El govern espanyol dedicarà diners públics a l'especulació financera

Juan Torres López

 www.juantorreslopez.com

Un projecte de llei aprovat fa uns dies pel govern espanyol preveu dedicar una part de les reserves de la Seguretat Social a inversions en borsa. És un pas més, antisocial i molt arriscat, cap a la privatització del sistema de pensions públiques que és el que desitgen els grans grups financers.

 Des de fa uns anys, a Espanya es va establir que les pensions públiques i altres despeses de la seguretat social es finançarien no amb càrrec general als pressupostos de l'Estat (com hauria de ser) sinó a càrrec de les cotitzacions socials que paguen els treballadors (bé directament o indirectament a través dels empresaris que deixen de pagar-li aquesta part en el seu sou).

 En contra del que afavorien els informes (gairebé tots ells finançats pels grans bancs per a utilitzar els seus resultats com excusa per a justificar la seva progressiva privatització) que havien previst catastròfics dèficits, la Seguretat Social espanyola ha generat un enorme superàvit que s'estima arribarà a els 50.000 milions d'euros en 2010. Ja que s'havia establert com acabo de dir que la seguretat social i el seu finançament fos a part del conjunt de les despeses d'Estat, aquest no aplica els superàvits a finançar altres despeses sinó que els “guarda” en forma de reserves  i aquestes s'inverteixen en títols de renda fixa, principalment de l'Estat espanyol encara que també d'uns altres com Alemanya i França, per tal d'obtenir d'ells una lleugera rendibilitat (entorn del 4%). Aquesta rendibilitat únicament financera i distinta de la rendibilitat social que hauria de buscar-se utilitzant-los directament en el finançament de projectes socials (encara que això s'aconsegueix indirectament quan es financen títols públics espanyols, com en part  ocorre fins a ara).

El govern acaba d'aprovar un projecte de llei que permetrà que una part d'aquestes reserves es destinin a invertir en fons de renda variable, és a dir, accions d'empreses que cotitzen en borsa i el rendiment de la qual es modifica en funció de les condicions del mercat. El projecte té el suport de la patronal i els sindicats Comissions Obreres i UGT i  l'informe favorable del Consell Econòmic Social on els seus representants són majoria.

El Ministre d'Economia i Vicepresident del Govern, Pedro Solbes, s'ha avançat als temors i crítiques que genera el projecte de llei i ha dit que que només afectarà al 10% de les reserves, un percentatge reduït en comparació del d'altres països (a França és al voltant del 56% i gairebé del 70% a Irlanda, per exemple) i sorprenentment molt més baix que el qual s'havia anunciat que es posaria en marxa quan patronal i sindicats negociessin amb el govern (potser perquè el Ministre Solbes està millor informat i sap que la borsa passarà per moments de gran inestabilitat i pèrdues en els pròxims temps, com no és difícil endevinar?).

Els defensors dels interessos bancaris,que veuen bé el protagonisme i privilegi que avui dia té l'activitat financera especulativa i que creuen que la lògica del pur mercat és l'única i millor guia per a les decisions socials estaran molt satisfets amb el projecte del govern. Però els qui pensam que els interessos col·lectius i les necessitats socials han d'estar per sobre dels privats, hem de criticar i denunciar aquest projecte perquè significa un pas més cap a la privatització del sistema de pensions públiques a Espanya.

La pretensió del govern significa una expressa renúncia als avantatges de la inversió pública i, a sobre, implica assumir un risc financer gens menyspreable. Tot això a canvi solament d'un poc més d'incerta rendibilitat monetària i, això sí, de proporcionar suculents beneficis a les financeres privades que gestionaran la inversió i als buròcrates de la patronal i els sindicats que previsiblement s'aprofitaran d'aquest nou pas privatizador.

Al meu entendre, el projecte és molt negatiu i perjudicial per als interessos socials, i principalment dels sectors més desfavorits, per diverses raons entre les quals crec que es poden destacar les següents:En primer lloc perquè es justifica en una recerca de la rendibilitat que respon a una filosofia financierista i antisocial. És cert que en inversions de renda variable s'obté més rendibilitat però, d'una banda,s'assoleix un major risc; i, per un altre, perquè entèn la  rendibilitat només en el rendiment privat i no en la consideració dels costos i els beneficis socials de la inversió.

Allò que pot obtenir el govern d'aquesta forma serà més rendibilitat de cartera però no és segur que la inversió que porti a terme sigui socialment més rendible que la que finança la inversió de l'Estat dedicada a la provisió de béns públics de tot tipus. Els recursos públics que ara s'inverteixin en renda variable es dedicaran  necessàriament a l'especulació financera.

És benconegut i indiscutible que, avui en dia, la borsa ha deixat de ser un àmbit dirigit al finançament de l'activitat productiva que porten a terme les empreses per a convertir-se fonamentalment en un mercat especulatiu que té una única fi en si mateix: guanyar diners comprant i venent paper, amb independència del que ocorri amb les empreses. És més, al ser això així, el que ha generat és un incentiu pervers per a aquestes: les que cotitzen en borsa han d'actuar per a assolir optimitzar la seva cotització més que per a obtenir resultats positius des del punt de vista productiu (gairebé sempre, de fet, això últim –mantenir ocupació, vendre més, aconseguir millors posicions en el mercat...- fins i tot és negatiu per a la cotització). En segon lloc, acudir al mercat de renda variable i renunciar a finançar amb aquestes reserves els títols de renda fixa que solen estar vinculats a la inversió pública en béns socials, significa renunciar expressament a l'expansió de l'Estat de Benestar i a l'augment de la cobertura de béns públics que garanteix la satisfacció de les necessitats (principalment dels més desfavorits) que no pot cobrir el mercat. 

Espanya està encara molt lluny dels nivells mitjos de despesa i protecció social europeus, i per què no s'han d'utilitzar aquests fons per a finançar a mitjan i llarg termini les infraestructures socials materials i socials de tot tipus que encara ens manquen, almenys en els mateixos nivells que els que gaudeixen els ciutadans dels països europeus més avançats?

Espanya té els nivells més baixos de despesa social sobre el PIB de la Unió Europea dels 15. Aleshores com podem acceptar considerar com “sobrants” les reserves de la Seguretat Social?. I tenint a Espanya una pressió fiscal més baixa que els països més avançats del nostre entorn i un sistema fiscal més injust, com es pot dir que no es poden utilitzar els impostos (que és la via més eficaç d'assolir l'equitat en les societats modernes i democràtiques) per a finançar les pensions, que a Espanya són molt més baixes que en la resta dels països més avançats social i econòmicament?

En tercer lloc, cal criticar el projecte governamental perquè es basa en una filosofia que utilitza el concepte de reserves i el de la seva rendabilització com pressupost del finançament futur del sistema de pensions, la qual cosa és una falsedat i una perversió inacceptable.

Tothom ha sentit parlar d'aquestes reserves com de la “guardiola” de la Seguretat Social i aquest és un terme pervers i inacceptable. Aquesta filosofia no és nova sinó que prové dels pactes que vaig esmentar al principi i que van implicar vincular el finançament del sistema a les cotitzacions socials. D'aquesta manera es va fer dependre solament de factors demogràfics i de les condicions del mercat de treball i es desvinculava de les decisions globals de despesa i ingressos de l'Estat i, en particular, del sistema fiscal, dels impostos, o el que és el mateix, de la contribució solidària de tots els ciutadans en funció de la seva renda o riquesa. Dita de manera clara i col·loquial, es va forçar el divorci entre les pensions pensions públiques i les decisions polítiques de despesa del perquè se'ns llevés del cap la idea de fer pagar més als més rics per a poder finançar millor les pensions dels més pobres.

És molt important adonar-se que, al contrari del que es diu, les reserves de la Seguretat Social no són “la guardiola” de la qual depèn que puguin finançar-se en el futur. En realitat, l'única guardiola veritable de les pensions és la solidaritat dels ciutadans: les pensions públiques es financen o no i això es fa en una o altra magnitud segons el que els ciutadans decidim. Podem decidir que cadascú es financi la pensió que pugui amb el seu estalvi (que és el que volen els rics) o es pot decidir que s'estableixi un sistema solidari que implica una redistribució de la renda dels que més posseeixen als que menys tenen, a través, principalment, dels impostos.

 A algú se li passa pel cap que l'administració de justícia, la policia, l'exèrcit o la prefectura de l'Estat existeixin o disposin de recursos sol si té saldos positius entre els ingressos o les despeses que generin? No és això el que ocorre: existeixen i les financem perquè volem finançar-les i perquè volem que existeixin. I com ho volem,  contribuïm amb els nostres impostos i dediquem recursos al seu funcionament.

Això mateix hauria d'ocórrer, i ha ocorregut fins a fa poc, amb les pensions públiques.L'existència de pensions públiques no és el resultat en un moment donat  d'un saldo financer positiu entre les cotitzacions i la despesa que suposessin i que calgui anar rendibilitzant a poc a poc. És el resultat d'un pacte social en virtut del qual s'estableix que la societat com un tot i en virtut de la renda o riquesa de cadascun dels seus ciutadans, contribueix a finançar-les a través de l'Estat.

El que ha succeït és que a partir d'un determinat moment s'han imposat uns valors socials en  virtut dels quals no importa que els Estats  gastin cada vegada més diners en armament o que deixin de rebre menys ingressos fiscals provinents de les grans empreses i dels rics i  per contra, rebutgen que es gastin diners a satisfer les necessitats dels més desfavorits.En contra del que se'ns va voler fer creure, el que es va posar en crisi fa uns anys no va ser la situació financera del sistema públic de pensions sinó aquest pacte social i el principi moral de solidaritat que implica i requereix.

En quart lloc, el projecte del govern és també rebutjable perquè ni tan sols és valent a l'hora d'establir criteris ferms de responsabilitat social per a la inversió que es realitzi. Si de debò desitja fomentar inversions “responsables” o sostenibles, per què no es planteja invertir directament en fons ètics o per què no expressa taxativament el tipus d'inversions on no es podrà dedicar els diners públics?

 I, sobretot, com és que un govern progressista pot creure compatible amb la responsabilitat social la pura especulació financera en que s'ha convertit avui dia la inversió a la qual va a dedicar part dels fons de la nostra seguretat social? I és més, per ventura és compatible invertir en fons socialment responsables a través de gestores que no ho siguin?

És que de debò va a ser capaç el govern de deixar fora de la gestió d'aquests fons a les entitats vinculades a bancs (com el Santander o el BBVA) que estan implicades en inversions brutes en paradisos fiscals o en armaments  com les bombes de raïm o les conductes del qual transgreden ostensiblement l'ètica i la sensibilitat social (com el Tribunal Suprem va reconèixer en el cas del Banc de Santander)?

 En cinquè lloc, el projecte de llei també és rebutjable perquè, es miri per on es miri, la inversió en renda variable és intrínsecament més arriscada que l'altra i s'amaga que són ja incomptables els fons de pensions que han sofert pèrdues milionàries com a conseqüència dels moviments especulatius del mercat. El propi ministre Solbes va tenir un veritable lapsus en una entrevista recent quan deia que aquesta inversió no ha de generar cap temor perquè serà en petit percentatge i “si es fa bé”, encara que ell mateix reconeixia que hi pot haver gestores que ho facin malament (El País, 12 de juny de 2007).

 Encara que sigui en una proporció petita en relació amb el total, ningú assegura que no sigui major en el futur (de fet, Solbes ha avançat que serà del 10% però els propis sindicalistes es van apressar a assenyalar que aquest percentatge calia negociar-lo, i de fet s'havia informat que seria bastant major). I, en tot cas, es tracta d'un volum molt important de recursos financers, més de 4.000 milions d'euros, de moment.

Finalment, cal considerar que amb aquest projecte el govern opta clarament per l'especulació i renúncia a utilitzar la borsa de valors i el finançament a través de la renda variable com el que inicialment és: un mitjà de proporcionar finançament a les empreses, de convertir-se en els seus propietaris. De fet, expressament es renuncia a això en el projecte de llei i, al fer-lo, s'està assumint que la borsa no és sinó una font de rendiments a través bàsicament de l'especulació, de la compra i venda de títols sense més objectiu que obtenir guanys de la variació que es produeixi en les seves cotitzacions. D'aquesta forma, per tant, el govern espanyol, passarà a constituir-se en una font més d'especulació financera i, per tant, d'inestabilitat en els mercats i de desincentivo de l'activitat productiva que són, per cert, els majors enemics del creixement generador de riquesa i ocupació sobre el que millor es pot sostenir un sistema públic de pensions menys costós.

No cal enganyar-se, doncs. El projecte del govern és un petit pas més cap a la privatització, i aquest, a més, és un pas especialment arriscat, encara que també especialment atractiu per als qui gestionin els immensos fons de la seguretat social, el botí darrere del qual caminen des de fa anys les entitats financeres i fins i tot alguns grans sindicats.

En tot cas, no és d'estranyar que el govern doni un pas d'aquest tipus quan el cap dels assessors econòmics del president, David Taguas, és un antic empleat del Banc Bilbao Biscaia Argentaria (BBVA) que des de fa temps està especialment atret pels fons de pensions, i un neoliberal confés que recentment ha defensat la privatització del sistema (esbiaixant els arguments científics que posen en relleu els seus inconvenients), el pas a un mecanisme de capitalització (sense considerar tots els seus costos) i l'augment de l'edat de jubilació (que suposa un veritable impost per als treballadors més desfavorits) al mateix temps que renuncia als impostos progressius com la fórmula de finançament del sistema.

Jo vull creure que el President Rodríguez Zapatero, com la majoria del seu govern, desitja portar a terme polítiques socials i defensar principalment als més desfavorits de la societat espanyola però el problema és que per a això no n'hi ha prou amb paraules. I, sobretot, que és molt difícil que això pugui realment sortir endavant quan s'envolta d'assessors liberals que ataquen contínuament les propostes més progressistes dels altres membres del govern. A això es va dedicar abans Miguel Sebastián i ara el seu successor i els resultats estan a la vista: projectes socials que acaben sense pressupost o retallats fins a desdibuixar-los gairebé per complet, fent-los perdre el seu abast social original. Clar que si no és estrany que un govern progressista que es deixa caure en mans neoliberals acabi fent política neoliberal, molt menys ho és que molta gent d'esquerra es quedi a casa seva en lloc de votar als partits que sostenen a governs que tan clarament assumeixen les propostes de la dreta que convenen fonamentalment als financers més poderosos.

Juan Torres López és catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Màlaga (Espanya). La seva web: www.juantorreslopez.com