7 de gener de 1289-Pere Bricàs, draper, compra cases a la porció de Blanca Montcada.


23 de gener de 1289- Alfons d'Aragó, Mallorca i València confirma a l'orde de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem els privilegis d'exempció de bovatge i altres imposicions.(Biblioteca de Catalunya. Perg. 48, Reg. 4735)
         
27 de gener de 1289-Llorenç Espaser s'estableix a un obrador del carrer de la Mar.

         
Dia 1 de febrer de 1289 Pere de Llibià, batle de Mallorca, disposa actuacions contra els béns dels adversaris del rei.

         
17 de febrer de 1289--El genovès Giovanni Monteleone obté llicència per a coure pà.

         
28 de febrer de 1289-Mateu Jordà compra un quart del rafal Qoas a Coanegra.


19 de març de 1289- Mor Giovanni da Parma, general dels franciscans
         
20 de març de 1289-Pere i Arnau Ponç compren una taula a la Carnisseria Major.

         
28 de març de 1289- Nicolau IV faculta al Bisbe d'Elna perquè pugui absoldre de l'excomunió als que havien ajudat a Pere d'Aragó contra el rei de Mallorca.

         
24 d'abril de 1289 -Tomasino Gaito de Palermo ven a lanuino Rubeus delle Vigne, al preu de 37 lliures de València,una casa, dita Censarium, a Mallorca, que ell ha llogat a Castellino Genovese, ciutadà de Mallorca, i als seus hereus per la summa de 13 marabatins d'or a l'any.(Archivio di Stato di Genova-   Fondo   Notai ignoti (F9998)   Unidad de archivología  busta 14, fascicolo 129 (UA0001)  ).

         
8 de maig de 1289 - Nicola Gattilusio, agent de Benedetto Dentuto i de Gaspare Dentuto, comunica al moixerif de la duana del rei de Tunis que ha expirat el plaç donat per a pagar el preu requerit pel rescat dels presoners sarraïns que Benedetto i Gaspare tenen en els seus vaixells, després del seu transport a Tunis des de Mallorca. Si a l'endemà es confirma la manca de pagament, els presoners seran portats per Benedetto i Gaspare on aquests creguin convenient. ( Archivio di Stato di Genova Fondo Notai ignoti (F9998) Unidad de archivología busta 14, fascicolo 129 (UA0001) )

         
12 de maig de 1289 - Tomàs Mazucho, genovès i ciutadà de Mallorca, estableix al forner Albert de Pavia, un forn, pati i casa amb terrat dins el seu alberg prop del molí que fou de Ciprès de Riglos, confontant amb cases de Lapo Galgani i altres. (Rosselló Vaquer: IM Ciutat de Mallorca ... 1229. 135)

         
24 de maig de 1289-Guillem Poquet s'estableix a Lluc (Orient).

         
29 de maig de 1289 - Charles II d'Anjou és coronat rei de Sicília a Rieti i signa una treva per dos anys.

         
1 de juny de 1289- Testament de Pere Tortosa que vol ser enterrat a santa Eulàlia.

         
3 de juny de 1289 - Jaume de Vic i Belenguer Capiola, habitants de Valencia, noliegen a lanuino Rubeus delle  Vigne i Pere de Caules, habitants de Mallorca, i a Bernat Oliver de Tortosa la nau “ Sant Vicenç ”, que es troba en el port de Tunis, amb una tripulació de 26 mariners i 4 peons, per un viatge a Mallorca. Prometen transportar per lanuino una mercaderia de 160 a 190 càntir, per Pere 60 càntirs i per Bernat 15 càntirs, al preu de 45 lliures, 15 lliures i 3 lliures i 10 sous. (Archivio di Stato di Genova  Fondo Notai ignoti (F9998)   Unidad de archivología  busta 14, fascicolo 129 (UA0001) 

5 de juny de 1289

Pere de Verí, fill bastard de Joan de Verí, paborde de la Seu, rep en herència l'alqueria Ojor a Porreres i la meitat de Comasema (Orient)

Joan de Verí, paborde de la Seu, es compromet a alliberar el seu esclau Pere si obté un ofici;deixa a la Seu el seu llibre "Flos Sanctorum", també deixa un missal i el pal·li que cobrirà el seu cos, per servir a la capella de Sant Joan on vol l'enterrament, i a la qual aporta 50 sous per a l'absis. També té un fill bastard més, Bernat de Verí que rep dues quarterades de vinya properes a les Torres Llevaneres de Ciutat
         
juny de 1289-Joan de Verí, secretari de Nuno Sanç és enterrat a la capella de Sant Joan de la Seu.


11 de juny de 1289 - Batalla de Campaldino.Victòria dels güelfs sobre Arezzo i el gibellins

         
7 d'agost de 1289-Castelló Espaser queda establert a una torre (de la muralla) al carrer de la Mar. Està vora l'Hospital de Jerusalem.

         
13 d'agost de 1289-Maimó d'Orpí i Ermessenda s'estableixen a unes cases i hort extramurs que confronta amb el camí de Montuïri i Llucmajor.

         
17 d'agost de 1289- Bartomeu Pastor compra una quarterada de terra amb cases i corral vora l'aljub en el Pla de Catí.

         
9 de setembre de 1289 - Una sentència del rei Alfons als cavallers i estaments privilegiats a la contribució a la defensa (ACA, Cancelleria -Majoricarum- reg.1418, foli 141 r).

         
5 d'octubre de 1289- Berenguer Andreu compra unes cases al carrer de Sant Salvador.

         
El 21 de novembre de 1289, el rei denega l'ampliació de valor màxim de les adquisicions al doble que sol·licita Pere Torrella, cavaller i procurador dels cavallers i vídues de cavallers de Mallorca, i es manté en  la limitació anterior, juntament amb l'obligació de contribuir a les recaptacions comunes. Manifesta a més que estan obligats a contribuir també en armades per a la defensa de Mallorca, la reparació de muralles i murs i per a la conducció d'aigües per tot el que tinguessin -o que uns altres tinguessin per ells- dintre de les terres de patrimoni real.

cap a l'any 1290 a Mallorca ixent