CRONOLOGIA BREU DE L'ANY 1575 A MALLORCA

 

 

 

Adoració dels reis

Adoració dels reis

Any 1575


Any 1575-Mateu López pinta "La Circumcisió" que ara és a l'oratori de Ruberts.

8 de gener de 1575 - Joan Reixac és empresonat per la Inquisició.

11 de febrer de 1575- El rei accepta la reducció a delme pla de l'Ullastrar i Rossells (Manacor), que són de Jeroni Andreu, peruè són terres primes de vorera de mar i tenen el perill de la pirateria dels moros (Reial Patrimoni -63. f. 199 v)

23 d'abril de 1575-«A 23 Abril 1575 fonch proposat que dins pochs dies se aguardave Su Alteza el Señor D. Juan de Austria se li havia de fer recibiment y un present y ja se havia feta prevencio de sercar y comprar 50 moltons, 25 vadellas, 10 galls de la India, 100 parells de gallines, 100 parells de pollastres, 12 qs. formatje, 100 cortans de oli y 25 qras. xexa, y fonch determinat que fos pagat de bens de la ciutat y q u e si a ses Magnificencias apparexera afegir mes alguna cosa que offegescan.»—Act. del G. i G. Consell.

16 de juny de 1575- Bartomeu Castanyer, prevere de Sóller diu que Joan Palou, fadrí, que és propietari d'olivars,cases,bestiar i oli, amb béns estimats en 5 o 6 mil lliures, vol casar-se amb Margalida Palou de Comasema, de la qual és familiar en tercer grau de consanguinitat  i per això demana dispensa. Tot i que aquesta no disposa de dot perquè el seu pare Joanot s'ha vist molt afectat per les incursions dels pirates musulmans. No hi ha dones que vulguin habitar a Sóller per por als moros que han atacat Tuent, propietat de Palou, i que sovint es mouen entre Sa Calobra on prenen aigua i bestiar i la Dragonera.

5 de juliol de 1575-Testament de Gaspar Miralles que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc baix les columnes en el vas dels Miralles.

11 d'agost de 1575- Jo Mateu Gaylart, pintor, e rebut de mosson Jaume Nicolau, un deis obrés de Santa Aulària, quatre liures y són porrata de una figura de Sant Pere e feta per dita asgleya. (santa Eulàlia, Llibre de l'Obra, 1573-77, f 62)

1 de setembre de 1575 - Felipe II declara la suspensió de pagaments dels interessos del deute públic de Castella.

12 de stembre de 1575 - El bisbe Vic i Manrique ordena que es commemori la concepció de Maria a totes les esglésies i convents.

11 d'octubre de 1575 - Mor a Lluc on és enterrada  Jerònia de Berard Palou, viuda primer d'Agustí Gual Desmur Santmartí, i després, del seu cosí Jaume Palou de Torrella.

5 de desembre de 1575 - Yo Mateu López, pintor, major de dies, otorc aver rebut del senyor m.° Jaume Nicolau, un dels obrés de Senta Eulària, sinc lliures e són portat de quinse lliures man de dar per lo pintar de una figura e pintat en un taulell a de servir
per lo retaule del altar major de la figura de Sent Pau, y per que és veritat fas
lo present de mà mia. (A. P. Sta. Eulària. Llibre de la obra 1573-1577, f.° 63.)

24 de desembre de 1575- El bisbe Joan Vich i Manrique restitueix el cant de la Sibil·la.any 150 a Mallorca ixent