Any 1273

Any 1273- Creació de La Mesta a Castella. “Summa Teologica”, obra de Tomas de Aquino.
 
Dia 13 de març de 1273 el pintor Domènec Busquet és autoritzat a fer pòrtics davant el seu taller.

1 de maig de 1273 -Mor a Egipte l'escriptor cordovès Abu Abd Allah Ibn Farh al-Qurtubi.


6 de maig de 1273 - El lloctinent reial ven a Joan Ripoll i altres els drets reials sobre els blats i llegums de Felanitx, Campos i Porreres per 3.600 quarteres meitat d'ordi, meitat de forment.

14 de maig de 1273 - Mor Valentí Sestorres.


26 de maig de 1273 - Mor Giovanni dei Mangiadori, bisbe de Florència

21 de juny de 1273 - Mor a Girona Guillem Montgrí, conqueridor d'Eivissa i Formentera,fill de Pere Torroella.


28 de juliol de 1273- Arsenda, esposa de Ramon Sant Hilari compra al sabater Guillem de Lleida per 31 sous una taula de vendre pa aprop de la Carnisseria de Ciutat.


3 d'agost de 1273- Ramon des Pla d'Inca deixa en el seu testament 12 diners per a l'hospital de la vila.


20 d’agost de 1273- Jaume I municipalitza la Plaça de la Porta del Mar a Ciutat.


20 d’agost de 1273 -Bernat Abraham compra el dret reial sobre el vi a Campos, Felanit x i Porreres per preu de 20 lliures.


25 d’agost de 1273 -Guillem Casteller compra una taula de carnisser a Ciutat per 26 lliures.


19 d'octubre de 1273 Pere Ses Comes i Sanxo Manescal obtenen la llicencia pera la construcció, cadascun, de 2 arcs als seus obradors de Sa Quartera de Ciutat.


24 de novembre de 1273 -Berenguer Cantuil obté permís per construir un forn en les cases que té en la porció que havia estat dels Homes de Barcelona a canvi del cens d'una masmudina i sisena part del lluïsme al rei.


Any 1274

Any 1273 - 1274 - Llibre de Contemplació en Déu.(Ramon Llull).
any 1285 a Mallorca Ixent