L' Almudaina, la Seu i el seu entorn

Veure la Seu

 

 

Veure la Seu

Capella reial de santa Aina

 

 L'Almudaina

L’Almudaina era abans de la conquesta l’alcàsser islàmic de Medina Mayurka.

Al voltant del palau de les cinc cases que s'adjudica el rei a l'Almudaina, la d' Omar Abu-Alí Aben-Homen va ser atorgada al paborde de Tarragona; la d'Abul Abbés fill del xeic, a Ramon Berenguer d'Ager; la d' Abn-Abi- Marwan, a Ramón de Saclusa, i després a mestre Nicolau; la d'Abu-Zeyt, va ser donada a Martí Píris i després a Pere Nunis, cavaller; la d'Azambo va ser adjudicada a Ramón de Santmartí.

Cases de l'Almudaina que s'adjudicaren als magnats:  les d'Abo-Embran, Azeyt, Aben-May-mon, Abu-Jucef , i Al-jaení.

1 d'abril de 1231- Un forn que hi ha dins del recinte palatí de l'Almudaina és donat a Iachesio Sanci. ("Corpus Documental Balear (I)". 68-69: Doc. 58.).

10 de desembre de 1232 - Nuno Sanç estableix a Martí Suàrez un solar vora la mar a prop de l'hort del Rei i fins al cantó de l'Hospital.

 

Any 1233-Alemany de Sàdoa obté de Nunó Sanç un hort i unes cases vora l'Almudaina.

Octubre de 1233 -Guillema, filla d'Anèlia, quondam, obté quasdam domus in Almudayna confrontants amb un forn.(BSAL, XV. 1913. 241-256 i 273-285: Reg. 272).

8 de setembre de 1242 El canonge Arnau Andreu compra unes cases a l’Almudaina al costat de l’hort de Ferrer de Sant Martí.

El 26 de febrer de 1252 el canonge Berenguer Olset compra unes cases i un corral propers a l'Almudaina.

8 de desembre de 1256- Joan de Caulelles,i Nicolaua Guasch s'estableixen a un obrador davant l'Almudaina, a la porció del birbe de Girona.

4 de maig de 1262- Jordà Despuig s'estableix a unes cases de la zona de l'Almudaina.

Any 1265-Construcció d'un port artificial al peu de l'alcàsser de l'Almudaina.

Dia 12 d'abril de 1274 Pere d'Angelats compra els drets a les collites de l'Hort del Rei.

Any 1287-Pere Draper i Jaume Sala compren els fruits de l'Hort del Rei.

3 de juliol de 1290- Pere de Vilardell s'estableix a una barbacana vora les torres i l'hort de l'Almudaina en un cantó al costat de la Porta Ferrissa.

 

 Jaume I va voler convertir l’Almudaina en palau reial i amb aquesta finalitat va adquirir l’any 1301 algunes cases al costat del castell. Aleshores sembla que les obres de reforma de l’alcàsser es van iniciar l’any 1305. L’any 1309 els obrers treballaven a l’ala oest i nord del palau. A la zona de ponent hi construïenles dependències del palau de les dones per a la reina i la infanta, mentre que l’ala nort, que donava al prat s’edificaven la pallissa, la fusteria i la ferreria els baixos, i dependències particulars per a la monederia, la tresoreria i la escribania, al segon pis. Es va construir en aquest temps, la capella de Sant Jaume i la conducció que proveïa d’aigua al castell desde la porta del convent dels frares predicadors. Sabem que l’any 1309, Francesc Cavaller pintava de blau l’alcova de la reina i que també pintava cambres el pintor Perpinyà.

L'any 1309 es fan obres de restauració de la torre de l’Àngel de l’Almudaina. L’àngel de la torre, símbol protector de la ciutat, va ser construit l’any 1309 per mestre Antoni de Camprodon que hi va coronar la torre.

Els estables es varen acabar el Gener de 1310 i al mateix any Jaume Ferrando s’encarregava de la reparació d’una torre al costat est.

Segurament la capella de Santa Anna similar a la de Santa Creu de Parpinyà s’havia construit abans. En ella s’hi conjuguen elements romànics tardants amb altres d’estil gòtic. L’obra de fusta per confeccionar els bancs de la capella es va fer per part de Simó de Puig Malver.

29 de maig de 1311-Mor Jaume II al palau reial de l'Almudaina . El succeeix Sanç.

L’any 1313 el fuster Arnau de València construïa el reraltar de Sant Jaime i Francesc Cavaller es va encarregar de pintar el retaule que seria col.locat sobre l’altar de Santa Anna.

Portal de Sant Domingo

Entre els picapedrers que varen treballar a la reforma del palau destaquen el mestre perpinyanès, Ponç Des Coll que també va treballar en la construcció del castell de Bellver juntament amb Jaume Salvat, Jaume Fabre, constructor de l’enderrocat convent de Sant Domingo i Llorenç Santa Creu que l’any 1323 va construir la capella de Santa Fe.

Any 1336-Fi de les obres de la capella de Sant Jaume a l'Almudaina.

Any 1340 - El picapedrer Pasqual Sanglada compra part del solar de la casa del pintor Joan Lloert que fa cantonada entre els carrers palau i Almudaina.


18 de desembre de 1344- Empresonen a l'Almudaina als partidaris de Jaume III: Pere de Fraga, Bernat Bassa, Bernat de Boadella, Joan de Cremona, Bernat d'Enveig, Francesc Aragonès, Jaume Duran, Pere de Puigdorfila, Berenguer de Tornamira, Arnau i Jaume de Santacília, Gregori Sellambé i Bernat Vila.


Any 1345 - Ferrer Bassa i Arnau Bassa comencen per encàrrec del rei Pere el retaule de santa Anna i la Mare de Déu per a la capella reial de l'Almudaina.


Any 1353. El pintor del rei Pere, Ramon Destorrents, treballa en el palau de l'Almudaina en l'encàrrec del retaule de santa Anna i la Mare de Déu .(Museo das Janelas Verdes, Lisboa)

Any 1355 - El pintor Bernat Salvet cobra de la Procuració Reial pels treballas realitzats a la cambra de la reina en el palau. Estava casat amb Francesca Lloert, filla de Guillem Lloert.

18 de maig de 1366- Martí Mayol, brodador, viu en el carrer dels Pintors.

Any 1372 - El pintor Miserol daura quatre llànties que cremen davant les relíquies de la Veracreu a la capella reial de l'Almudaina.

5 de juliol de 1377-S'arregla una torre de la muralla del Palau Reial a la vora del mar que la mar batent havia fet malbé.

Any 1395-Jaume Lustrach, alquimista, té el seu laboratori a la Torre de l'Àngel de l'Almudaina.
 

Any 1398-L'alquimista Jaume Laustrach continua l'obra d'alquímia a la Torre de l'Àngel a la cerca de la pedra filosofal, per encàrrec del rei Joan.

Any 1400 - En el carrer dels Pintors (actual carrer de Palau) hi vivia el pintor Joan Fillell i la seva casa confrontava amb la de  Pere Marsoll, també pintor,(Llibre de Sacristía
1393. fol 118; 1394.) . Aquest tenia una casa petita entre la costa de sant Domènec i el carrer del Roser.

18 de desembre de 1415- Pelai Unís afegeix a les prohibicions de la gresca i de les cartes, la dels daus i les rifes sota pena de 20 sous cada vegada i en cas que els jugadors siguin captius o setmaners rebran 25 assots a la plaça de l'Almudaina.

11 de febrer de 1423- Guillem Sagrera compra unes cases a Joan Mairach a l'Almudaina.

27 de març de 1427- Guillem Sagrera amplia les cases que té a l'Almudaina amb una casa i corral comprats a Joan de Tagamanent en el carrer de sant Sebastià.

Any 1455- Execucio de un home apellat Nicholau, lo qual fuit en Berberia ha de la fe cristiana renégat, e après es vengut en la ylla de Menorcha ab certa fusta armada de moros, e de certa alçaria de aquella ha preses e cativades sis animes cristianes  e aquelles ha manades en les parts de Berberia, e no res meyns havia preses certs cristians en la vila de Soller; perque en pena que sia penjat cap aval al esparo del Hort del Castell e aqui sia apedregat.

20 d'agost de 1459- El príncep Carles de Viana arriba a Mallorca i s'intal·la en el Palau Reial (Almudaina).

 

23 de desembre de 1468-Cristòfol Vilasclar cobra per l'adob de les columnes de l'hort del Rei, la col·locació de capitells a la cuina de l'ajudant del governador, refer el fumeral de la cambra de paraments del lloctinent, i per posar un peu a l'escala que va a la porta falsa que surt a la mar.(A.R.M., R.P. 3.579, f 49v i 3.580, f. 49v.).

15 de gener de 1472 - Inventari de l'alberg de Bartomeu Alberti, doctor en lleis, situat a l'Almudaina.

11 de juny de 1480- Feliu Tudela, porter de la porta forana del castell reial cobra 7 sous i 6 diners per la neteja de la plaça davant el castell per on passava la processó del Corpus. (ARM, RP 3.627,42.).

Any 1493- Bernat Berard té un alberg en el lloc de l'Almudàina comprat a Gaspar Bordils (ARM T-856 fol. 188-199).

Any 1496 - Salvador Sureda té un alberg a l'hort de l'Almudaina comprat als procuradors de Pere Esperandeu.

Any 1498-Construcció del portal de l'Almoina de la Seu de Ciutat.

8 de gener de 1505-Dimecres. En el Palau Reial oficien el funeral per la mort de la reina Isabel de Castella i d'Aragó.

26 de juny de 1505 -El mostassaf Pere Joan de Santacília és assassinat quan intentava pacificar una baralla entre el bàndol del Born i el de l'Almudaina.  " dijous pus prop passat que comptavem xxvj del présent mes de juny, circa mitja hora de nit, los del Born y de la Almudayna se encontraren de tal manera, que, segons som informats e tenim relacio dels dits lochtinent e regent, entre les parts nafres algunes nos son seguides, per quant eren molt armats pero lo dit lochtinent e veguer de la ciutat son stats nafrats de cantères ho teules que tiraven per los terrats les dones" , "mossen Pere Johan Sanctacilia, mostassaff l'any présent de la ciutat, , volent metre en pau la gent armada, la dita nit ques segui lo dit cas es stat ferit de un colp de lansa de botar en lo ull squerra, nos sap de qui ni de qui no: fins assi del colp es mort"

Habitaren a la parròquia de l'Almudaina  en el segle XVII, Bernadí Sanglada, Pere Sureda Sanglada, Miquel Sureda Sanglada , Hug de Berard, Pere Vivot , Pelai Fuster, Llorongo Sureda , Salvador Sureda,  Pere Ramon Fortesa, Gabriel Berga, Agustí Ferragut, Francesc Joan de Caulelles, Prudència Gual i Moix, Ferran Moix, Pere Onofre Sala, Eleonor Santacília, Jaume Berga, Roderic Bordils, Miquel Anglada, Ramon Vivot, Antoni Busquets, Jaume Mas, Joanot Morey, Rafel d'Olesa, Bernat d'Olesa, Jaume d'Olesa, Jeroni Morey.

 

 

 

 

 

Any 1566-Sebastià Danglès, vidrier, arregla la rosassa de la capella reial de Santa Anna.

8 d'abril de 1592. Inventari de l’heretat de Joanot Morlà, que té cases dins l’Almudaina en el carrer del Deganat.

29 de maig de 1594 - Mor Hug de Berard Palou, procurador reial de Mallorca al seu casal del carrer de l'Almudaina que disposa d'un hort. Confronta amb les cases i hort de Bernadí Anglada,amb la plaça on es ven hortalissa; en part amb les cases del mercader Pere Antoni Seguí i l'hort de la Casa de la Universitat, amb les presons reials. Confronta també en part amb la casa d'Onofre Anglada i amb la de Beatriu Sureda Serra. Té segons el seu inventari un esclau moro, tort de 30 anys que dorm a l'estable en un llit de quatre posts i dos bancs amb una màrfega, flassada i llençol d'estopa, tots vells. L'esclau és valorat amb 70 lliures, el mateix que val un cavall de pèl gelat que té en el mateix estable.

10 de juliol de 1636 - Inventari dels béns de l'escultor Jaume Blanquer que a Palma tenia una casa en el barri de l'Almudaina en el carrer dels Brodadors fent costat amb les cases de l'escultor Antoni Ballester i del sastre Jeroni Massanet. La part posterior s'obria cap al carrer que anava a l'Escola General.

2 d'agost de 1651- És voltat de garrot a la Torre de l'Àngel Joan Pons Homar "Ploma".

3 d'agost de 1651- Guillem Genovard "Petro" de Muro és penjat al mirador de l'Hort del Rei, per la mort de Margalida Despuig.

2 de novembre de 1691- Mor una dona a conseqüència de la caiguda d'una paret de la Torre dels Caps de la muralla de Palma.

24 de novembre de 1694- El temporal fa que l'aigua de la mar arribi fins a l'escala de l'Hort del Rei.


3 d' octubre de 1705- Encàrrec a Miquel Barceló d'un retaule de santa Anna per al palau de l' Almudaina al preu de 275 lliures.(A.R.P. Juntas Patrimoniales, lib°. 1700-1706, f. 541 y 589)

 

 • 24 de juny de 1755- Cau la torre dels caps, de la costa de la Seu, i s'enderroquen les altres.

  31 de gener de 1973- La Direcció General d'Arquitectura aporta 12 milions de pessetes per a la rehabilitació de la façana oest del palau de l'Almudaina.
   

   

   

   

  Casa de l'Almoina

   

   

   

   

  Detall dels banys