Safortesa, Çafortesa, Zaforteza

Antonio Zaforteza Villalonga (1936), (1957), militar d'artilleria. Formà part del tribunal repressor franquista en la causa 978
Carmen Zaforteza Musoles, casada amb Jaime de Oleza Bestard
Carmen Zaforteza Sureda, comtessa d'Olocau (1896) (1914)
Caterina Safortesa Togores "la Gran Cristiana", partidària de l'absolutisme carlista (18741874)
Cecília Çafortesa (1747)
Concepción Zaforteza Fontes
Cristina Zaforteza Fortuny (2011), directora general de la batlia de Palma (PP)
Diego Zaforteza Musoles (1937)
Gaspar Safortesa (1460)
Gregori Safortesa Tagamanent (1598), canonge i regent.
Isabel Safortesa Sureda de Santmartí (1699)
Jerònia Zaforteza Morro, comtessa de Formiguera, enterrada a sant Domènec (1771)
Jerònia Safortesa Tagamanent Sant Joan, enterrada a sant Domènec (1713)
Joaquín Zaforteza Sureda
José Zaforteza (1856)
Joaquín Zaforteza Zaforteza (1936)
José Zaforteza Calvet (1927) copropietari d'Alfàbia.(1992) (1995)
Mariano Zaforteza Calvet (1964
José Zaforteza Delgado, conseller d'Endesa (2001),copropietari d'Alfàbia
José Zaforteza Montaner (1975), marquès de Tremolar (Son Tèrmens)
José Zaforteza Musoles (1934) Son Molines Vell
José Zaforteza Orlandis (1933)
José Zaforteza Sureda,  (1936), voluntari de la Divisió Azul (1941), marquès del Verger (1958)
José Fco. Zaforteza Villalonga  (1936)
Juan M. Zaforteza Sureda (1936)
Lleonard Safortesa, bandoler dels Canavall. (1606)
Luís Zaforteza Fontes
Luís Zaforteza Villalonga, marquès del Verger, Unión de Derechas, CEDA,  (1931) (1932) (1936), (relacionat per Pons Bestard amb les "tretes" i assassinats nocturns de republicans.
Margarita Zaforteza Fontes
Maria Zaforteza Morro, enterrada a sant Domènec (1754)
Maria Josefa Zaforteza (1816)
Maria Paz Zaforteza Fontes, casada amb Juan Massanet Moragues
Mariano Zaforteza Crespí de Valldaura (1891)
Mateu Çafortesa (1494)
Mateo Zaforteza Crespí de Valldaura (1891) casat amb Purificación Musoles i després amb Maria Paz Fontes (1927)
Mateo Zaforteza Musoles (1936) (1939)
Mateu Safortesa-Tagamanent (1522)
Pascual Zaforteza Villalonga (1936)
Pere Safortesa, sepulcre a sant Francesc (1305)
Pere Çafortesa (1372)
Pere Safortesa (el jueu Alaffin Cohuen, devers Torre de l'Amor 1391)
Pere Zaforteza Verí, oficial del Sant Ofici (1661)
Pere Antoni Çafortesa (1581) (1593), propietari d'esclaus
Pere Antoni Safortesa, bandoler dels Canavall. (1606)
Pere Antoni de Safortesa  (1699)
Pere Antoni Safortesa Serralta (1558), comprador de Can Fortesa en el carrer de la Concepció.
Pere Zaforteza Sunyer, Dameto, Moix (1680)
Pere Joan Çafortesa, lloctinent del virrei Gurrea, adversari dels agermanats (1519) (1521)
Pere Ramon Zaforteza Fuster, comte de Formiguera (1635)
Pere Ramon Zaforteza Uniç (1430)
Raimundo Zaforteza Fortuny (2008)
Ramon Çafortesa (1405), (1425) bandoler
Ramon Safortesa, jurat en cap (1440)
Ramon Zaforteza, enterrat a sant Francesc (1342)
Ramon Burgues Safortesa Pacs Fuster, comte de Formiguera (comte Mal) (1681)
Ramon Zaforteza Villalonga (1637)

Sagranada, Çagranada, Zagranada

Banys d'en Granada (1302) (1465)
Carrer de Sagranada (Ciutat) (1881)

Bernat Sagranada (1232), alqueria Hamior (Ciutat de Mallorques) (1248)
Ferrer de Sagranada (1246)
Guillem Granada, de S'Alqueria d'Avall (Bunyola) (1350)
Jaume Sa Granada (1271)
Jaume Sagranada (1336)
Jaume Sagranada (1417), molí en el carrer dels Oms
Joan Sagranada, conseller (1401)
Joan Çagranada, paraire (1507)
Lluís Sagranada ( el jueu Jahiha Natiar, 1391)

Zanglada, Sanglada, Çanglada

Bernadí Anglada, enterrat a sant Francesc (1634) , Vivia aprop de Cort.
Beatriu (Z)anglada Puigdorfila, marquesa del Reguer, enterrada a sant Domènec (1768)
Bernat Sanglada (1521)
Elionor Anglada, enterrada a sant Francesc (1620).Vivia en el carrer de sant Jaume.
Elisabet Anglada Berga , enterrada a sant Francesc -(Portella, 1596)
Elisabet (Oms) Anglada, enterrada a sant Francesc (1648)- ( Vivia a la Portella).
Francesc Sanglada, conseller per l'estament militar (1479)
Francesca Sanglada , muller del difunt Antoni Galiana,  estableix en emfiteusi a Jordi de Santacília l'alqueria de Casa Blanca en el Pla de sant Jordi (1517)
Gaspar Sanglada (Montornès), sepulcre a sant Francesc (1462)
Jaume Sanglada Sanglada (1642) (1651)
Joan Anglada, mort a sant Domènec pels agermanats (1522)
Joan Anglada, enterrat a sant Francesc (1636). Vivia a Cort.
Joana Anglada Valentí, sepulcre a sant Francesc (1589).Vivia a la Portella.
Joana Sanglada Sunyer (1645)
Joanot Sanglada, enterrat a sant Francesc (1608), Vivia en el carrer de sant Jaume
Margarida Anglada Fortesa, enterrada a sant Francesc (1597).Vivia davant sant Domènec.
Mateu Sanglada, sepulcre a sant Francesc (1446)
Mateu Sanglada, sepulcre a sant Francesc (1472)
Miquel Sanglada Valentí (1645)
Nofre Anglada, enterrat a sant Francesc (1608).Vivia en el carrer de sant Jaume.
Onofre Sanglada (1640)
Pascual Felipe Zanglada Ballester (1836),comte d'Aiamans
Pere Anglada, enterrat a sant Francesc. (1621) Vivia devers el Sepulcre.
Ramon Zanglada Fortuny (1690)
Unissa (Anglada) (Za)Forteza, enterrada a sant Francesc en el vas dels (Z)anglada.Vivia a l'Almudaina.

Sanoguera, Çanoguera, Zanoguera
Sanoguera
Bastió de Sanoguera (1606) (1645) (1718)

Antoni  Zanoguera Garcias, comunista .Afusellat pels franquistes en el Fort d'Illetes (1937)
Antonio Zanoguera Rubí, batle de Llucmajor ( Alianza Popular, partit que fundà el franquista Fraga) (1985)
Ferran Çanoguera, virrei (1595) (1600) (1602) (1603) (1604)
Rafel Sanoguera de Llucmajor (1521)

Manuel Zapata López , promotor immobiliari, soci d'Eugenio Hidalgo (2004)
Gonzalo Zarranz Mariana, (1929) auditor militar de guerra al servei de la dictadura de dreta, responsable de l'oficina de incautacions, que justificà la mort del capellà Jeroni Alomar (1936) (1937)
Alfonso de Zayas Bobadilla, Unió de Dretes (1932)  Falange (1936) (1938) (1970)