L'economia mundial desequilibrada

 

Michel Husson

 

Font:Inprecor


Els anys 2000-2001 van marcar un gir, reduint a poca cosa les esperances dipositades en la generalització dels beneficis de la « nova economia » i de la « exuberància irracional » dels mercats financers. Certament, Estats Units va tenir èxit en minimitzar l'amplitud de la recessió però va sortir al preu de nous desequilibris, mentre que Europa s'enfonsa novament en una conjuntura morosa. Els països del Sud van superar parcialment les conseqüències de les crisis financeres, però continuen sotmesos a la incertesa de la conjuntura internacional.Una recuperació atípica als Estats Units

Contràriament a les esperances que va poder despertar, la « nova economia » va fer baixar la taxa de guanys dels Estats Units des de 1997. El gràfic 1 il·lustra la raó principal: les noves tecnologies han permès sens dubte guanys en la productivitat però no van ser suficients per compensar un augment espectacular de la taxa d'acumulació. La « nova economia » ha estat doncs costosa en inversions i, malgrat una baixa del seu preu relatiu, aquesta ha pesat sobre la composició orgànica del capital. Aquest punt és fonamental, ja que posa fi a les il·lusions sobre la capacitat del capitalisme de deslliurar-se de les seves lleis fonamentals. Les noves tecnologies no són l'instrument màgic que permetria acumular el capital gratuïtament.


La recessió que es va succeir a partir del 2001 va tenir llavors una doble funció. Va permetre en primer lloc restaurar la rendibilitat del capital al mig d'una gestió molt ajustada de l’ocupació. Vam poder parlar de recuperació sense ocupació en la mesura que aquest va tenir l'oportunitat emmagatzemar els guanys de productivitat potencial. Però els mecanismes més clàssics de restabliment de la taxa de plusvàlua tampoc no van ser descuidats, com l'allargament de la jornada de treball o el bloqueig dels salaris ho van fer encara més fàcil per al feble dinamisme del mercat de treball. Aquest període va ser igualment aprofitat per portar les taxes d'acumulació a un nivell més conforme al de la rendibilitat. És impactant veure com les dues corbes s'ajunten després de divergir considerablement.

Aquest ajust no va ser fet tanmateix al preu d'una desacceleració durable i profunda de l'economia, arrel de la política econòmica portada endavant per Bush després de l'11 de setembre. Té tres palanques principals que van totes en el sentit de sostenir l'activitat. La primera va ser una mena de “keynesianisme militar “ que consistia en augmentar les despeses militars. La segona palanca va ser una baixa espectacular dels imposts que va permetre estimular el consum dels rics. Finalment, les taxes d'interès van ser portades a un nivell molt baix, per tal de sostenir el mercat intern, en particular l'immobiliari. El dinamisme del consum intern va poder així ser mantingut, i l'amplitud de la recessió limitada. Aquesta política ha aprofundit tanmateix tota una sèrie de contradiccions, que són la cara contrària dels seus avantatges. Les principals són les següents.

1) la baixa de les importacions, combinada amb les despeses militars van fer que el pressupost passés d'un excedent a un dèficit important;

2) el sosteniment de la demanda de les llars per la baixa de les taxes d'interès va portar a un augment sense precedents del seu endeutament, i va conduir a un principi de bombolla sobre els mercats hipotecaris;

3) les desigualtats d'ingressos es van aprofundir, fins i tot la caricatura;

4) el dèficit comercial comparat al de la resta del món va continuar engrandint-se i representa avui més de 5% del Producte Intern Brut dels Estats Units, un punt a dalt del PIB mundial.

En aquest context, l'escenari d'ajust brutal que amenaça l'economia dels Estats Units guanya en credibilitat. Es desencadenaria si els capitals de la resta del món es neguessin a finançar el dèficit comercial o si, el que seria més o menys el mateix, si els bancs centrals dels altres països no acceptessin guardar més reserves creixents en dòlars i comencessin a vendre, fent baixar encara més el curs del dòlar. Aleshores s’haurien de pujar les taxes d'interès per tranquil·litzar els capitals estrangers i/o frenar el creixement del mercat intern per alliberar els finançaments que aquests capitals no assegurarien més en la quantitat desitjada. Aquest gir no controlat conduiria llavors a una implosió borsària i hipotecària i a una crisi social impactant no solament dels salaris sinó també de les capes socials les riqueses del qual i ingressos depenen del valor dels seus actius financers.

No és un defecte catastrofista el que condueix a visualitzar un escenari com aquest, i la manca de sostenibilitat del curs actual el genera pràcticament. Per exemple, l'últim informe de l’OCDE consagra un capítol sencer a la reducció del dèficit extern d'Estats Units, que apunta a augmentar el seu impacte en l'economia mundial[1]. L'important no és fer profecies, sinó que identifiquen bé els dos factors essencials dels quals depèn la trajectòria de l'economia nord-americana en els propers anys , a saber, la seva articulació amb les altres zones de l'economia mundial i la seva capacitat de lliurar els guanys de la productivitat.La qüestió de la productivitat

Aquesta qüestió absolutament decisiva és en el centre del debat sobre la salut de l'economia nord-americana, i Alain Greenspan, el president de la banca federal, no perd ni una ocasió de fer referència a ella. El debat pot prendre aquí un gir tècnic però remet a una caracterització essencial del capitalisme contemporani. El punt de partida és la progressió més ràpida de la productivitat- dit d'una altra manera, de la relació entre la producció i l’ocupació- registrada als Estats Units a partir de mitjan els anys '90. Aquesta acceleració ressaltava sobre els resultats ( performances)] fins aleshores mediocres, i netament inferiors als que podíem registrar a Europa. Justificava les esperances dipositades en la « nova economia » i permetia donar sentit a l'explosió borsària. Segons aquesta línia d'anàlisi, l'augment vertiginós dels cursos borsaris no feien més que anticipar el dels beneficis futurs, gràcies a la productivitat donada per la introducció de noves tecnologies. Els capitals van tenir doncs raó en dirigir-se als Estats Units, encara que tenia com a contrapartida un aprofundiment del dèficit comercial.

Podríem oposar llavors dues tesis, la del cicle « high tech », i la del nou creixement. Per a la primera, els guanys de productivitat no eren més que el producte transitori del boom de les inversions en les noves tecnologies. La productivitat tornaria a la seva tendència passada de moment que aquest esforç d'inversions es relaxés. Per al paladins del nou creixement, les mutacions tecnològiques devien contràriament tenir un impacte durable sobre els guanys de la productivitat. Els fets recents semblen donar la raó a aquests últims, ja que la productivitat va continuar accelerant-se malgrat un retrocés de la taxa d'inversió .A més, aquests guanys de productivitat semblen difondre's al conjunt dels sectors, en lloc de limitar-se als sectors més avançats tecnològicament, i aquest fet deixa mal parat un dels arguments dels « escèptics ».

El debat tanmateix no ha estat resolt, ja que les sortides de recessió als Estats Units s'acompanyen tradicionalment de puntes de productivitat significatives. Certament, aquesta fase de recuperació és particularment atípica ja que es va fer amb molt poca creació d'ocupació. El replegament marcat del benefici de les empreses les va incitar a una política molt rigorosa de reestructuracions i d'intensificació del treball. Podem dir que acumulen així els beneficis de les noves tecnologies, però seria molt perillós avançar que aquest moviment pot continuar al mateix ritme.

L'observació mateixa dels fets és enfosquida pels fenòmens paràsits com l'allargament de la durada del treball, l'extensió del treball no declarat o de les multiocupacions, sense parlar de la imprecisió de les estadístiques. Cal assenyalar aquí una discussió tècnica, però que manté una relació estreta amb l'anàlisi de la « nova economia ». Aquesta es tradueix en un salt endavant de les inversions que concerneixen particularment als equips informàtics.

Però es tracta d'una acumulació de capital o de consum productiu? La convenció estadística retinguda no és la mateixa als Estats Units que en la major part dels països europeus: als Estats Units, una computadora és comptada com a capital; a Europa, com un consum intermedi. Les estadístiques nord-americanes tenen llavors una tendència a sobreestimar el PIB (i per tant la productivitat) en relació amb les estadístiques europees[2], ja que aquestes inclouen la depreciació de capital. El PIB comença a créixer més ràpid que Producte Intern Net que dedueix aquesta depreciació. En termes marxistes, el fet de raonar « en brut » correspon a incloure (sense raó) el capital constant consumat en la definició del valor nou creat.

Si corregim aquest biaix, així com l'efecte de la durada del treball, constatem que l’escletxa entre els Estats Units i Europa es redueix. Julian Callow, economista de Crédite Suisse First Boston, va fer aquests càlculs per al perìode 1996-2001. Mostren que la productivitat horària va progressar 1,8% per any a Estats Units contra 1,4% a Europa: tal diferència pot molt bé explicar-se pel creixement més ràpid a Estats Units.La imbricació complexa de l'economia mundial

La qüestió del dèficit extern americà està estretament lligada a la de l'anàlisi dels guanys de productivitat, ja que aquestes últimes són la base objectiva d'una rendibilitat superior, capaç de reproduir l'atractiu dels Estats Units. Podem imaginar per tant dos escenaris polars. El primer és la prolongació de la situació actual, on els guanys de productivitat més ràpids i la rendibilitat superior continuarien atraient els capitals necessaris per al finançament del dèficit comercial dels Estats Units. Aquesta configuració és tanmateix difícilment sostenible: implica en efecte el manteniment d'un diferencial de creixement entre els Estats Units i el conjunt d'Europa-Japó, dit d'una altra manera un desequilibri creixent de l'economia mundial. Això tindria en primer lloc com a conseqüència tensions socials creixents a Europa o al Japó. A més, el dèficit comercial no és només l'indicador de la supremacia nord-americana imposada a la resta del món; també és, en última instància, la mesura d'una competitivitat fràgil de la seva economia, enfrontada a una competència creixent al mercat mundial. La paradoxa és llavors la següent: el creixement mediocre imposat a Europa i al Japó tindrà com a contrapartida la constitució de la seva competitivitat a partir del bloqueig salarial més que de la productivitat.

La supremacia real de l'economia dels Estats Units és per cert en gran part una il·lusió. En un article sintètic, Will Hutton[3] insisteix en el fet que fora del complex militar-industrial, « ens resultaria difícil citar a un sector d'alta tecnologia on les empreses nord-americanes puguin pretendre una superioritat sistemàtica sobre els seus competidors europeus ». Ells estan distanciats en matèria de tecnologia, d’invenció o d'innovació als sectors que van « de l'automòbil a l'aeroespacial, del gas industrial als telèfons cel·lulars ».

L'augment de la potència de la Xina és un altre motiu d'inquietud que domina el debat econòmic als Estats Units. Representa avui a prop de la meitat del dèficit comercial nord-americà, i aquesta proporció no fa més que augmentar. Entre 1970 i 2002, les exportacions xineses es van multiplicar per 140, i la seva competitivitat està assegurada per l'ancoratge del iuan al dòlar, que és un dels objectius del govern nord-americà, molt més quan la competència xinesa comença a més a tocar als sectors d'alta tecnologia. Discutim molt sobre la deslocalització i la desindustrialització, encara quan l'essencial de les pèrdues d’ocupacions manufactureres s'expliquen pels guanys de productivitat i les reestructuracions.

Els Estats Units no dominen en funció dels resultats intrínsecs de la seva economia, sinó gràcies a la seva capacitat de « fixar » l’acumulació de capital a escala mundial que depèn en última instància de relacions de forces de naturalesa política. Aquesta afirmació hegemònica no és il·limitada, i és per això que cal considerar un segon escenari on la competitivitat, i la balança comercial, fossin reestablerts per una baixa del dòlar en relació amb les altres divises, especialment l'euro.La baixa imperial del dòlar

Aquest escenari és a més molt compromès, i s'expressa principalment per les pressions exercides sobre la Xina perquè el iuan sigui revalorat. En relació amb l'euro, el moviment de baixa del dòlar va conduir d'ara endavant a una devaluació considerable (de l'ordre del 40% en relació amb el seu punt més alt de fa una mica més de tres anys). Si ens remuntem en el temps, remarquem que la taxa de canvi del dòlar en comparació amb la de l'euro (o de les monedes europees d'abans) va conèixer fluctuacions molt importants. Per apreciar millor la seva amplitud, cal tenir en compte la inflació respectiva a Europa i als Estats Units; podem calcular així una taxa de canvi real, i comparar-la amb la taxa de canvi efectiu per identificar les fases de « sub avaluació » i de « sobre avaluació» del dòlar en relació amb l'euro (o a una cistella de monedes equivalent abans de la seva creació). Aquestes apreciacions són evidentment relatives segons el període de referència tingut en compte, que aquí és l'any 1986.

Podem distingir diverses fases, partint de 1971, quan el dòlar es va alliberar de la seva definició en relació amb l'or. Va començar llavors a baixar en relació amb les altres monedes, fins que el xoc financer de 1979, marcat per un augment molt fort de les taxes d'interès americanes, el va fer pujar novament. En cinc anys, el curs real del dòlar es rectifica i recupera més o menys el seu nivell de 1971. Però aquesta apreciació del dòlar té inconvenients, i Estats Units decideix posar-li fi imposant als seus socis europeus i japonesos els acords del Plaza de 1985, que fan baixar brutalment el dòlar, de manera que els productes nord-americans recuperen la seva competitivitat perduda. La baixa continua durant una desena d'anys, després el dòlar torna a pujar a partir de 1996-97, fins a la recessió del 2000. Per a aquesta data intervé un nou gir que obre una alça sistemàtica de l'euro. Avui la taxa de canvi real del dòlar està en el seu punt més baix mai no registrat des de fa almenys mig segle.L'amplitud d'aquestes fluctuacions escapa a les determinacions estrictament econòmiques. Podem interpretar-les com el resultat d'una contradicció en les modalitats de la dominació nord-americana: Estats Units té la necessitat d'un dòlar fort en tant potència financera i monetària dominant, però més aviat d'un dòlar feble en tant potencia econòmica i comercial. Les alces i les baixes successives del dòlar poden explicar-se llavors per la prioritat relativa concedida a aquestes dues maneres d'afirmar la seva supremacia. Les fases d'alça corresponen a la voluntat de restaurar aquesta supremacia sobre l'economia mundial quan aquesta es veu amenaçada en el marc financer, mentre que les fases de baixa permeten reestablir la seva competitivitat i consolidar les posicions adquirides. Cada període d'alça es remet tanmateix a conjuntures particulars: la fase 1980-1985 correspon al gir neoliberal destinat a netejar una economia mundial en crisi, posant-la en el corset de la disciplina financera; la fase 1996-2000 correspon com a tal a un doble fenomen: l'enlairament de la « nova economia » i el retorn dels capitals escaldats per les crisi financeres repetides als països emergents.


La integració creixent de l'economia mundial té com a conseqüència una sensibilitat creixent del creixement europeu a la taxa de canvi de l'euro en relació amb el dòlar. Es tracta d'una variable  que no solament juga sobre els intercanvis bilaterals entre Estats Units i Europa sinó que contribueix a determinar els seus resultats [performances] respectius sobre el conjunt dels mercats tercers. Una baixa del dòlar en relació amb l'euro fa més competitius als productes nord-americans, no només al mercat europeu sinó en el conjunt del mercat mundial. És per això que constatem en l'últim decenni una correlació estreta (i que no va existir abans) entre el diferencial de creixement Europa/Estats Units i la taxa de canvi de l'euro en relació amb el dòlar. Quan aquest últim baixa, l’escletxa entre el creixement a Europa i als Estats Units s'engrandeix en benefici d'aquest últim.

Estats Units d'aquesta manera va traslladar la disminució del creixement cap a Eurolàndia que, després dels anys de millores (1997-2000), es veu novament submergida en una conjuntura mediocre i que retorna cap a la baixa. Aquest moviment de les taxes de canvi es combina amb les polítiques econòmiques desastroses dutes a terme a Europa. El gran entusiasme de la« Estratègia europea per a l’ocupació » es va dissipar, i el Pacte d'estabilitat econòmica va resultar impracticable. La insistència en portar endavant polítiques d'austeritat salarial cada vegada més dures (sota el pretext de la competitivitat) va tenir èxit en esmorteir el mercat intern, les baixes d'imposts als rics no van dopar el consum de manera durable. La debilitat de la inversió no permet renovar amb guanys de productivitat suficients, malgrat una política sistemàtica de reestructuracions de firmes europees.

Aquest contrast entre la conjuntura dels Estats Units i la d'Europa subratlla la feble integració del capitalisme europeu en dos punts. Cada un dels països de la Unió Europea es posiciona de manera diferent en relació amb la configuració del conjunt, i assistim a un començament de l'esclat de les seves trajectòries: alguns poden sortir millor (especialment el Regne Unit i els petits països) en relació amb els països del « cor » europeu (França, Alemanya i Itàlia), i aquest fenomen és un obstacle suplementari per a la coordinació de les seves polítiques econòmiques. Veiem també que apareix una escletxa creixent entre les economies nacionals i els grups mundials, especialment en matèria d'acumulació del capital. Els grans grups són fins a cert punt indiferents a la morositat del mercat europeu en la mesura que inverteixen i venen en altres mercats. Els seus interessos tendeixen doncs a estar cada vegada més dissociats de la salut relativa de l'economia europea, i és d'aquesta manera que podem comprendre com poden escapar a les contradiccions de la política econòmica europea. Això pot semblar suïcida, però és el mercat mundial el que serveix d'escapatòria.

El preu del petroli


L’any 2004 ha registrat una alça significativa del preu del petroli. Malgrat que va fluctuar al voltant de $30 el barril al llarg de tot el 2003, va assolir els $50, abans de tornar a descendir a prop de $40. Aquesta evolució impressionant ha de ser posada tanmateix en perspectiva. El curs del petroli va tenir dos esglaons, en 1973-74 després el 1979, que corresponen al que definim en aquella època de « xocs petroliers » : el preu del petroli va ser portat progressivament a prop de $20. Després una nova alça es va desenvolupar a partir de 1999, i aquesta va conduir el preu del barril al doble i es va situar novament al cim assolit a començaments dels anys '80.Però aquesta evolució del preu del petroli va haver de ser corregida de la inflació, ja que tots els preus també van augmentar. Per tant cal convertir el curs passat en dòlars del 2004, si volem fer possible la comparació en el temps. Això deixa llavors lliçons diferents. El preu real del petroli avui en dia no fa més que tornar al nivell obtingut entre els dos xocs petroliers de 1973 i 1979. Se n'ha d'agregar un altre de correctiu pel que fa a la Unió Europea en el període recent: aquests països paguen el petroli en dòlars, de tal manera que la baixa del dòlar en relació amb l'euro compensa en part l'alça del preu del petroli formulat en dòlars. Constatem llavors que aquesta alça és relativament feble i que, per a Europa, el preu del barril és més o menys el mateix des del 2000, data de l'última pujada significativa .La invocació ritual del preu del petroli per explicar les revisions a la baixa de les perspectives de creixement han de ser relativitzades doncs: l'efecte global és relativament reduït a termini curt i mitjà. La qüestió de fons, la d'un enrariment dels recursos, pesa com l'espasa de Damocles sobre l'economia mundial però té un horitzó més llunyà. En l'immediat, l'alça del preu del petroli és més aviat una arma que serà utilitzada per obtenir una revaluació del iuan que permetria alleugerir la factura de Xina, gran importador de petroli, millorant la competitivitat dels productes nord-americans.


L'efecte bumerang de la globalització

L'escepticisme quant als beneficis de la globalització està guanyant les altes esferes de l'economia dominant. Paul Samuelson, premi Nobel i teòric de l'enriquiment mutu de les nacions gràcies al comerç internacional, acaba de publicar un article en el qual s'expressen tots aquests dubtes[4]. El seu punt de partida és la constant de la baixa tendencial de part dels Estats Units dins la producció mundial: estava a prop del 50% immediatament després de la Segona Guerra Mundial i se situa avui entre el 20 i el 25%. Dit sigui de passada, la teoria liberal no va garantir per a res el manteniment del pes relatiu de l'economia d'Estats Units. És com si la teoria es tornés menys interessant a partir que el moment de la seva posada en marxa no condueix al seu objectiu pràctic. La malenconia del premi Nobel prové del fet que el progrés tècnic a Xina concerneix ara als sectors en els quals Estats Units disposava d'avantatges comparatius més nets. Això diu molt de l'absurd de la teoria, que postulava doncs l'absència d'avenç tecnològic, i sobre els vincles estrets que ella considerava amb els interessos de la potència dominant. Certament, l'article de Samuelson ha donat lloc a enèrgiques protestes dels doctrinaris del lliure canvi, entre ells Jadish Bhagwati (d'altra banda, autor d'un himne a la globalización)[5] però dóna compte d'una presa de consciència naixent a propòsit dels efectes retorn d'aquesta globalització sobre l'economia de EUA.

Tot això vol dir que la configuració actual de l'economia mundial està acompanyada d'un aprofundiment de les contradiccions lligades al procés de la globalització capitalista. El « Imperi » està en realitat profundament dividit, i podem veure l'expressió moderna de la llei del desenvolupament desigual i combinat. Veiem en efecte aparèixer una doble línia de fractura al si de les zones d'aquesta economia mundial: entre els Estats Units i les altres economies dominants, al voltant de la baixa del dòlar; i entre economies dominants i « països emergents ». Aquests últims amenacen l'estabilitat del conjunt de l'economia mundial guanyant parts del mercat i aconseguint augmentar el preu de les matèries primeres, principalment el del petroli.

El capitalisme avui està alliberat de les seves « traves » : la circulació de capitals és més o menys lliure, i les conquestes socials ja han retrocedit àmpliament a tot el món. Des d'aquest punt de vista, la influència de les finances no ha de ser compresa com una forma de parasitisme que impedirà al capitalisme funcionar correctament. Es tracta al contrari d'un dispositiu que permet l'establiment tendencial d'un mercat mundial, on els salaris són posats directament a competir i són sotmesos a les exigències de rendibilitat que s'oposen a la satisfacció de les necessitats socials no rendibles. Gràcies a les finances, el capitalisme contemporani s'apropa a un funcionament « pur » en el sentit que es desembarassa progressivament de tot el que podria normativitzar-lo o regular-lo. Aquest moviment no sabrà reformar res i implica una redistribució regressiva de la riquesa. És per això que les construccions que apunten a separar la palla del blat -per exemple el « bon » capitalisme productiu del « mal » capitalisme financer - o imaginar un capitalisme alhora hipercompetitiu i més igualitari, demostren una utopia reformista que no correspon al moment actual.

La paradoxa de la globalització podria ser enunciada llavors d'aquesta manera: mentre més aconsegueix el capitalisme modelar l'economia mundial a la seva conveniència, més creixen les tensions. El capitalisme mundial està avui instal·lat en una fase d'inestabilitat duradora. I la qüestió fonamental és saber si aquesta inestabilitat es decantarà segons l'eix dels conflictes intercapitalistes o el dels enfrontaments socials.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] « Les enjeux de la réduction du dèficit de la balanç courante donis Etats-Unis », Perspectives économiques de l'OCDE n° 75, cap. 5 http://gesd.free.fr/ozusbal.pdf

[2] sobre aquest punt, veure François Lequiller, « The new economy and the measurement of GDP growth » document de treball
INSEE G2001/1, febrer 2001 http://gesd.free.fr/lequill.pdf

[3] Will Hutton, « The American Prosperity Myth » The Nation, September 1, 2003 http://guesde.free.fr/hutton04.pdf

[4] les principals parts d'aquest dossier estan disponibles al lloc: http://hussonet.free.fr/mondiali.htm.

[5] In Defense of Globalization, Oxford University Press, 2004.