Any 1246

         
Any 1246-Innocenci IV atorga als predicadors el dret a empresonar els seus frares.

         
Any 1246-S'estableixen taules a la Peixateria, a la placeta que es va dir del rastrillo que aboca a l'actual carrer de Colom.

         
Any 1246- Carroç obté llicència per dividir i vendre cases, obradors, banys, molins, forns, alfóndecs i horts a voluntat seva

         
Any 1246-Fundació de la capella de Sant Nicolau de Portopí

         
El 9 de gener de 1246 s'establiren a Raixa, Bunyola, Guillem Barrera, Bernat Reiner i Bernat Reboster.

         
5 de febrer de 1246-Donació de Jaume I a sa muller Violant, per esponsalici o arres, de tota la muntanya de Prades, Montblanch, Cervera, Tamarit, Sant Esteve, Barbastre, Pina, Epila, Uncastillo i Daroca, amb tots llurs rèdits, i no res mes del castell i vila d´Ariza “et portaticum novum Daroche”, perquè ho posseeixi durant la seva vida i passi desprès a l´hereu.

         
3 de març de 1246-Alexandre de Malla ordena testament. Nomena marmessors al bisbe de Mallorca, a  Guillem de Caldes, capellà d'Alaró, a en Guillem de Vila i a en Ferrer Joan. Disposa ser enterrat a l'església de Santa Maria del Reial. Institueix com a hereu universal al seu germà Pere de Malla.


19 de març de 1246 - Mor Sigfrid, bisbe de Ratisbona

19 de maig de 1246 -Mor Humiliana de Cerchi, monja

31 de maig de 1246 - Mor Isabel d'Angulema, esposa de Joan sense Terra


         
10 de juny de 1246- Innocenci IV autoritza als predicadors de Sant Domingo la contrucció d'un cementiri i la denominació de convent.


15 de juny de 1246 -Mor Friedrich II duc d'Àustria
         
29 de juny de 1246- Ferrer de Sagranada obté del rei uns terrenys per a la construcció d'una llotja.

         
13 de juliol de 1246- Maymó i Guillem Coma, Arnau Fuster, Arnau Oger, Guillem de Fox, Pere de Pacs, Pere Coc i Berenguer de Granollers reben en emfitèusi d'Antoni Font, batle de Mallorca, les vuit taules de venda de peix i els dos pilons de tall a existents a les hores a la Pescateria Vella, amb l'obligació d'un censal anual de 2 morabatins d'or per taula.

         
22 d'agost de 1246- Jaume I concedeix la construcció d'una nova llonja i magatzem pels mercaders a Ferrer de Granada a l'espai que hi ha entre la Porta del Mar , l'Hospital (Església de sant Joan ) i la Riera (antiga).

         
Octubre de 1246 -Arnau Font, batle d'en Carroc, ven a Juceff Almocatil, juntament amb Bernat de Roda i Ramón d'Urgell, els drets que el rei té a l'albufera, per 240 sous malguresos.

         
21 d'octubre de 1246- Pere de Fornaris ven a Pere de Saumater una sarraïna blanca anomenada Fàtima, per 116 sous melguresos.

         
31 d'octubre de 1246- Jaume I ordena resoldre els plets en tres mesos.


29 de novembre de 1246- Jaume de Bargalló i muller Ermessèn establei- xen a Duran Siriol i muller. Maria aquell honor i vinyes dins el terme alqueria de Bernat Provençal anomenada Raal Alcurcuxi.(Calvià)  (Prot. 343, f. 120)

26 de desembre de 1246 - El rei Alfons X de Castella es casa amb Violant d'Aragó a la Col·legiata de Valladolid.


endavant