Any 1243

         
Any 1243 -Ferrer de Lluc aconsegueix en establiment diversos béns a Lluc de la vall d'Orient (Bunyola) que confronten amb dos casals i horts que ja té i també amb les terres d'en Guillem de Lluc .

Gener de 1243.- Pere de Sant Joan entrega a Pere Muntaner una partida de terra de l'alqueria Benearabia , tenguda en nom del Bisbe de Barcelona, en el terme de Calvià , i li entrega un parell de bous amb relles i aparells, amb els quals conri bé i fidelment d'ara a un esplet. També li dóna un tros de vinya.(Prot. 342, f. 143)
         
Dia 14 de març de 1243 Joan Bennàsser "Arrom" s'instal·la a unes cases properes al carrer de la Síquia (actual Sant Miquel) vora els banys i les cases de Guillem Bou.
         
18 de març de 1243 - El bisbe de Mallorca estableix la meitat d'un molí a la vall de Sóller a Guillem amb el compromís de reconstrucció i de fer un bon cup de pedra en el plaç d'un any (RT doc.100)
         
Dia 21 de març de 1243 Arnau de Piera, canonge, compra un sarraí blanc de nom Abrahím. El mateix dia la barca de Guillem Font surt de Ciutat cap a Espanya (la qual cosa demostra que els mallorquins no es consideraven espanyols).
         

6 abril 1243 -Reial Cèdula per la qual se li cedeixen els castells de Chincóyar i Ablir, del terme municipal de Jódar (Jaén), a la vila de Baeza.

25 d'abril de 1243 - Mor Bonifacio di Valperga, bisbe d'Aosta

1 de maig de 1243 -Alfons X de Castella conquesta Mùrcia als musulmans
       
21 de maig de 1243- A l'Hospital de Sant Andreu de Ciutat (a l'actual Cort) el comanador Fra Berenguer Cervera,i el frares Berenguer Fulquers i Joan Calderer es comprometen a la guarda de 100 ovelles i 14 vaques.

31 de maig de 1243 - Neix Jaume II, rei mallorquí a Montpeller
         
19 d'agost de 1243 - Jaume I disposa que les naus que naveguin amb veles siguin exemptes de pagaments i que les que vagin o tornin d’Andalusia, Mallorca i Berberia o de parts ultramarines han de pagar 5 besants, les cobertes i 2 1/2, les altres.
         
4 d'octubre de 1243 - El bisbe Ramon de Torrelles estableix tres troços de terra i dues parts de la casa de l'alqueria sant Esteve de Sineu a Miró de Sanahuja.

endavant