CONTRACTES TEMPORALS


Què són?

Bàsicament són un instrument de l'empresari per a reforçar la seva autoritat a l'empresa, en tant que no agarenteixen cap seguretat en el treball a mitjà tèrmini, i possibiliten una major explotació de la gent assalariada.

Aquests representen una reducció de costs laborals derivada de la manca de promoció interna , de l'estalvi de despeses d'antigüitat, i d'una indemnització de mínims (8 dies) per a compensar la pèrdua del lloc de treball.

Allò més penós és que molts d'aquests contractes s'han imposat amb el concurs de persones que es diuen sindicalistes i d'esquerra i que evidentment no ´ho són.

 


Els contractes de durada determinada tenen una durada definida en el temps. Si bé
no sempre se sap la data exacta d’acabament, aquest es concerta per part de l'empresari  amb voluntat de temporalitat.


Contracte per obra o servei


Què és? És un tipus de contracte que se celebra per a la realització d’una obra o
servei determinat, amb substantivitat pròpia dins de l’activitat de l’empresa, que no
formi part del cicle productiu normal o permanent de l’empresa.


Forma i contingut: Només es pot formalitzar per escrit. En cas d’incompliment
s’entén indefinit i a jornada complerta, a menys que es demostri el contrari.
Cal especificar i identificar suficientment, amb precisió i claredat, quina és l’obra o
servei que en constitueix el seu objecte. El conveni pot establir quins són els
treballs amb substantivitat pròpia dins l’activitat normal de l’empresa susceptibles
d’ésser realitzats sota aquesta modalitat contractual.
Jornada: Es pot realitzar tant a temps complet com parcial.
Durada: La seva durada sempre es determina pel temps necessari per realitzar
l’obra o servei encarregat. Si el contracte fixa una durada concreta, aquesta és
merament orientativa. Ja extingit el contracte, aquest no admet cap pròrroga.
Extinció: Si el contracte té una durada superior a un any, l’empresari t’ha de
preavisar amb 15 dies d’antelació a la data d’extinció del mateix, lliurant-te
simultàniament una proposta de liquidació i quitança.
L’extinció d’aquest contracte per fi de l’obra o servei dóna dret al treballador a
rebre una indemnització econòmica de la quantia fixada al conveni o normativa
específica. A manca de pacte, aquesta ha de ser com a mínim de 8 dies de salari
per any de servei.
ALERTA! Aquesta indemnització no s’aplica a les extincions dels contractes celebrats abans del 4 de març de 2001, que es regeixen per les disposicions vigents a la data en què hagin tingut lloc.
ATENCIÓ! Si a la fi de l’obra o servei continues en el treball sense que
cap de les parts hagi enunciat l’extinció del contracte, aquest es considera indefinit.


Contracte eventual per circumstàncies de la producció


Què és?

És un contracte que se celebra per atendre les exigències puntuals del
mercat, una acumulació de tasques o un excés de comandes dins l’activitat normal
de l’empresa mentre durin aquestes circumstàncies.

Forma i contingut: Es pot formalitzar verbalment o per escrit. Si dura més de 4
setmanes ha de ser forçosament per escrit. Alhora, cal especificar amb precisió i
claredat la causa o circumstàncies que el justifiquen i determinar-ne la durada.
Jornada: Es pot realitzar tant a temps complert com a temps parcial.
Durada: Té una durada màxima de 6 mesos dins un període de 12.
Per conveni sectorial, es pot modificar la durada màxima i el període dins el qual es
pot realitzar en atenció al caràcter estacional de l’activitat en què aquestes
circumstàncies es puguin produir. En aquest cas, el període màxim en el qual es pot
realitzar és de 18 mesos, i la durada del contracte no pot superar les ¾ parts
d’aquest període de referència establert ni els 12 mesos.
Si s’ha pactat un període inferior a 6 mesos, pot ser prorrogat en una sola ocasió, i
amb el límit del temps màxim. Si transcorregut aquest temps no es denuncia
l’extinció, es prorroga automàticament fins a la durada màxima.
Extinció. Si el contracte té una durada superior a un any, l’empresari té l’obligació
de preavisar-te 15 dies abans del dia de l’extinció i lliurar-te simultàniament una
proposta de quitança.
A la fi del contracte tens dret a una indemnització econòmica de la quantia fixada al
conveni o normativa específica. A manca de pacte, la indemnització ha de ser
equivalent a la part proporcional que resulti d’abonar 8 dies de salari per any de
servei.
ALERTA! Aquesta indemnització no s’aplica a les extincions dels contractes celebrats abans del 4 de març de 2001, que es regeixen per les disposicions vigents a la data en què hagin tingut lloc.


Contracte d’interinitat (substitució)


Qué és?

Podem distingir dues classes de contracte d’interinitat o substitució:
- Ordinari: Se celebra per substituir un treballador amb dret a reserva del lloc de
treball, reconegut per llei o acord.
- Específic: Se celebra per cobrir un lloc de treball mentre dura el procés de
selecció externa o promoció interna per la cobertura definitiva de la vacant.
Forma i contingut: Ha de constar per escrit, indicant el nom del treballador
substituït i la causa de la substitució. També ha de constar si el treballador
contractat ha d’ocupar el lloc del treballador substituït o el d’un altre, que ha de
passar a cobrir el lloc vacant.
Durada: Depèn del tipus de contracte. Si s’ha celebrat per substituir treballadors
amb dret a reserva del lloc de treball, ha de durar mentre el treballador substituït
tingui aquest dret. En els contractes destinats a la cobertura d’una vacant mentre
dura el procés de selecció, la durada màxima és de 3 mesos.

Extinció: El contracte d’interinitat s’extingeix quan es dóna una de les següents
circumstàncies:
• Es reincorpora el treballador substituït.
• Venç el termini que aquest tenia per reincorporar-se.
• S’extingeix el dret de reserva del lloc de treball.
• Han transcorregut 3 mesos en els casos de processos de selecció.


ATENCIÓ! Si es dóna cap d’aquestes circumstàncies i el treballador continua
prestant els seus serveis, el contracte es converteix en indefinit. Les parts no tenen
necessitat de preavisar l’extinció i, arribat el moment, el treballador no té dret a
cap indemnització.