CRONOLOGIA BREU DE L'ANY 1625 A MALLORCA

 

Any 1625:Miquel Bestard

      Any 1625

Any 1625-Inidi de la construcció de l'església de sant Llàtzer i sant Roc a santa Catalina.

Any 1625 -Ramon Gual, cavaller, estableix a favor de l’hostaler Miquel Pou l’hostal de Son Gual (Palma),situat a les costes d’Algaida, confrontat amb Xorrigo i el Rafalet

Any 1625 - Joan Mesquida Romaguera de Felanitx és nomenat oïdor de la Reial Audiència.

gener de 1625-Construcció del campanar del convent del Carme i de la capella del santíssim amb suport del Col·legi de la Mercaderia..

El 22 de febrer de 1625 un llamp afecta una torre de la Seu davant el Palau.

24 de febrer de 1625- Mor Aina Clara Torrella, filla bastarda d'Alfons Torrella, sense haver aconseguit la solució del plet que havia interposat en reclamació de la meitat al menys de l'herència de Coanegra.

7 de març de 1625 - Joan Sureda Fornos obté l'ofici de batle de la Ciutat de Mallorca. (Arxiu de la Corona d'Aragó, Registre 250, f.171)

1 de maig de 1625- Desfila davant el virrei a Alcúdia la cavalleria formada per el capità Andreu Canyelles, Joan Jaume del Arboçar, Antoni,Gabriel i Miquel Canyelles, Antoni Borràs, Antoni Fiol, Antoni Campins, Sebastià Crespí, Bartomeu i Pere Bibiloni.

12 de maig de 1625- Beatriu Morell Cavalleria, filla de Jaume Morell de Pastoritx, en el seu matrimoni amb Mateu Espanyol aporta una dot de 5000 lliures.

22 de maig de 1625 - És elegit batle de Calvià Joan Torres i consellers Joan Bosch, Joan Palmer, Joan Moragues Agustí i Pere Comallonga, Antoni Mir i el clavari Nicolau Mir.

1 de juny de 1625-Mor Bartomeu Binimelis, flassader de Ciutat.

3 de juny de 1625- El Col·legi de la Mercaderia aporta 15 lliures per al cost del portal principal de santa Eulàlia i la torre que es construeix.

23 de juny de 1625 _ Benedicció de l'oratori del convent de l'Olivar.

23 de juny de 1625 - Benedicció de l'església de la Concepció. 

2 de juliol de 1625 - Gaspar Feliu és nomenat alcaid de la presó de la Ciutat de Mallorca (Arxiu de la Corona d'Aragó, Reg 250, F.226)

2 de juliol de 1625- Antoni Mesquida Romaguera és nomenat oïdor de la Reial Audiència.

14 de juliol de 1625- Jaume Blanquer comença la traça del retaule de Lluc per un preu a pagar de 500 lliures.

25 de juliol de 1625- Joan Mateu Marimon nou rector de Monti-sion.

14 de setembre de 1625 - Jo Jaume Blanquer sculptor fas testimoni com lo señor Antoni Carbonell preuere a pagat xexanta y tres lliuras sinch sous y dos dines dich 63 II. 5 s. 2 d. so es a Joan Denús alias mavat de Santenii y a Guillern Oliver de dita villa per lo trencar y aportar a mar a caragador tretza dotzanas de pedra de diuersas midas, vint y nou lliuras y deuuyt sous so es lo trencar de la pedra a 24 sous la dotzana y lo port de dur a caragador a 22 sous la dotzana y mes dues lliuras per ajuda de costa per lo astraordinari de las pesas grans. Mes a pagat a mestre Miquel Garcia per lo port de la dita pedra de dur de Santeniy an al moll vint lliuras sinch sous y dos que es a 11 reals castalans la dotzana. Mes a pagat sis lliuras deset sous y sis dines per lo port de aquella desdel moll fins a Sta. Magdalana y mes tres lliuras quatra sous y sis d. per la manjua a Santeniy de carates y trencados y mia an Santenii y de mossen Antoni Rossello an Santeniy, que totas ditas partidas après juntas fan dita suma de xexanta tres lluras sinch sous y dos dines la qual pedra a de servir per la asersa pagat dit diner an presencia mia fas lo present vuiy a 14 de setembra 1625.

8 d'octubre de 1625-Jaume Blanquer compra a Palma a Nicolau Espanyol dues vigues per a les obres de Lluc.

15 d'octubre de 1625- Quitèria Ballester, heredera dels Torrella després de la mort de la seva neboda Pràxedis Torrella Ballester, ven 10 quarterades de terra a Pere Vich entre el creuer d'en Borrasset i el camí del Reguer  o de Robines.

Any 1625-Quitèria Ballester ven sis parcel·les de terra que sumen 53 quarterades i 3 quartons.

Any 1625-Andrés Bravo, canonge de Sigüenza, inquisidor de Mallorca.

26 d'octubre de 1625-Sor Onòfria Torrellona, priora del convent de la Concepció del Puig de Pollença diu que el convent té llocs en perill d'enderrocament que es poden salvar amb estreps. El Col·legí de la Mercaderia aporta 20 lliures a l'obra. 27 d'octubre de 1625- Contracte entre Joan Antoni Oms, fra Pere Mesquida, prior de sant Domingo i fra Pere Moranta per a la realització del retaule del Roser per un preu de 722 lliures.

2 de novembre de 1625- Mor Ramon de Berga.

      

     


segueix