La Seu de Mallorca
 

Campanar de la Seu

 Portal de la Seu, obra de Sagrera

Personatges enterrats a la Seu

Pere Sanglada Valentí, Nicolau Berga, Elisabet de Beri, Jaume Blanquer, Jaume Castelló , Bernat Cotoner, Joan Despuig, Pedro Fernández Manchares, Pere Font, Antoni de Galiana, Joana de Galiana, Gregorio Garcia de la Cuesta, Ferran Gual Moix, Arnau Moix,  Joan de Montornés, Miguel Pérez de los Nueros, Gil Sánchez Muñoz, Jaume Sancho, Santmartí Ortiz, Ramon Sureda Santacília , Lluis Vich Manrique.

 

 

 
   

La Seu va ser edificada al mateix lloc on s’alçava la mesquita principal de Medina Mayurqa i la seva construcció es va iniciar l’any 1230, poc después de la conquesta de la ciutat. La construcció va ser lenta i Jaume I només va poder veure acabada la capella reial.

La planta de la Seu ocupa una superficie de 6.600 m2. Es de forma rectangular, dividida en tres naus de vuit trams i tres absis, un per cada nau. Els trams laterals són ocupats per capelles. La coberta es de voltes ogivals ques es recolzen sobre 14 columnes hoctogonals que fan 21’47 m. Té 87 finestrals i set rosetons i e caracteriza per la llum. El seu rosetó major és el més gran del món gòtic i mostra l’estrella de David. Al fons de l’absis central hi ha la capella de la Trinitat que es va començar l’any 1306 i que conté els sepulcres dels reis Jaume II i Jaume III. El cor i les trones són obra de Joan de Sales entre els anys 1529-1531 però ja introdueixen l’art renaixentista.

Cronología

5 d'abril de 1232- El rei cedeix a la Seu la dècima part de totes les seves possessions i drets a Mallorca, a més del delme de tots els fruits i animals.

  L’any 1262 sabem que hi havia l’altar de Sant Llorenç i l’any 1289 la capella de Sant Joan.

Any 1269-Inauguració de l'àbsis de la Seu.

29 de setembre de 1269 - Pere de Muredine consagra l'altar major de la Seu.

31 d'octubre de 1270- En un sínode, el bisbe Pere de Morella estableix que els preveres de la part forana que passin dies a Ciutat s'han de presentar davant seu cada dia "ab capa o ab sobrepelis" i  han de participar amb els altres clergues a la missa de la Seu, i si no ho fan podran ser suspesos durant un mes del seu ministeri.


11 de novembre de 1271 - Benedicció de la capella de sant Martí de la Seu.

Any 1306-Inici de les obres de la capella de la Trinitat de la Seu.

Any 1310-Forja de la campana Na Mitja.

4 de juliol de 1311: El rei Sanç confirma els privilegis del Regne a la Seu.

Any 1312-Forja de les campanes Na Prima, Na Picarol i Na Tèrcia
 

Any 1325-Matteo de Giovanni, sienès, treballa els vitralls de Sant Domingo i la Seu.

1 de desembre de 1328: A la Seu: "item fiu fer un passatge del corredor dels ciris al orguens de fusta pintada per manament dels vicaris e del capítol. E dijous primer de deembra el dit any comensaren dobar los mestres fusters en lo dit passatge dels orguens" (Primer llibre de fàbrica.Fol XIII)

 

Any 1329-Inauguració de la capella definitiva del Corpus Christi a la Seu de Mallorca, després de dos anys de provisionalitat.
 

L’any 1330 es va fer la claraboia de la capella reial. A la capella reial ja hi havia un orgue i Pere Roselló era l’orguener l’any 1334.

Juny de 1331- Arriba a Palma Arnau Camp Rodó per a l'obra d'un nou cor a la Seu.

L’any 1333 l’orfebre valencià Pere Bernéç va fer un retaule d’argent.

1 d'octubre de 1337-El fuster Berenguer Ostals comença a treballar a la Seu.

novembre de 1337-Arnau Camp Rodó arribat de Carcassona, torna a treballar a la Seu.

març de 1338- Arnau Camp Rodó fa arquets per a la Seu (64) al preu de 18 sous per cada arquet.

Abril de 1339-Arnau de Camprodon acaba la feina dels capitells de la Seu.

Juliol de 1339-Les relíquies de Santa Eulàlia passen a la Seu.

Any 1344- Ramon Vernet, mestre de gramàtica  de la catedral té un sou de XV lliures anuals.
 

1 de juny de 1345-Inici del claustre de la Seu, que al costat del cementeri es trobava davant el Palau reial.
 

L’any 1346 en temps del bisbe Berenguer Batle es va fer un nou altar major.

Any 1346-Retaule de la capella Reial de la Seu, obra de Camp Rodó.
 

20 d’agost de 1348 Berenguer Vivot i Gonsalvo Unís cobren per les guàrdies fetes al campanar de la Seu.
 

L’any 1352 es va nomenar mestre d’obres a la Seu al picapedrer Jaume Mates.

Any 1359 - Les aportacions de 159 formatges recaptats a les viles a benefici de l'obra de la Seu, una vegada venuts equivalen a 5 lliures, 2 sous i 4 diners. (ACM. Llibre de fabrica 1709, Llibre V f.60)

 L’any 1363 es va nomenar el primer bisbe mallorquí que era Antoni Galiana després de la mort del bisbe Antoni Collell que va ser enterrat a la capella de Sant Pere.

Any 1368-Jaume Mates i Llorenç Tosquella treballen a la Seu de Ciutat juntament amb els mestres Jacme i Guillem Vernet i Guillem Ses Oliveres.

Any 1368- Les despulles de l'infant Pagà de Mallorca són traslladades de Llucmajor a la capella de sant Pere de la Seu.

16 de juliol de 1371 - Mor Esclarmonda de Mallorca i és enterrada a la capella reial de la Seu.

12 de febrer de 1374- " Diumenje a XII. de Febrer, rebí per ma den Ramón Blanch preuere que fo vengut
de las parts de Orient, e den Pere Valdovi, mercader, e den Pera Company, que fo vengut del dit lloch, e dix: que habia molt trebalat lá, per la obra (de la Seu) e en dona diners de argent de moneda de moros los
quals veni en les taules , e una saca de lana que pesa. II. quintars e venda a rahó de v. liures lo quintar: munta tot. x. liuras."

Dia 9 d'abril de 1375 mor el bisbe Antoni de Galiana i és enterrat a la capella de sant Salvador..

Any 1377 -El Mestre de Sant Mateu acaba el retaule de Sant Mateu i Sant Francesc de la Catedral de Palma.

5 de juny de 1377- La vidua del mercader Joan Artús obté llicència per a la fàbrica d'un retaule dedicat a sant Mateu i sant Francesc per a l'altar de sant Mateu on el notari Mateu Artús havia fundat un benefici.
 

L’any 1381 el pintor Joan  Daurer es va encarregar de la decoració de la Seu. En aquells moments es varen acabar les bòvedes de tota la nau central.

Any 1384-Retaule de santa Aina i sant Jaume per a la capella de santa Aina.

Any 1389-Construcció de la capella de sant Bernat iniciada per Guillem Ses Oliveres.

Març de 1389-Pere Morey alça les bastides per a la construcció del Portal del Mirador de la Seu.

25 d'abril de 1390- Mor el bisbe Pere de Cima.

2 de maig de 1390 - En la reunió del capítol de la Seu per a la nominació de nou bisbe, Jaume de Ribes obté quatre vots, Lluís de Prades n'obté tres i Bartomeu de Podio (Pou), un.

28 de juny de 1390-El papa nomena Lluís de Prades bisbe de Mallorca contra l'opinió majoritària del capítol que havia proposat a Jaume de Ribes.

17 de juliol de 1390- Testament de Catalina, esposa del bracer Martí Colom "...et eligo sepulturam in ecclesia Sedis Maioricensis in carnerio deis Xarquessos quod habent in capello Sáncte Anne". La capella de santa Aina és l'actual capella de la Pietat.

18 de juliol de 1391-Mor Pere Borrell, sotsobrer de la Seu.

8 de gener de 1392 - El Capítol de la Seu no permet el nomenament de sagristà de Mallorca de Guido de Flandi fet per Climent VII, perquè no està permès atorgar beneficis eclesiàstics a estrangers.

30 de març de 1393- Es paguen els jornals de l'obra de la Seu. A un salari de 6 sous cobren el mestre major picapedrer Guillem Sesoliveres, Pere Morei, mestre del portal, Carabotí, mestre de pedrera, Bartomeu Alòs mestre de pedrera. A 5 sous i sis diners cobren el picapedrer Lleonard i tots els fusters:Jaume Francesc, Julià Armengol. Bernat Pont, Sala , mestre d'aixa i en Serranes. A 5 sous cobren els mestres de pedrera Miquel Torres, Joan Major i els picapedrers Antoni Valls, Torres, Llorenç Tosquella, Cristòfol Prunera, Llorenç Alòs i P.Ramon.


Any 1393-Jean de Valenciennes treballa al portal del Mirador de la Seu.
 

26 de juliol de 1393- Joan de Valenciennes cobra 40 florins per 5 imatges de profetes que va fer per a la Seu. Rica Alamant cobra 17 florins per haver fet dos tabernacles.

26 de gener de 1394-Joan de Valenciennes cobra 6 florins per un àngel que ha fet per a la Seu.
 

Any 1396-Pere de Sant Joan treballa durant 10 mesos a la Seu i acaba les obres de la capella de sant Bernat, també hi treballa el pintor Joan Massana a la capella del Corpus.

Any 1397-Pere Massot comença la construcció de la capella de les "Onze mil Verges" que actualment és la de Nostra senyora de la Grada.

Any 1397-L'escultor Antoni Canet treballa a l'obra de la Seu de Mallorca.


 

15 de juliol de 1397- "Digmenge á XV de Juliol (1397) mestra Johan Xemeno del orde del frares menors, pres lo barret en la Seu, e feu gran festa e grans balls, e de totes les ordes dels frares ballaren en aquesta jornada dins la sgleya de Sant Francesch ."—SALCET-VILLANUEVA, T. X X I , pàgina 231.

11 de maig de 1398 Joan Eiximeno, mestre en teologia i framenor , predica a la Seu en el dia del Corpus a favor de la creuada.
 

4 d'agost de 1399- Que tots conversos e converses oints sonar lo seny de Sanctus e de la Ave María se deguen ajonollar semblant deis altres cristians de natura, sots pena de xx. sous a cascun contrafaent, e encara sots pena, per part del honrat Oficial, de estar en la escala davant la porta de la Seu per un dia natural. Fol. 62. Llibre III dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.

19 de setembre de 1399-Santmartí Ortiz, degollat en combat a Bona, és enterrat a la Seu. Els expedicionaris van a la Seu com arribaren, amb camises i bragues.

Any 1404-Jaume Castelló té la sepultura davant la capella de sant Bernat

.30 d'agost de 1404 - El canonge Francesc Descalç posa la primera als fonaments de la capella davant el cloquer (capella de santa Catalina).(ACM, Llibres de Fàbrica 1712, VIII, f.54v)


Any 1405-Construcció de la capella de santa Catalina a la Seu, que donava accés al campanar per Pere Massot. Pere Massot i la seva esposa Francesquina vivien a la Porta de sant Antoni on hi tenien una tenda i una algorfa.

febrer de 1406- Inici de la proferta o contribució popular per a les obres de la Seu.l
 

4 d'abril de 1407-Inici de la construcció de la capella dels Àngels de la Seu, obra de Pere Massot.

Any 1414- Pere Sa Costa,  canonge de la Seu, compra per 80 lliures l'esclava mulata Margalida a Mateva, esposa de Bartomeu Gual de sant Joan.

Any 1417-Vitralls de la capella de sant Pere.


5 d'agost de 1426 - Joan Bru sotsobrer de la Seu paga 18 diners a dos bastaixos per tirar del Mirador avall un ase mort "qui estava damunt la porta major de la Seu".(ACM, Llibre de Fàbrica, 1725, XIV, f.171)

11 d'octubre de 1426- Es paguen a Jaume Anget per a l'obra de la Seu 7 sous per 50 teules, a raó de 14 sous per 100 teules.(ACM;Llibre de Fàbrica 1725 Llibre XIV f.121). Jaume Anget treballa a 5 sous i 6 diners per jornal, igual que Blai Tarragó, Nicolau Mestre,Guillem Rovira, Pujol i Oliver. En Simó Pou treballa a 4 sous 6 diners per jornal, en P. Millorat a 4 i en Domingo, sard a 3 sous. Els calafaters Joan,P.Bujosa i Jaume Figuerola treballen a 7 sous per jornal. (ACM;Llibre de Fàbrica 1725 Llibre XIV f.125-128)


Any 1430 -Es compren 14 estores per seure les dones a la Seu a raó de 6 sous la peça. (ACM, Llibre de Fàbrica 1726, Llibre XVI f 46)

1 d'agost de 1433 - El bisbe Gil Sánchez Muñoz arriba a Ciutat en una nau de Pelai Buiç.

27 d'agost de 1433 - El bisbe Gil Sánchez Muñoz ordena que qui vulgui ser bisbe de Mallorca ha d'aportat prèviament 300 lliures mallorquines per a la fàbrica de la Seu, cosa que fa ell per donar exemple.

8 de febrer de 1438- Caterina Frontera de Sóller, segona esposa de Guillem Sagrera és enterrada a la Seu.


15 d'abril de 1464- El bisbe Arnau María de Santacília és enterrat a la capella del Davallament i de Santa Cecília de la Seu on té el sepulcre amb una estàtua jacent. El succeeix Pere de Santàngel.

17 d'abril de 1465- Cristòfol Vilasclar contracta l'entrega de pedra per a la construcció de la capella del Sant Àngel a la Seu.
 

15 de juliol de 1468- Gabriel Garriga es compromet a tenir per a la festa de sant Miquel el reixat de la capella de l'Àngel Custodi a la Seu.

26 d'agost de 1472- Martí Creix contracta amb Joaneta, esposa del mercader Jaume Company la construcció d'una capella de 20 pams d'ample amb pedra de Rafalbeix, Llucmajor i Portals en el claustre de la Seu propera a la de l'Àngel Custodi.
 

L’any 1476 l’orguener Jaume Febrer va construir un nou orgue, i l’any 1482 sabem que una senyera amb els colors grocs i vermells cobrien la torre del rei Jaume.

25 de març de 1496-Benedicció a l'altar major de la Seu de les figures de sant Joan Baptista i de santa Magdalena donades pel cavaller Salvador Sureda.

L’any 1498 es començà a construir el portal de l’Almoina. És un portal de gran senzillesa i puresa de línies, format per arquivoltes ogivals ornamentades. El campanar també es gòtic, de planta cuadrada, dividit en tres cossos  i s’hi pot pujar per una escala de caracol de 215 graons. L’actual campana és de l’any 1593. En el primer cos del campanar hi ha la Sacristia dels vermells per l’hàbit dels escolanets. Aquesta sacristia dona accés a la sala capitular gòtica que es va fer l’any 1443 i es de planta gairebé trapezoïdal amb volta de creuería de dos trams. En ella hi ha enterrat l’antipapa Gil Sánchez Muñoz titulat Climent VIII que va morir l’any 1447.

L’any 1499 el picapedrer Pere Sagrera va ser nomenat mestre d’obres de la Seu.

Cor de la Seu, obra de Salas

Sabem que l’any 1500 ja hi havia la capella de Santa Cecília .

12 de gener de 1502-Joana de Galiana, muller de Berenguer de Montornès, donzell de Mallorca ordena testament. Mana marmessors al seu marit Berenguer de Montornès, al seu germà Berenguer de Galiana, cavaller, a Salvador Sureda, cavaller, i Gabriel Mora, prevere i confessor seu. Institueix com a hereu universal al seu germà Berenguer de Galiana, cavaller. Mana que sigui sepultada a l'església de la Seu de Mallorca, a la capella de les ànimes del purgatori.

9 de juny de 1502- El Col·legi de la Mercaderia acorda subvencionar les obres projectades a la Seu amb 500 lliures en total que s'han de pagar a 50 lliures cada anys.


7 d'octubre de 1504 -Tomàs Seguals, picapedrer, acorda amb el prevere Joan Riera,, encarregat de les obres de la Seu, entregar pedra del cap d'en Feliu per a la fàbrica de la catedral a raó de 13 lliures la barcada. (ARM, Prot. C-265, 46v.)

Detall del cor de la Seu, obra de Fillau

L’any 1514 es va fer l’elecció de figures i cadirat de la Seu.

Predel·la de Salas

 

La imatge de Sant Joan Bautista a l’altar major es va fer l’any 1540.

Gener de 1545-Felip de Cervelló captura sis bandolers refugiats a la Seu i els empresona a l'Almudaina.
 

9 de maig de 1552-Bateig de Jaume d'Olesa Calvó, escriptor, a la Seu.

22 de novembre de 1560-Joan de Montornés, donzell de Mallorca ordena testament. Nomena marmessors. Nomena marmessores a la seva muller Apolònia i a la seva germana Francina Foixana, vídua. Disposa ser enterrat al cementiri de la Confraternitat de la Verge Maria de la Seu . Institueix com a hereu universal al seu fill Nicolau.

4 de febrer de 1565-Mor Nicolau Montanyans ,canonge, que va heredar del seu germà Jaume, Can Moragues del Racó a la plaça de sant Francesc, i és enterrat a la Seu.


Any 1566-El vidrier Sebastià Dangles arregla la rosassa de la Seu.

28 d'agost de 1568-Elisabet de Beri, vídua en primeres núpcies d'en Joan Francesc de Sales, i en segones d'en Nicolau Espanyol, ordena testament. Nombra marmessors als seus germans Marc de Beri i Bartomeu de Beri, al seu gendre Jaume de Berga, a les seves germanes Margarida, vídua d'en Joanot Garcia, i a Joana Puigdorfila, muller d'en Ramon Puigdorfila i al seu fill Jeroni de Sales. Disposa ser enterrada a la Seu de Mallorca . Institueix com a hereu universal al seu fill Jeroni de Sales.
 

8 de setembre de 1568- Bateig de Beatriu Sureda Campfullós a la Seu.


9 de juliol de 1569 -Guillem Bosca, doctor en drets, és sepultat en el vas familiar de la capella de Passio Imaginis (Nostra Senyora de la Corona) de la Seu.

En lo any MDLXXX, ha VII de decembre, dissapte de la Immaculata Conceptió de la Mare de Déu, essent custos de la sacrestia lo reuerend mossèn Guillem Sott, preuere y beneficiat en ditta Seu, lo il∙lustríssim y reuerendíssim senyor don Jon (sic) Vich y Manrich, per la gràtia de Déu y de la Sede Apostòlica, bisbe de Mallorques, donà ha ditta sacrestia de la present Seu un tepit ab les suas armas, lo qual vol seruesca ha totas les diades, en lo altar maior, que dit il∙lustríssim y reuerendíssim senyor farà de pontifical y tots los Aloys del reuerend Capítol (ACS. Consueta Sagristia)


9 de maig de  1584- Inventari dels béns de Francesc Farran, prevere, que tenia una casa a la plaça de la Seu.

L’any 1587 una tempesta va rompre la vidriera de la rosassa. La resta de catedral ja no correspon al període gòtic.

Seu Verger

Nota que lo il∙lustríssim y reuerendíssim senyor Joan Vich y Menrich, bisbe de Malorques, beneí a 28 de noembre 1592, lo dia de sant Simó y Iudes, la primera pedra del portal maior aprés Vespres. Lo mestre dʹaquell és mestre Antoni Verger y dit portal se fa de dinés de dit reuerendíssim senyor bisbe.(ACS. Consueta Sagristia)

Nota que lo il∙lustríssim y reuerendíssim senyor Joan Vich y Menrich, bisbe de Malorques, beneí a 28 de noembre 1592, lo dia de sant Simó y Iudes, la primera pedra del portal maior aprés Vespres. Lo mestre dʹaquell és mestre Antoni Verger y dit portal se fa de dinés de dit reuerendíssim senyor bisbe.


6 de setembre de 1594 -Lluis Vich Manrique, virrei, germà del bisbe, mor i és enterrat a la capella de Sant Pere de la Seu.

Fas memòria jo, Michel Jenouard, preuere y custos de le secrestia de le Seu, com vuy que comptam a vuyt de deçembre, dies conceptionis beate Marie, 1597, monsenyor il∙lustríssim y reuerendíssim don Joan Vich y Manrique, bisbe de Malorque, donà una figure de sant Vicens Ferrer dʹargent, ab les armes daurades de dit monsenyor, y dita figure fonch integrada a dita secrestia per medi de son majordom, lo senyor Hierònym Tafoya, preuere.(ACS. Consueta Sagristia)

Fas note jo, Miquel Berga, preuere, custos, com lo primer dʹabril 1607, fonch fete profesó generall de pregàrias pro pluuia; aportaren la santa veracreu a lʹhospital generall vestits de blanch, posàrem los tepits dʹAloy capitular a lʹaltar magor, per raó de la veracreu, al mix lo de don Joan Vich, olim bisbe, y axí ça farà com se tinga altres vegadas a traura per ditas pregàrias (ACS. Consueta Sagristia)

25 de juny de 1636- Enterrament de Jaume Blanquer, escultor, a la capella del Corpus de la Seu.

 

4 de setembre de 1642-Mor Arnau Moix (Canavall),i és enterrat amb l'hàbit blanc de la Calatrava en el vas familiar de la Seu. La casa dels seus pares i seva esta situada en el carrer de sant Feliu, i era propietari de Son Moix (Pinopar).


 

25 de febrer de 1650-Enterrament de Ferran Gual Moix a la Seu.

20 d'abril de 1651-Nicolau Berga és enterrat a la Seu.

5 d'agost de 1654- Dimecres. Mor el canonge Pere Sanglada Valentí, que és enterrat a la Seu.

12 de febrer de 1656- Mor Miguel Pérez de los Nueros, bisbe de Mallorca. És enterrat a la Seu.
 

13 de novembre de 1656- Joan Despuig, cavaller de Santiago, és enterrat a la Seu.
 

24 de maig de 1660- S'enfonsa l'arc major de la nau central de la Seu.

14 de juliol de 1662- Micer Guixar, assessor del batle i el prevere Ventayol discuteixen a la Porta del Mirador de la Seu . El prevere mata d'un tret Micer Guixar.

2 de novembre de 1664- Mor Antoni Sales Verí, major i és enterrat a la capella de sant Jeroni de la Seu en el vas dels Sales. Els seus béns estaven valorats en 110.000 lliures. Vivia a Can Sales menor en el carrer de sant Feliu.

19 de desembre de 1669- Mor Pere de Santacília i Pacs cap dels Canamunt, i és enterrat a la Seu. La seva hereva és Elionor de Santacília Togores i Muntanyans.

28 de desembre de 1670-Mor el bisbe de Mallorca, Pedro Fernández Manchares que és enterrat a la Seu.

21 de juliol de 1673- Benedicció de la campana "Bàrbara" a la Seu.

10 de juny de 1682- Mor Pere Font, canonge, i és enterrat a la Seu.

18 de gener de 1684-Dimarts. Mor Bernat Cotoner, bisbe, i és enterrat a la Seu.

12 de juny de 1684- Mor Jaume Sancho, prevere beneficiat de la Candela i és enterrat al vas de Sant Pere i Sant Bernat de la Seu.

27 de maig de 1692- Mor Ramon Sureda Santacília , bisbe d'Oropi (Àtica), lloc ocupat pels sarraïns. És enterrat a la Seu.
 

2 de setembre de 1698- S'enfonsa el segon arc de la nau major de la Seu.

Any 1701- D'aquest any és la fi de la Sala Capitular barroca de la Seu, de forma elíptica, i projectada l'any 1696.
 

3 de maig de 1701-Mor Pedro de Alagón, bisbe de Mallorca, que és enterrat a la capella de sant Pere de la Seu.

24 de desembre de 1706-Fi d'obra a l'interior de la Seu.

Any 1707-Construcció del clàustre de la Seu.

19 de juny de 1707 - Mor Baltasar Rossiñol Zaforteza que és enterrat a la capella de sant Martí de la Seu (Vic.Cadenas -Caballeros de Montesa.... pàg.82)


16 d'abril de 1711-Un llamp enderroca una torre de la Seu i provoca un incendi a la capella de Sant Sebastià.

Gener de 1712 - Els jurats de la Ciutat i Regne inicien l'obra del nou retaule de la capella de sant Sebastià de la Seu segons el projecte de Francisco de Herrera.

1 de setembre de 1715- Desterrats 9 clergues de la Seu per la seva adhesió als Habsburg: Jordi Descatlar, Guillem Fluxà, Bernat Tomàs, Antoni Vallès, Jeroni Poderós, Bartomeu Escarrer, Guillem Vivas, Nicolau Trullols, Josep Sanxo.

Any 1722 - Retaule de sant Martí, obra de Francisco Herrera.


29 de maig de 1723 - Mor l'inquisidor Jordi Trullols Dameto, copropietari de Son Vida amb el seu germà Nicolau. És enterrat a la Seu.

Any 1729 - El retaule gòtic situat a l'altar major, obra de Llorenç Tosquella és substituït per un retaule barroc obra de Dardanone que en l'actualitat es troba a l'església de sant Magí.

15 d'agost de 1732 - Mor Josep Bassa Conrado, propietari de Son Ximelis sense descendència i és enterrat a la Seu vora la capella de la Mare de Déu de la Corona.

19 de maig de 1733-Mor l'escultor natural de Viana (Navarra) , Francisco Herrera als 60 anys, després de residir 36 anys a Mallorca .Té un fill també escultor: Gregori Herrera Mateu. És enterrat a la Seu

19 de març de 1739 - Mor Patrick Lawles O'Brien (Patricio Laules), oficial irlandès catòlic expulsat el 17 de desembre de 1693 i al servei dels Borbons que el nomenaren comandant general del Regne. És enterrat a la capella de sant Benet de la Seu.

27 de juliol de 1752-Mor el regidor botifler Juan Miguel Sureda Villalonga que és enterrat a la Seu a la sepultura dels Sureda.

15 de març de 1755 - Mor José de Pueyo i és enterrat a la capella del Corpus de la Seu.
 

24 de juny de 1755- Cau la torre dels caps, de la costa de la Seu, i s'enderroquen les altres.

26 de desembre de 1755 - Mor Jaume Moragues Custurer, canonge, que és enterrat a la capella de sant Antoni de la Seu.

15 de setembre de 1759-Mor el canonge Joan Riusech que és enterrat a la Seu en el vas dels canonges.

13 de setembre de 1763 - Mor Pere de Berard de la Cavalleria, beneficiat de santa Eulàlia i de la Seu on és enterrat.

 

22 de novembre de 1772.- "Dia de Santa Cecília, s'uniren les dues músiques que abans hi havia, la una es deia la Música Nova de la Seu que residia a la seu i era la millor i l'altra es deia la Música Vella que no tenia assentament i anava divagant per la Ciutat i lesdues es duien puntillo sobre les músiques, així de morts com de festes i altres a qui en podia trobar més i en el dit dia dels dos cossos o campanyies es feu un sol còs que assisteix per tot". (Noticiario Nadal. Can Mulet d'Algaida).

21 de desembre de 1778-El Consejo de Castilla dictamina que tots els sermons predicats a la Seu han de fer-se en castellà i només permet predicar en català a Sant Magí, a la casa de la Misericòrdia i a l'Hospital General.

Any 1793-El bisbe de Mallorca aporta 5000 lliures i 240 quarteres de blat per al socors de les dones i vidues dels contrarevolucionaris francesos. El Capítol de la Seu aporta 1000 doblons i una contribució de 1000 duros per any.

22 d'abril de 1793-Processó general contra els republicans francesos que surt de la Seu. Els gremis surten en vestes negres i atxes. Passa per Cort, Sant Miquel i baixa després per carrer dels Oms, va cap a Sant Jaume  i Sant Nicolau, puja cap a Sant Domingo i torna a la Seu. Cada dia de la setmana s'organitzà una processó que partia d'una parròquia diferent.

4 d'abril de 1796 - Mor Domingo Cortès Cortès, procurador fiscal de la jurisdicció civil i militar que és enterrat a la Seu en el mateix sepulcre d'Elionor Aguiló Aguiló (la princesa dels xuetes) , la seva esposa.

29 de desembre de 1797- Mor el metge Francesc Ferrer i Cassà i és sepultat a la capella de la Pietat de la Seu.

1 de maig de 1808- Te deum a la Seu per l'adveniment de Fernando VII.

25 de novembre de 1811 - Mor Gregorio Garcia de la Cuesta, capità general de les Illes Balears,  i és enterrat a la Seu.
   

12 de desembre de 1818- El bisbe Bernat Nadal Crespí és enterrat a la capella de sant Bernat de la Seu.

Any 1819 - Amb l'incendi de la capella de sant Pere de la Seu desapareix el sepulcre de l'infant Pagà.

 

15 de maig de 1851-Un terratrèmol fa caure una torreta de la Seu i provoca altres mals.

17 de març de 1858-Després de sis anys de l'inici de la restauració de la Seu amb donatius, la reina Isabel destina a la mateixa  2.311.548 reials.

Any 1873-Restauració de la bòveda octava de la nau major de la Seu.

Maig de 1886-Col·locació de les creus que rematen les torres majors de la Seu. La Mare de Déu va ser obra de Lluis Font. El conjunt de la restauració de Peyronnet va ser molt criticada per Quadrado, Bartomeu Ferrà i altres.

13 d'octubre de 1887-Col·locació de les estàtues de sant Pere i sant Pau a la façana de la Seu, obres de Guillem Galmés.

31 de gener de 1927- La comissió de monuments s'oposa a la construcció de l'escala del mirador de la Seu. Així i tot segueixen les obres.

8 de febrer de 1927-"La Última Hora" es pronuncia a favor de la construcció de les escales del mirador de la Seu sense escoltar a la Comissió de Monuments.

11 de febrer de 1927-La Direcció General de Belles Arts s'oposa a la construcció de l'escala del mirador de la Seu, i ordena al governador civil la suspensió de les obres que ben al contrari, s'intensifiquen en dies successius per voluntat de l'Ajuntament de Palma. El batle era el marquès del Palmer i l'arquitecte de l'escala, Gaspar Bennassar.

16 de febrer de 1927-A la vista dels fets de l'escala del mirador de la Seu, els vocals de la junta de la Comissió de monuments dimiteixen.


2 de febrer de 2007 - Inauguració de la capella del Santíssim de la Catedral de Palma després de set anys de treball de Miquel Barceló.

13 de febrer de 2007 - El Capítol de la Seu ha encarregat el disseny dels vitralls de la capella de la Santíssima Trinitat a l'artista italià Constantino Ruggeri.