Any 1263

Any 1263 -Ramon Llull i Labota fill de Caterina de Labots i de Ramon Llull.


Any 1263 - Berenguer de Tornamira, lloctinent reial, ven a Guillem Prats, Guillem Ferrer de Castellbisbal, Bernat Candeler,i Ramon Suau, els drets reials de Montuïri,  Llucmajor, Castellitx a canvi de 1.280 quarteres de blat.

Any 1263 - Jaume I ordena la censura dels capítols dels llibres jueus perillosos per a la fe cristiana.

Any 1263 - Guillema de Pontons és la priora del convent de santa Margalida.

Any 1263 - Bernat Ferrer de Sant Martí i Arnau Pocoví tenen cases i obrador al carrer de la Ferreria.

Any 1263 -Jaume I nomena almirall per a la defensa de les costes contra els sarraïns al seu fill i de la seva amant Berenguera Ferrandis, Pere Ferrandis d'Hixar.

24 de gener de 1263 -El virrei ordena a Pere Calderó, batle de Campos, Santanyí i Felanitx que, acompanyat de set homes dictamini si Domingo Quartal pot plantar vinya a un honor de Campos on no s'ha sembrat vinya des de la conquesta.El resultat és pòsitiu. (ARM ECR 347 f.251.v) .

25 de gener de 1263 - Conversió de Ramon Llull.

11 de febrer de 1263 - Joan de Moranta és establert a Inca pel bisbe de Mallorca i el prepòsit amb la construcció de construir un celler amb una casa de dos arcs, una sala d'un arc, una cuina i un estable. (RT doc.299)

19 de març de 1263 - Mor Hughes de Saint-Cher, cardenal dominic

22 de maig de 1263- Carta de construcció del castell de Bellver.

7 de juny de 1263 - Mor Bonifaci, comte de Savoia

30 de setembre de 1263 - Guillem de Castellveí, comanador de la Casa del Temple, estableix a Pere Barber a una part de  l'alqueria de Mianes (Montuïri) al costat de l'honor d'Arnau Burguet i del camí de Manacor.

endavant