.

16 de juny de 2007 -  Jaume Vila, candidat de "La Valldemossa que Volem", nou batle amb el suport del GIV i UM.Jaume Vila (VV) serà batle dos anys; Francesc Mulet (UM), un i Nadal Torres (GIV), durant el darrer.

30 de juliol de 2007 - Mor Josep Coll Bardolet.

8 de desembre de 2007 -Els promotors de la urbanització de Chopin, a Valldemossa, reclamen 300 milions d'euros en concepte de compensacions econòmiques si la Llei de mesures finalment estableix la protecció de la zona